Det patientcentrerede sygehus - En undersøgelse af patienters oplevelser af deres sygehusindlæggelse

DEFACTUM har på vegne af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden gennemført en landsdækkende postomdelt spørgeskemaundersøgelse med mulighed for online-besvarelse og efterfølgende telefonisk opfølgning ved manglende besvarelse. Undersøgelsen inkluderer et tilfældigt udsnit af patienter, der i inklusionsperioden var indlagt på et offentligt sygehus i minimum 24 timer. Data er indsamlet på tværs af sygdomsgrupper med forskellige forventninger og behov til sundhedsvæsenet. Der er udsendt 2.000 spørgeskemaer, 1.158 personer har besvaret. Svarprocenten er 59.

Fokus for undersøgelsen er inddragelse, patientadfærd samt patienters holdninger til eget ansvar og præferencer i forhold til at blive inddraget.

Resultaterne viser bl.a. at kun 55 % oplever, at sundhedsvæsenet ”I høj grad” er til for dem som patient. Undersøgelsen afdækker, at barrierer i forhold til mere inddragelse forekommer dels i relationen til sundhedspersonalet og dels på det organisatoriske niveau, hvor især oplevelsen af fortravlet personale fylder. De kvalitative kommentarer vidner især om, at der ikke er den nødvendige tid til dem, og andre oplever, at de fysiske rammer for dialogen med sundhedspersonalet ikke sikrer den nødvendige fortrolighed og respekt, eller at personalet ikke opfordrer til inddragelse.

Undersøgelsen viser, at køn, alder og uddannelsesbaggrund har indflydelse på patienternes prioriteringer i forhold til inddragelse og deres oplevelser under indlæggelsen.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2016

Projektleder

Projektmedarbejdere