Effektevaluering af fire satspuljeprojekter vedr. psykiatri: Delaftale 2: Regionale tværfaglige teams vedr. medicinering

Evalueringen skal bidrage med læring og viden til regionerne om, hvilke indsatser, hvilken organisering, hvilke aktiviteter og hvilke redskaber (samt samspillet mellem disse), der kan bidrage til en hensigtsmæssig medicinhåndtering i medicineringen af psykiatriske patienter med kompleks medicinprofil. Konkret har evalueringen fokus på at: - Bidrage til en vurdering af, hvorvidt den undersøgte intervention understøtter satspuljeprojektets formål. - Tilvejebringe en erfaringsopsamling i forbindelse med indførelse af interventionen i de enkelte projekter med henblik på fremadrettet læring.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018
Samarbejdspartnere COWI A/S

Projektleder

Projektmedarbejdere