Nedbringelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien 2012-2015 - et satspuljefinansieret nationalt gennembrudsprojekt

CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har på vegne af Sundhedsstyrelsen været nationalt sekretariat for et 3-årigt satspuljeprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien i perioden juni 2012 til marts 2015.

Projektet var en del af satspuljeaftalen for 2011-2014, hvor et flertal af Folketingets partier aftalte at igangsætte et nyt gennembrudsprojekt for at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien.

Projektets formål var at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien mest muligt. Samtidig skulle det sikres, at kvaliteten af den tvang, der anvendes, er så høj som muligt set fra et organisatorisk, fagligt og patientoplevet perspektiv. I projektet har de deltagende afsnit haft særlig fokus på at tilbyde patienter aktiviteter under indlæggelse som en måde at nedbringe anvendelsen af tvang.

Alle fem regioner ansøgte om at deltage i projektet. I alt deltog de fem regioner med 34 psykiatriske døgnafsnit – som specialemæssigt er fordelt på børne- og ungdomspsykiatri, retspsykiatri, gerontologi, almenpsykiatri og andre specialer inden for voksenpsykiatrien.

Den lokale indsats på de 34 deltagende afsnit har været drevet af 30 lokale projektteam. Fem regionale implementeringsgrupper har vejledt de lokale team i at afprøve og implementere forbedringstiltag og sprede de succesfulde tiltag til andre afsnit. Det nationale sekretariat i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har i samarbejde med de regionale implementeringsgrupper, Sundhedsstyrelsens nationale følgegruppe, en referencegruppe med eksperter og et nationalt brugerpanel faciliteret og koordineret den nationale indsats.

Læs mere om projektets resultater og erfaringer i den endelige evalueringsrapport, inspirationskataloget, de fem regionale selvevalueringer og lokale slutrapporter på www.tvangipsykiatrien.cfk.rm.dk
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2015

Projektleder