Kirsten Overgaard

Kirsten Overgaard

Specialkonsulent, Cand.scient.pol.

+45 2152 6974

kirove@rm.dk

Præsentation

Jeg har i mange år beskæftiget mig indgående med psykiatrien og det specialiserede sociale område, hvor jeg især interesserer mig for, hvordan man kan skabe videnskapacitetsopbygning hos praktikere med henblik på, at de kan gennemføre egne kvalitetsudviklingsprocesser. Herudover har jeg en særlig interesse for komplekse tværsektorielle forløb i psykiatrien og for domfældte udviklingshæmmede.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af større nationale analyse- og udviklingsopgaver
 • Særlig ekspertise i ledelse af landsdækkende videnskabende netværk
 • Særlig viden om og erfaring med autismeområdet og området for domfældte udviklingshæmmede
 • Indgående kendskab til det psykiatriske område og det sociale område, herunder særlig viden og erfaring inden for komplekse tværsektorielle forløb
 • Specialist i casebaseret audit og indgående erfaring med procesfacilitering og undervisning for såvel medarbejdere som ledere.

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Evaluering af Fælles Praksis på Kofoedsminde. Kirsten Overgaard; Morten Greve. DEFACTUM, 2022.

Udvikling af pårørendesamarbejde på botilbuddene i Området for Voksne med Udviklingshæmning i Region Nordjylland. Marianne S. Balleby; Kirsten Overgaard. DEFACTUM (notat) Region Nordjylland (pjece), 2022.

Håb, gnist og handlekraft: Evaluering af Boostcamp – et højskolelignende forløb for autistiske unge. Johanne Rørdam Svane, udviklingskonsulent i Specialområde Autisme, Region Midtjylland; Krista Kajberg, udviklingskonsulent i Specialområde Autisme, Region Midtjylland; Kirsten Overgaard. Specialområde Autisme, 2021.

COVID-19 i ældresektoren. Evaluering af COVID-19-forløb i Holstebro Kommune i foråret 2020. Kirsten Overgaard; Marianne S. Balleby; Troels Gubi. DEFACTUM, 2020.

Analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde - Afsluttende rapport. Marianne S. Balleby og Kirsten Overgaard. DEFACTUM, 2019.

Mit hospitalspas til mennesker med autisme. 2017.

Afsluttende rapport fra det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017. Kirsten Overgaard; Lone Jakobi Sørensen; Knud Ramian; Jannik Beyer. 2017.

Vold på botilbud og forsorgshjem - Tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder. Kirsten Overgaard; Anette Stamer Ørsted. DEFACTUM, 2016.

Anden artikelsamling i det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017. Lone Jakobi Sørensen; Kirsten Overgaard; Knud Ramian; Jannik Beyer. 2016.

Folder: Lad praktikere samarbejde om at frembringe solid praktisk viden. 2016.

Beskrivelse af sygepleje - i en børne- og ungdomspsykiatrisk kontekst. Kirsten Overgaard. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014.

Deklaration af VISOs leverandører. Jens Hansen; Kirsten Overgaard. Socialstyrelsen, 2014.

Tværkommunal undersøgelse af kommunernes specialiserede rehabiliteringsindsats over for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Kirsten Overgaard; Marianne S. Balleby. DASSOS og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Den gode henvisning - Audit på førhenvisnings- og henvisningsforløb til BUC Region Midtjylland. Kirsten Overgaard. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Bedre handleplaner - bedre styring. Kirsten Overgaard; Christiane Bundegaard Petersen. Center for Innovation & Metodeudvikling, 2012.

Ansættelser og projekterfaring

2022 Faglig leder, Specialkonsulent/Chefkonsulent (fra okt. 2023)

 • Projektleder for audit til dybdegående analyse af utilsigtet hændelse i sektorovergange pva. af en kommune
 • Specialiseret bistand vedr. udarbejdelse af KRIGU metodemanual
 • Deltagelse i følgegruppe for Boostcamp, Specialområde Autisme
 • Deltagelse i Advisory board for IKH
 • Projektleder for undersøgelse af behov for tværgående kompetenceudvikling på Socialområdet, Region Midtjylland
 • Faglig ledelse og kvalitetssikring
 • Projektleder vedr. understøttelse af kerneårsagsanalyse vedr. overskridelse af maksimale ventetider på mave-tarm kirurgisk afdeling
 • Projektleder vedr. strategisk udvikling af vidensbaseret praksis på socialområdet i Region Midtjylland

2017 Specialkonsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Projektleder for evaluering af COVID-19 i ældresektoren i Holstebro Kommune
 • Projektdeltager i evaluering af guide til forankring af viden fra VISO-forløb i Bornholms Regionskommune
 • Projektleder for audit i Specialområde Autisme
 • Projektleder for evaluering af Fælles Praksis på Kofoedsminde, Region Sjælland
 • Forsknings- og udviklingsvejleder for Specialområde Socialpsykiatri Voksne og Specialområde Autisme, IKH og Specialområde Udviklingshæmning og ADHD
 • Projektleder for audit vedr. genindlæggelser og tværsektorielt samarbejde
 • Projektleder for Fremtidens Boformer
 • Projektleder for videnskabende netværk vedr. aldring og autisme
 • Specialiseret bistand vedr. projekt om kvinder med autisme og spiseforstyrrelser

2011-2017 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder for Socialstyrelsens projekt vedr. vold i botilbud og på forsorgshjem
 • Vejleder for deltagere på forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland
 • Ansvarlig for auditering af kritisk sag med dødelig udgang i X kommune
 • Med-ansvarlig for Netværk for forskning og udvikling i Region Midtjylland
 • Projektleder for videnskabende netværk vedr. aldring og autisme
 • Auditering af udvalgte specialistydelsesforløb som en del af VISOs samlede kvalitetssikringsstrategi
 • Undervisning og udvikling af redskaber til Socialstyrelsens auditfunktion
 • Projektleder for projekt vedr. beskrivelse af sygepleje i Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Projektleder for auditforløb vedr. metode til behandling af mennesker med nedsat kognitiv funktionsevne, udsat for seksuelle krænkelser
 • Ansvarlig for auditnetværket i Center for Kvalitetsudvikling
 • Auditering af sager på hjerneskadeområdet, DASSOS
 • Deltagelse i deklarering af VISOs specialistnetværk
 • Undervisning i auditmetoden på Dansk Evalueringsselskabs konference og på Syddansk Universitet
 • Auditering af en kritisk børnesag i X kommune
 • Projektleder for Den gode henvisning - et auditforløb i Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Ansvarlig for auditforløb og evaluering i Projekt Bedre Handleplaner, Bedre Styring, Randers Kommune og Metodecentret
 • Projektleder i Projekt God Borgerbetjening, Vejle Kommune (9 auditforløb vedr. handleplaner og borgerbetjening)
 • Ansvarlig for auditforløb nr. 5 og 8 i VISO (Kvalitetsaudit af VISO-sagsforløb)
 • Procesfacilitator og underviser vedr. implementeringsopgaver inden for socialpsykiatrien
 • Underviser i auditmetoden for ressourcepersoner i familieafdelingen i Aarhus Kommune
 • Underviser for ressourcepersoner i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område vedr. auditkoncept
 • Tovholder/kontaktperson vedr. deltagende kommuner i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Ressourceperson vedr. dokumentation og målinger ved hjælp af Statistisk Proceskontrol (SPC)
 • Projektledelse, undervisning, procesfacilitering og vejledning i Gennembrudsprojektet "Pårørende i Psykiatrien"
 • Procesfacilitator og underviser vedr. implementeringsopgaver inden for socialpsykiatrien
 • Underviser for ressourcepersoner i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Udvikling og tilpasning af koncept for audit i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Tovholder vedr. deltagende kommuner i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2006-2007 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Planlægning og gennemførelse af konferencer og netværksmøder
 • Procesfacilitering og vejledningsopgaver for deltagende team i Gennembrudsprojek-tet Tvang i Psykiatrien, 2. bølge
 • Konsulent i Gennembrudsprojektet Tvang i Psykiatrien, 2. bølge

2000-2006 Planlægnings- og udviklingsmedarbejder, Psykiatriforvaltningen, Vejle Amt

 • Implementering af elektronisk patientjournal i Psykiatrien i Vejle Amt
 • Tovholder på Depressionskampagnen i Vejle Amt
 • Psykiatriens koordinator for lønforhandlinger og ny løn
 • Sekretær for arbejdsgruppe vedr. revision af samarbejsaftale og håndbog for alle, der har med gerontopsykiatriske problemstillinger at gøre
 • Planlægningsopgaver og deltagelse i forhandlings- og udviklingsopgaver i relation til Strukturreformen
 • Formand for arbejdsgruppe vedr. forbedring af arbejds- og sagsgange i forhold til overgange mellem socialpsykiatrien og sygehuspsykiatrien, herunder også forvaltningens visitation

Uddannelsesbaggrund

2000 Cand.scient.pol., Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2021 Årskonference i Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2020-2021 Chefkonsulent-uddannelse, DJØF og Region Midtjylland

2019 Formidlingskonference Fremtidens Bofomer

2019 Årskonference i Dansk Evalueringsselskab

2019 Global Implementation Conference, Glasgow

2019 DSPS-konference

2019 VISO-konference

2018 Årskonference i Dansk Evalueringsselskab

2018 SIKON-konference 2018

2017 KL's Psykiatri- og handicapkonference 2017

2017 SIKON-konference 2017

2016 XI Autism-Europe International Congress 2016

2015-2016 Organisationspsykologisk udviklingsforløb

2014 Hjerneskaderehabilitering i kommunerne - kvalitet, sammenhæng og nye muligheder

2013 Dansk Implementeringsnetværks årskonference

2012 Teori U, Foredragsrække ved Åbent Universitet, Århus

2012 Dansk Implementeringsnetværks årskonference

2012 Konference om Multisygdom, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Region Midtjylland, Workshopafholdelse

2012 Dansk Evalueringsselskabs årskonference (oplægsholder)

2011 Positiv Psykologi, Foredragsrække v. Åbent Universitet, Århus

2011 Kursus i SurveyXact

2011 Konference: Sammenhæng på udsatteområdet, Servicestyrelsen

2010 Seminar med Charles Shaw vedr. akkreditering, Shaw Institute, Århus

2008 Formidlingsteknik, COK, Grenå

2008 Tænk i nye baner, Seminar, Region Midtjylland v. konsulentgruppen Innovator

2008 Kursus i læringsstile, Åbent Universitet, Århus

2008 Tænk kreativt, Foredragsrække v. Åbent Universitet, Århus

2008 Proceskonsulentuddannelse, Go'Proces, Århus

2006 Statistisk Proces Kontrol (SPC) v. Ove Kjell Andersen, Århus

2006 Breakthrough Series College, Institute for Healthcare Improvement, Boston, USA

2005 Forhandlingsteknik, Dieu

2005 Talentudvikling, Vejle Amt og Cubiks

2002 HD-enkeltfag: Projektledelse, Handelshøjskolen, Århus

2001 Kursus vedr. Lov om behandling af personoplysninger v. Karsten Revsbech

1999 Kvantitativ dataanalyse, Århus Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2023-2023 Workshop om implementering for Børneafdelingen, AUH

2021 Læringsseminar om bæredygtig evaluering via auditmetoden på Dansk Evalueringsselskabs årskonference

2019 Implementeringstemadag, Hammel Neurocenter

2017 Auditundervisning for Socialtilsynene

2017 Auditundervisning, Vejle Kommune

2013 Ekstern underviser på Syddansk Universitet

2012 Ekstern underviser på Syddansk Universitet

2012 Læringsseminar om auditmetoden på Dansk Evalueringsselskabs årskonference

2011 Undervisning i auditmetode for ressourcepersoner i Familieafdelingen, Aarhus Kommune

2009 Undervisning vedr. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2006-2009 Undervisning i Gennembrudsmetoden