Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF)

Anne Sophie Boisen, Lone Jakobi Sørensen, Emilie Engemann Jensen
Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord har ønsket at evaluere den eksisterende Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF).

RESULTATER
Blandt fordelene ved de nuværende vilkår, som PUF virker under, er der generelt enighed om, at specialespecifikke postgraduate kliniske lektorer (PKL) har stor værdi. Til trods for uklarheder vedrørende snitflader bliver samarbejdet på tværs af aktører i videreuddannelsen overordnet set vurderet til at være godt. Et centralt resultat for evalueringen er dog, at der grundlæggende er uklarheder og forskellige forståelser af, hvordan PUF afgrænses, og hvorledes rollefordelingen i ledelsen bør være. Herudover bliver der givet udtryk for, at det er vanskeligt at rekruttere PKL'er. Fastholdelse af nuværende PKL'er synes ikke at være en udfordring, men funktionen kan tales op. Blandt udfordringer relateret til PKL'ernes opgaveløsning, fremhæver en stor del af PKL'erne blandt andet, at det er svært at prioritere de akademiske opgaver, da de administrative/rådgivende opgaver optager meget tid.

OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER
På baggrund af evalueringens resultater har DEFACTUM formuleret en række opmærksomhedspunkter for en fremadrettet udvikling og justering af PUF. Evalueringen peger blandt andet på, at der er behov for afklaring i forhold til afgrænsning af PUF, rolle- og ansvarsfordeling i ledelsen af PKL'erne, snitflader mellem aktører, omfordeling af opgaver samt fælles forventningsafstemning mellem ledelsen og PKL i forhold til PKL'ernes opgaveløsning. Derudover indikerer resultaterne et behov for en indsats omkring kendskab til PUF samt synlighed og rekruttering af PKL'er. Forskellige opfattelser af den akademiske funktion i PKL-stillingerne peger endvidere på et behov for drøftelse på dette område. Endelig er der forskellige opmærksomhedspunkter til en fremtidig PUF-organisering med afsæt i to universiteter; fx afklaring af økonomisk fordelingsnøgle og ansættelsesforhold.

Link til projektet bag publikationen

Download Rapport_2017_Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF).pdf

Udgivelsesform Rapporter
År 2017
Udgiver DEFACTUM
Længde 24 sider

Kontaktperson

Anne Sophie Steen Boisen

Anne Sophie Steen Boisen

+45 2152 2394

ansboi@rm.dk

Forfattere

Anne Sophie Steen Boisen Lone Jakobi Sørensen