Kortlægning af metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet

Der er stort behov for bedre viden om danske kommuners positive erfaringer med udvikling og implementering af konkrete metoder til forebyggelse af ungdomskriminalitet. CFK har således gennemført en kortlægning af veldokumenterede kommunale forebyggelsesmetoder. Undersøgelsen blev finansieret af midler fra Jysk Socialforsknings- og Evalueringssamarbejde (JYFE) samt Socialstyrelsen.

Rapporten er blevet til gennem tre faser. En breddekortlægningsfase, som mundede ud i en udvælgelse af seks metoder til uddybende kortlægning. En dybdekortlægningsfase, hvor de udvalgte metoder blev belyst efter en ensartet metodik og fremgangsmåde. Dybdekortlægningen skete inden for rammerne af et indsatsteorikoncept. Til slut fulgte en formidlingsfase, hvor udkast til metode- og implementeringsguidens afsnit blev kvalificeret på forskellig vis.
Datagrundlaget var en kombination af desk research, dokumentstudier, litteraturinddragelse, workshop-interview samt personinterview.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2013

Projektleder