Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

Specialkonsulent, cand.phil. (antropologi)

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/marianneballeby

Præsentation

Jeg har stor evalueringserfaring, særligt ud fra kvalitative undersøgelsesmetoder. Mit arbejde tager afsæt i min interesse for, hvordan fagpersoner bedst hjælper og samarbejder om at hjælpe de borgere, der har brug for hjælp. Hvordan hjælpen organiseres, så tingene hænger sammen for borgerne - og virker? Jeg har særlig viden og interesse i hjælpen til de sværest stillede sindslidende, men har også interesse for indsatsen over for mennesker med kroniske sygdomme, misbrugsområdet og børne- og ungeområdet. Jeg har arbejdet med indsatsteori i mange former og facilitering af workshops. Jeg har ekspertise i casebaseret audit, brugerdialoger og andre metoder, der inddrager borgere og medarbejdere i vidensprocessen.

Kompetenceprofil

 • Metoder til udvikling og evaluering af sammenhængende velfærdsindsatser
 • Kvalitative metoder som interview, observation og dokumentstudier
 • Metoder til inddragelse af perspektiver på det undersøgte: borgeres, medarbejderes og lederes
 • Særlig ekspertise i casebaseret audit og brugerdialog
 • Projektledelseserfaring

Publikationer

Publikationsliste nedenfor er publikationer udgivet i DEFACTUM regi.

DEFACTUM publikationer

Evaluering af Projekt Tværsektorielt Team. Et samarbejde mellem Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling i Region Midtjylland og Holmstrupgård, en socialpsykiatrisk behandlingsinstitution for unge. Malene Vinther Christensen; Marianne Sigaard Balleby. DEFACTUM, 2024.

Borgernes bidrag til udvikling af hjertesvigtforløb og telemedicinske tilbud i Region Midtjylland. Brugerdialog med borgere med hjertesvigt og deres pårørende. Tina Veje Andersen, Marianne S. Balleby. DEFACTUM, 2023.

Statusevaluering af initiativer på epilepsiområdet. Marianne Sigaard Balleby; Signe Andrén Thrane; Tina Veje Andersen . DEFACTUM for Sundhedsstyrelsen, 2023.

LUP-brugerdialog til praksisnær patientinddragelse i forbedringsarbejde. Koncept for LUP-brugerdialog på baggrund af erfaringer fra Aarhus Universitetshospital 2019-2021. Marianne S. Balleby, DEFACTUM, Region Midtjylland; Julie Marie Mygdal Jørgensen, Kvalitet og Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital; Kamilla Anne Næsted, Kvalitet og Patientinvolvering, Aarhus Universitetshospital. DEFACTUM, 2022.

Udvikling af pårørendesamarbejde på botilbuddene i Området for Voksne med Udviklingshæmning i Region Nordjylland. Marianne S. Balleby; Kirsten Overgaard. DEFACTUM (notat) Region Nordjylland (pjece), 2022.

Evaluering af Folden. Marianne Sigaard Balleby; Lise Nymand; Kristine Hessellund Pedersen. DEFACTUM, 2021.

Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen. Projektindsats for deltagelse i kommunale sundhedstilbud for borgere med type 2 diabetes. Peder Hau Lyng, Marianne Sigaard Balleby, Signe Andrén Thrane, Tina Veje Andersen. DEFACTUM, 2021.

Type 2 diabetes – Et samarbejde i Midtklyngen. Tematikker og ideer til indsatser til fastholdelse af sundhedsvaner på baggrund af brugerdialoger i sundhedscentre i Viborg Kommune og Skive Kommune. Marianne S. Balleby, Tina Veje Andersen. DEFACTUM, 2021.

Kvalitativ evaluering af de ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest. Marianne S. Balleby; Stina Juel Lanken . DEFACTUM, 2020.

Evaluering af indsatsen ved Fyrretoppen. Marianne S. Balleby; Mett Marri Lægsgaard Madsen. DEFACTUM, 2020.

COVID-19 i ældresektoren. Evaluering af COVID-19-forløb i Holstebro Kommune i foråret 2020. Kirsten Overgaard; Marianne S. Balleby; Troels Gubi. DEFACTUM, 2020.

Evaluering af Region Sjællands kursus for praksispersonale "Patienter med mulige tegn på kræft - tidlig opsporing og rettidig visitation". Pernille Bjørnholt Nielsen, Marianne S. Balleby. DEFACTUM, 2019.

Analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde - Afsluttende rapport. Marianne S. Balleby og Kirsten Overgaard. DEFACTUM, 2019.

Brugernes oplevelse af Familieambulatoriet i Region Midtjylland. Pernille Bjørnholt Nielsen, Marianne S. Balleby. DEFACTUM, 2018.

Anbefalinger til nedbringelse af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger. Marianne S. Balleby og Stina Juel Lanken. DEFACTUM, 2018.

DEFACTUMs erfaringer med den casebaserede auditmetode 2017. Marianne S. Balleby. DEFACTUM, 2017.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog. Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard . Socialstyrelsen, 2017.

Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie. Rapport fra auditmøde den 18. juni 2015. Marianne S. Balleby; Signe Andrén Thrane. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Tværkommunal undersøgelse af kommunernes specialiserede rehabiliteringsindsats over for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Kirsten Overgaard; Marianne S. Balleby. DASSOS og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Kritisk hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland. Rapport afgivet af en ekstern undersøgelseskommission. Anette Stamer Ørsted; Marianne S. Balleby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Åben Dialog i Odsherred. Marianne S. Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Samarbejdet om de svageste borgere i Odsherred Kommune - Anbefalinger vedrørende Åben Dialog og en kommunal tovholderfunktion. Marianne S. Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. Marianne S. Balleby; Christiane Bundegaard Petersen; Birgitte Ahlgreen; Lica Nyerup Johansen. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Et samtidigt ansvar - Evalueringsrapport. Marianne Sigaard Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Sammenhæng i indsatsen for sindslidende. Marianne S. Balleby. CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Perspektiver på den faglige indsats blandt borgere med lænderygsmerter - et bidrag til udvikling af forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Borgernes perspektiv. Udfordringer for kronikerindsatsen. Marianne Balleby; Lisbeth Ørtenblad. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Anbefalinger vedrørende håndtering af dødsfald på socialpsykiatriske botilbud. Marianne S. Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med KOL - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes type 2 - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for Diabetes type 2 i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad, Marianne Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med en hjertesygdom - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for hjertekarsygdomme. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby. Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Afsluttede

Ansættelser og projekterfaring

2022 Specialkonsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Audit til dybdegående analyse af utilsigtet hændelse i sektorovergange pva. af en kommune
 • Evaluering af Tværsektorielt Team, Min Plan og Mit Møde med socialpsykiatrisk botilbud, børne- og ungdomspsykiatri og kommune
 • Brugerdialog med Kvindesygdomme og Fødsler, AUH og familier om hjemmebarsel (hjemsendelse af førstegangsfødende efter 4-6 timer )
 • Facilitering af dialoger mellem chefer og personalegrupper om "AUH gør det nødvendige og tilstrækkelige"
 • Interview med speciallæger i psykiatri om, hvad der motiverer til forskellige former for ansættelse, herunder fastansættelse i Psykiatrien i Region Midtjylland
 • Brugerdialog med borgere med hjertesvigt og pårørende med henblik på udvikling af hjertesvigtforløb og telemedicinske tilbud i Region Midtjylland
 • Evaluering af initiativer til mere kvalitet og større sammenhæng i indsatsen for mennesker med epilepsi, Sundhedsstyrelsen (projektleder)
 • Udvikling af pårørendesamarbejde på botilbuddene i Området for Voksne med Udviklingshæmning, Specialsektoren i Region Nordjylland, spørgeskema og pårørendedialoger (projektleder)

2007-2022 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Brugerdialogworkshops med borgere og medarbejdere fra to kommuner i Midtklyngen i Region Midtjylland om fastholdelse af gode sundhedsvaner efter kommunalt sundhedstilbud - som led i Kvalitetsudvikling af kommunale tilbud til borgere med diabetes Satspuljeprojekt
 • Facilitering af nye brugerdialoger og konceptbeskrivelse i samarbejde med Kvalitet, Aarhus Universitetshospital
 • Evaluering af COVID-19 forløb i Holstebro Kommunes ældresektor i foråret 2020
 • Interview med borgere med diabetes i tre kommuner i Midtklyngen i Region Midtjylland - som led i Kvalitetsudvikling af kommunale tilbud til borgere med diabetes Satspuljeprojekt
 • Facilitering af brugerdialoger om kvaliteten af planlagte indlæggelser i samarbejde med Kvalitet og HR Udvikling og fem afdelinger på Aarhus Universitetshospital
 • Evaluering af Fyrretoppen, en behandlingsindsats for unge med svær selvskade, Holmstrupgård (projektleder)
 • Kvalitativ evaluering af ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest (projektleder)
 • Evaluering af Folden en behandlingsindsats for unge med isolations- og skolevægringsproblematikker, Holmstrupgård (projektleder)
 • Analyse vedr. genindlæggelser og tværsektorielt samarbejde (kvantitativ og kvalitativ casebaseret audit), igangsat af Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland
 • Interview i fbm. evaluering af Region Sjællands kompetenceudviklingsforløb for praksispersonale vedrørende rettidig visitation og tegn på kræft blandt patienter i almen praksis
 • Evalueringssparring til Aarhus Kommune vedr. projekt Livsmester i Voksenhandicap med afprøvning af Åben Dialog i fbm. handleplaner for unge med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser
 • Evaluering af 2. fase af Sociolancen i Region Midtjylland (projektleder)
 • Audit af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger i Region Midtjylland med fokus på selvskadende piger og unge kvinder (projektleder)
 • Brugerundersøgelse af Familieambulatoriet i Region Midtjylland gennem kvalitative interview
 • Evaluering af tværfaglige medicinrådgivningsteam i psykiatrien, Sundhedsstyrelsen, kvalitativ delundersøgelse i samarbejde med COWI
 • Evaluering af afprøvning af Åben Dialog i fem kommuner i Socialstyrelsens 19M-projekt: Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser, 2014-2016
 • Audit om vold på botilbud og forsorgshjem for Socialstyrelsen
 • Dokumentation af projektet Fra patient til borger – fremtidens sygepleje, Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland
 • Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie, afprøvning af helhedsorienterede indsatser over for udsatte familier
 • Evaluering af ”fremskudt rådgivning” i Randers Kommune, Metodecentret
 • Auditforløb om kommunernes rehabiliteringsindsats over for borgere med erhvervet hjerneskade (projektleder)
 • Sekretariatet for ekstern undersøgelseskommission nedsat til undersøgelse af kritisk hændelse i Psykiatrien i Region Midtjylland, "Blåkærgårdsagen"
 • Kortlægning og casestudier i udvalgte kommuner af modeller for tværfagligt samarbejde om udsatte børn og unge som led i implementering af Barnets Reform 2011, Socialstyrelsen
 • Evaluering af Odsherred Kommunes "Et samtidigt ansvar", et projekt til udvikling af indsatsen over de sværest stillede sindslidende i henhold til sundhedsaftalen (projektleder)
 • Løbende kvalitetsaudit af VISO-sagsforløb (projektleder)
 • Auditforløb om kritiske hændelser i to botilbud i Århus Kommunes socialpsykiatri
 • Case-undersøgelse i forhold til Silkeborg Kommunes misbrugspolitik – med fokus på den sammenhængende indsats (projektleder)
 • Interviewbaserede borgerperspektivundersøgelser, bidrag til udarbejdelse af Regions Midts forløbsprogrammer på kronikerområdet
 • Caseinterview, Henvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien
 • Særlige kvalitetsopgaver for psykiatrien i Region Midtjylland i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel i Region Midtjylland

2001-2006 Evaluator, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt

 • Evaluering af substitutionsbehandlingen, Stofbehandlingen i Ringkøbing Amt (projektleder)
 • Undersøgelse af implementering af brugerindflydelse i socialpsykiatrien 2004-2006 i samarbejde med Århus, Ringkøbing og Fyns amter (projektleder)
 • Kortlægning af kompetencer i forbindelse med tværfagligt teamarbejde på Århus Sygehus”. I samarbejde med Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Århus Sygehus (projektleder)
 • Erfaringsopsamling af Jobrotationsprojektet på Djursland (projektleder)
 • Dokumentation og formidling af Socialpædagogisk Arbejde, i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund og Amtsrådsforeningen
 • Evaluering af Strandhuset - et bosted under Forsorgstilbuddet MidtByen, Psykiatrien i Århus Amt (projektleder)
 • Evaluering af brugerindflydelse i botilbuddet Kragelund, Psykiatrien i Aarhus Amt (projektleder)
 • Metodebeskrivelse af incestcentre ved hjælp af programteori som led i større evaluerings- og dokumentationsprojekt.
 • Undersøgelse vedrørende revision af psykiatriloven vedr. bl.a. patientrådgiverordning, tvangsforanstaltninger og udskrivningsaftaler/koordinationsplaner. I samarbejde med Rambøll Management A/S.
 • Erfaringsopsamling af to ABA-skoletilbud (Applied Behaviour Analysis) for to børn med autismespektrumforstyrrelser. I samarbejde med Fyns Amt
 • Udvikling af programteori som strategi i forb. med evalueringer, selvevalueringer og dokumentationsprojekter inden for det sociale område

1998-2000 Faglig vejleder ved Studienævnet for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

 • Studievejledning af igangværende og nye studerende
 • Beskæftigelsesundersøgelse blandt færdiguddannede etnografer

Uddannelsesbaggrund

2001 Cand.phil., Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2022-2022 Minikonference om fondsevaluering, Dansk Evalueringsselskab

2022-2022 Workshop om Ulighed i Sundhed i fm. Partnerskabsaftalen ml. Aarhus Universitet og Region Midtjylland

2022-2022 Symposium "Sammenhængende patientforløb - er der en rød tråd?", Region Midtjylland v. Regionshospitalet Horsens.

2021-2021 Minikonference om princip-fokuseret evaluering, Dansk Evalueringsselskab

2021-2021 Konference, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, En helt ny virkelighed, en helt anden hjælp

2020-2020 Konference KLSocial2020

2019-2019 Den sundhedsfaglige indsats for borgere med kronisk sygdom og multisygdom, Boehringer Ingelheim, mødeleder Jakob Kjellberg, VIVE, eftermiddagsmøde

2019-2019 Konference for patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2019, oplæg på workshop "Hvorfor er det så vanskeligt at være borger i det psykiatriske system?"

2019-2019 Rehabilitering 2019: Et menneske - et liv, 12. nationale rehabiliteringskonference

2019-2019 Konference: Åben Dialog, Regionsrådet i Region Midtjylland

2018-2018 Process-tracing som evalueringsmetode, Derek Beach, Aarhus Universitet, 1 dag

2018-2018 Design, gennemførelse og analyse af kvalitative interview, Marie Østergaard Møller, 1 dag

2018-2018 Arbejds- og inspirationskonference "På Patientens Præmisser", Koncern Kvalitet og Koncern HR, Region Midtjylland

2017-2017 Grundkursus i Patientsikkerhed, Region Nordjylland og Region Midtjylland

2017-2017 Den 10. årlige Rehabiliteringskonference, Rehabiliteringsforum Danmark, oplæg i plenum og spor, Åben Dialog – når borgeren inddrager sit netværk

2015-2015 Indblik i Psykiatrien, kursus vedrørende psykisk sygdom og behandling og støtte, Inger Mosbæk Greve, Region Midtjylland, 5 dage

2015-2015 Oplysningsret og Tavshedspligt, kursus om sundhedsjura, Kent Kristensen, Region Midtjylland, 1 dag

2015-2015 Interne forskningsseminarer, DEFACTUM, 5 møder

2015-2015 Gåhjemmøde: "Ledelse over grænser - Aarhus", Væksthus for Ledelse og KORA

2014-2014 Videnskabeligt engelsk, Morten Pilegaard, DEFACTUM og Aarhus Universitet, 5 halve dage

2014-2014 SFI-konference, Inklusion af marginaliserede voksne, oplæg i tema-session om den helhedsorienterede indsats

2014-2017 Årsmøder i Åben Dialog, 2014, 15, 16 og 17

2014-2014 Åben Dialog Seminar, DialogNu, en forening til fremme af Åben Dialog i Danmark

2013-2013 Psykiatritopmøde, Det Sociale Netværk, plenumoplæg om Åben Dialog i Odsherred Kommune

2013-2013 Temadag: Blåkærgårdsagen kalder på fælles handling, Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region

2012-2012 Psykiatriens dag vedr. projektet Psykiatri på tværs, FOA, SL, Sundhedskartellet, KL og Danske Regioner

2012-2012 Skriv så de lytter, Dansk Magisterforening, 4 dage

2011-2011 Servicestyrelsens konference, Sammenhæng på udsatteområdet

2009-2009 Kroniske udfordringer på Sundhedsområdet, KKR Region Midtjylland, Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland

2009-2010 Efteruddannelse i kvalitativ, humanistisk sundhedsforskning, Mette Bech Risør, 8 dage

2008-2008 Sammenhængende patientforløb på kryds og tværs i Region Midtjylland, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland

2007-2007 Institutionsledelse - mellem økonomi, faglighed og medarbejdertrivsel, Teknologisk institut, oplæg, Brug dokumentation til udvikling - evaluering i praksis

2007-2007 Nøglepersonuddannelsen vedr. Den Danske Kvalitetsmodel, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), 2 dage

2006-2006 Konsulentuddannelse for personale-uddannelses- og organisationskonsulenter v. Gitte Haslebo, 4 moduler á 2 dage

2004-2004 Konsulentrollen i systemisk perspektiv – inspiration og fornyelse, DISPUK, Århus, 2 dage

2004-2004 Voksenundervisning i praksis, Gert Rosenkvist, Dansk Magisterforening, 3 dage

2003-2003 Evalueringsmodeller, P. Dahler-Larsen og H.K. Krogstrup, konference, Syddansk Universitet

2003-2003 Afsluttende konference for HMS-projektet (hjemløshed, misbrug og sindslidelse), Odense

2003-2003 Social Work Conference, København, oplæg i parallelsession, “From practise based knowledge to knowledge based practice”

2001 Dansk Evalueringsselskabs Årskonferencer, hyppig deltagelse, også som oplægsholder, bl.a. om evaluering af Åben Dialog, den casebaserede auditmetode og brugerdialog

2001-2001 Evalueringskonference - Resultatmåling af det sociale arbejde, Open Space Konference med bl.a. P.D. Larsen og H.K. Krogstrup

2001-2001 Mød socialminister Henriette Kjær, diskussion og forskning og dokumentation af socialt arbejde, Den Sociale Højskole, Århus

2001-2001 Kursus i Nvivo – databaseprogram til behandling af kvalitative data, Jens Seeberg, 3 dage

2001-2007 Diverse møder og oplæg om dokumentation på det sociale område, arrangeret af bl.a. FOKUS – forum for kvalitet og udvikling i offentlig service, Dansk Evalueringsselskab (DES) og Videnscenter for Socialpsykiatri (VISP)

1999-1999 Kvalitativt metodekursus: Interviewmetoder i etnografisk feltarbejde, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

1999-1999 Grundkursus For Studievejledere ved de videregående uddannelser

1998-1998 Kvantitative metoder: Intensivt kursus for etnografer på kandidatoverbygningsniveau, Inst. f. Statskundskab, Aarhus Universitet, Lotte Bøgh Andersen, 37 timer

1997-1998 Miljølære, Aarhus Universitet, 1/2 årsværk

1997-1997 Ulandslære, Aarhus Universitet, 1/4 årsværk

1997-2016 Årsmøder i Dansk Etnografisk Forening, hyppig deltagelse

1996-1996 Praktikophold ved kenyansk DANIDA-projekt, Kitui International Development Project, 1/2 årsværk

1995-1995 Kursus i Rapid Rural Appraisal, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2021-2021 Praktikvejleder for en studerende fra Statskundskab

2021 Næstforperson i bestyrelsen i Dansk Evalueringsselskab (DES)

2019 Facilitering af brugerdialoger

2015-2016 Praktikvejleder for en studerende fra Religionsvidenskab

2009-2010 Udvikling og undervisning, en række undervisningsforløb i auditmetoden i samarbejde med JYFE (Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde)

2009-2011 Netværksbestyrer og underviser, netværksprojektet Sammenhæng i indsatsen for sindslidende, finansieret af Momsfondet/KL (projektleder)

2007-2008 Netværksbestyrer for videnskabende netværk for kommunale og regionale medarbejdere fra socialpsykiatrien

2006-2006 Praktikvejleder for en sociologistuderende

2001-2001 Oplæg om evaluering, 7. semesters metodekursus, Etnografi- og Socialantropologi, Aarhus Universitet

2001 Facilitering af workshops i fbm programteori/indsatsteori, evalueringsmetoder mv.

1998 Erfagruppe (gl. specialegruppe) fra Etnografi og Socialantropologi, halvårlige møder

1998-1999 Instruktor for nye studerende ved Etnografi og Socialantropologi