Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Konsulent, cand.scient.pol., tillægsuddannelse i journalistik

+45 2018 1087

larras@rm.dk

Præsentation

Jeg har omfattende og solid projekterfaring fra sundhedsvæsenet i forhold til monitorering og udvikling af kvalitet, f.eks. i form af processtøtte til organisatoriske forandringer, evalueringer af indsatser, forberedelse til akkrediteringsprocesser, konkret rådgivning til kvalitetsarbejde, udførelse af benchmarkinganalyser, udredninger af særlige områder, kritisk revision, brugerinddragelse, m.v. Jeg har særlig erfaring med analyse af overgange mellem forskellige afdelinger, sektorer osv., hvor kvalitetsproblemer ofte opstår. Jeg har projekterfaringer i forhold til kvalitetsarbejde fra både hospitalsområdet, almen praksis og snitfladerne til det kommunale område. og har været ansat i mere administrative funktioner i ministerium og amt. Jeg har i perioder under ansættelse i Kvalitetsafdeling og DEFACTUM været udlånt til hospitalsafdelinger (forbedringsarbejde), det præhospitale område (akkrediteringsprocesser) og Det Nationale Indikatorprojekt NIP (det organisatoriske samarbejde om måling og forbedring af den kliniske kvalitet).

Kompetenceprofil

  • Kvalitet i sundhedssektoren, både organisatorisk, faglig og brugeroplevet kvalitet
  • Organisatorisk kvalitet på tværs af sektorer, herunder især overgange mellem sektorer
  • Kvalitetsudviklingsprocesser (processtøtte i forhold til kvalitetsudvikling)
  • Kvalitets- og undersøgelsesmetoder (især forbedringsarbejde, kvalitative undersøgelsesmetoder, akkreditering, Business Excellence, udredninger, m.v.)

Publikationer

Evaluering af den digitale forløbsguide på AUH. Lise Marie Witt Udsen; Anne Kongerslev Wermuth; Signe Andrén Thrane; Lars Rasmussen.. DEFACTUM, 2020.

Øvelsesfilmene "Træn derhjemme". Kvalitativ brugerevaluering. Lars Rasmussen: Anne Sophie Steen Boisen. DEFACTUM, 2020.

Tidlig opsporing af og støtte ved skadeligt forbrug af alkohol – et pilotprojekt i Norddjurs Kommune med brug af frivillige mentorer. Pernille Bjørnholt; Lars Rasmussen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2016.

Patienternes oplevelse af Akutlægehelikopteren 2016. Sara Flensborg Hansen, Ghita Elisabeth Ølsgaard, Lars Rasmussen, Gitte Dahl. DEFACTUM, 2016.

Forenkling af dokumentationsprocedurer vedrørende patientforløb for indlagte patienter Århus Universitetshospital, Risskov. Lars Rasmussen; Ghita Ølsgaard. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Forslag til kvalitetsforbedringer fra patienter og fagpersoner i indsatsen for kronisk syge - en opfølgning på rapporten ”Patientens perspektiv på kronisk sygdom” Lars Rasmussen; Ghita Ølsgaard. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

  • Arbejder med evaluering, processtøtte, akkreditering, uddannelse, udvikling, forbedringsarbejde, m.v. Af særligt store opgaver kan nævnes Kronikerkompasset, der er et samarbejde mellem region, praksislæger og kommuner i forhold til at sikre optimale forløb for kronikere. Desuden kan nævnes evaluering af et stort antal projekter inden for kronikerprogrammet. Udlånt til Præhospitalet i forbindelse med akkrediteringsprocessen. De senere år især arbejdet emd forbedringsvejledning.

2007-2011 Konsulent, Center for Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

  • Især arbejdet med akkreditering og evaluering af projekter i sundhedsvæsenet, f.eks. radiologisk benchmarking og integration af indiske læger.

1993-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt (1999-2000 udlånt til Det Nationale Indikatorprojekt)

  • Især arbejdet med organisatorisk kvalitet, patientforløb, akkreditering, TQM, evalueringer af overgange mellem sektorer, m.v. I forhold til kommunerne kan særligt nævnes etablering af fælles patientforløb mellem amt, praksis og kommuner for udvalgte sygdomsforløb og evaluering af dele af de kommunale sundhedscentres aktiviteter.

1987-1993 Udviklingsmedarbejder/informationsmedarbejder i Sundhedsforvaltningen, Århus Amt

  • Især arbejdet med informationsstrategier for hospitaler, forebyggelseskampagner, uddannelse af sundhedspersonale, organisering af hospitalsfarmaci, udvikling af ledelsesstruktur på hospitaler, m.v.

1985-1987 Fuldmægtig i Sundhedsministeriet/Indenrigsministeriet

  • Især informationsopgaver for ministeren, koordination af sundhedspolitiske tiltag, finanslov for området, ny lovgivning, m.v.

1984-1986 Journalist og researcher, Børsens Nyhedsmagasin

  • Arbejdet med etablering af magasinet, artikler om virksomhedskommunikation, erhvervsstøtte, internationalt samarbejde og politik.

Uddannelsesbaggrund

1992 Sundhedskonsulentuddannelsen, Den kommunale Højskole

1990 Tillægsuddannelse i sundhedsøkonomi, University of Aberdeen, Skotland

1985 Tillægsuddannelse i journalistik, Danmarks Journalisthøjskole

1984 Kandidat i statskundskab (cand.scient.pol.), Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2009 Kurser i intern survey, akkreditering

2006 Lean i sundhedsvæsenet

2002 Projektledelse, DIEU

1997-2002 Assessorkurser for Den Danske Kvalitetspris og EFQM

1996-2012 Deltagelse i konferencer i ISQUA (verdensdækkende organisation for kvalitet i sundhedsvæsenet)

1993-1994 Kvalitetsledelse, DIEU

Undervisning og anden særlig erfaring

1998-2006 Organisation på Den sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, Århus Universitet

1998-2009 Censor på Master og Public Health, Århus og Københavns universiteter

1994-2010 Organisation, ledelse, kvalitetsudvikling m.m. på Kommunom, Forvaltningshøjskolen og handelsskoler