Anbefalinger til nedbringelse af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger

Marianne S. Balleby og Stina Juel Lanken

DEFACTUM har på vegne af Region Midtjylland gennemført audit af patientforløb, hvor der i somatikkens akutafdelinger i 2017 var anvendt bæltefiksering efter psykiatriloven. Formålet var at afdække årsager til anvendelse af bæltefiksering og bidrage med anbefalinger til nedbringelse af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger. Opslag af 70 patienters bæltefiksering i en somatisk akutafdeling i 2017 viste, at den største gruppe af patienter berørt af bæltefiksering i en somatisk akutafdeling i 2017, var unge piger og kvinder med forgiftning med paracetamol eller andre former for selvskade. Næsten alle disse patienter med selvskadeproblematikker var i forvejen kendt i psykiatrien og omkring tre fjerdedele boede på bosteder. Den casebaserede audit havde som følge heraf fokus på forebyggelse af bæltefikseringer i forbindelse med behandling af selvskade i de somatiske akutafdelinger. Der blev afholdt to casebaserede auditmøder om seks udvalgte patientsager. I auditpanelerne deltog fagpersoner fra somatiske akutafdelinger, psykiatriske afdelinger, almen praksis, bosteder og politiet. Desuden har der i hvert panel været en repræsentant med brugererfaring. De involverede videnspersoner har peget på en række anbefalinger:

  • Der er brug for generel viden om selvskade i akutafdelingerne og mere viden om behandling for selvskade med afsæt i sundhedsloven.
  • Viden om den enkelte patient og overblik i patientjournalen har betydning for forebyggelse af bæltefiksering. Det vil være gavnligt for akutafdelingen at kunne se, hvilken tilgang, der tidligere har virket beroligende for patienten, og hvilke ønsker patienten andre gange måtte have haft til behandlingen. Der efterspørges desuden bedre overlevering fra indlæggende læge, bosted, politi mv. om, hvad der er gået forud for indlæggelsen.
  • Samarbejde mellem psykiatri og bosteder kan skabe bedre forløb for patienterne, gerne med brug af fleksible indlæggelser i kritiske situationer. 
  • Personale fra patientens bosted bør deltage under indlæggelsen som tryghed for patienten og ressource for personalet. 
  • En fast vagt og tidlig inddragelse af erfarent personale fra psykiatrien kan desuden bidrage til deeskalering. 
  • De selvskadende patienters forløb kan forbedres gennem samarbejdsmøder og evalueringer af bæltefikseringer med deltagelse af somatisk akutafdeling, psykiatri, bosted, politi eller andre relevante aktører, herunder gerne patienten selv.
  • Der bør være en tovholder i psykiatrien (gerne den patientansvarlige læge) eller i bostedet, som sikrer videndeling og indkalder til samarbejdsmøder, hvor der kan laves en individuel behandlings- eller handleplan.
  • Fælles temadage med inddragelse af patienters egne fortællinger kan øge viden om patienterne og de forskellige aktørers perspektiver.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2018_Casebaseret audit bælte somatisk akut.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 20 sider

Kontaktperson

Marianne S. Balleby

Marianne S. Balleby

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

Forfattere

Marianne S. Balleby Stina Juel Lanken