Evaluering af forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri II

Pia Vedel Ankersen; Mette Houborg
Et stigende antal borgere rammes af psykisk sygdom. OECD skønner, at hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder har psykiske problemer.

Det stigende antal borgere med psykiske problemer resulterer i et øget behov for psykiatrisk behandling. Den mest intensive psykiatriske behandlingsform er indlæggelse. Det kan være en nødvendighed, men det er en relativt indgribende behandlingsform. Indlæggelse er relativt dyr og forbundet med et funktionstab for patienterne. Ved udskrivelse efter indlæggelse kan det resultere i udfordringer for patienterne, da hverdagskompetencer skal genetableres. Derudover giver flere patienter udtryk for, at medpatienter kan opleves som skræmmende, hvilket kan resultere i angst mv. På den baggrund fremstår det essentielt, at indlæggelser kun tilbydes, når det er den eneste relevante behandlingsmulighed.

Satspuljeprojektet "Forsøg med ambulante akutteams i den regionale psykiatri" er et initiativ, der afprøves i den regionale psykiatri i perioden 2013 til 2017. Ambitionen er at undersøge, om det er muligt at tilbyde en mindre indgribende akut psykiatrisk behandling i ambulant regi. Ambulant akutteam (AAT)-initiativet skal ses i forlængelse af værdierne inden for psykiatrien om brugerinvolvering, afstigmatisering, empowerment og behandling på patientens præmisser, som vinder indpas i disse år. I dette perspektiv er AAT-behandling en mindre indgribende behandlingsform, da det opretholder patientens mulighed for at forsætte hverdagslivet trods et nedsat funktionsniveau.

Målsætningen for de regionale AAT'er er at tilbyde et alternativ til indlæggelse for borgere med behov for akut psykiatrisk behandling. Behandlingen foregår i borgerens eget hjem eller nærmiljø. Behandlingens indhold skal være svarende til indholdet ved indlæggelsesbehandling. Derudover skal behandlingen søge at hindre den funktionsnedsættelse, som knytter sig til indlæggelsesbehandling, ved at patienten støttes og fastholdes i sine hverdagsopgaver og livsroller.

Link til projektet bag publikationen

Download AAT_II_2018_DEFACTUM.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
ISBN/ISSN ISBN: 978-87-93657-00-7

Forfattere

Pia Vedel Ankersen