Adgang til skolegang på frie grundskoler for børn og unge med handicap

Morten Greve og Jakob Sevelsted
Institut for Menneskerettigheder (IMR) ønsker at sætte fokus på adgangen til grundskolegang på fri- og privatskoler for børn med fysiske og psykiske handicap. En række ombudsmandssager samt borgerhenvendelser til instituttet rejser tvivl om, hvorvidt adgangen er lige og fri, som den skal i henhold til handicapkonventionen. I den forbindelse har DEFACTUM og VIVE gennemført en kortlægning og analyse af status, udfordringer og mekanismer på området. Delundersøgelse 1 fra VIVE omfatter en registerbaseret afdækning af handicappede børn og unges faktiske fordeling på forskellige grundskoletyper. Delundersøgelse 2 fra DEFACTUM belyser fri- og privatskolernes rummelighed for handicappede børn og unge via dokumentanalyse af udvalgte skolers forældrerettede informationsmateriale; via interview med PPR-medarbejdere i udvalgte kommuner; og via interview med ledelsesrepræsentanter for udvalgte skoler. Centrale konklusioner fra vores delundersøgelse er, at frie grundskoler ikke i samme omfang som folkeskoler informerer potentielle forældre om skolernes handle- og støttemuligheder på området; at mange frie grundskoler faktisk tager et stort ansvar for inklusion af børn med handicap; men også at fri- og privatskoler generelt opleves som tilbageholdende med at optage især én handicapgruppe som elever: Børn med udadreagerende, problemskabende adfærd med baggrund i fx ADHD. Sidstnævnte konklusion underbygges af VIVE's registerbaserede delundersøgelse.

Download Rapport_2018_Adgang_skolegang_frie_grundskoler_b_og_u_handicap.pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2018
Udgiver DEFACTUM
Længde 53 sider

Kontaktperson

Morten Greve

Morten Greve

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Forfattere

Morten Greve