Besøgstjenester til ældre: effekt- og virkningsevaluering

Besøgstjenester findes i mange former som en indsats til at modvirke ensomhed og social isolation blandt ældre. I Danmark udbydes besøgstjenester af socialhumanitære og kirkelige organisationer med stort engagement fra frivillige. I 2021 viste mere end hver tiende ældre over 75 år tegn på social isolation, og knap hver tiende følte sig ensom. Disse tal var sandsynligvis højere end tidligere som følge af COVID-19-pandemien. Forekomsten af ensomhed og social isolation er højest blandt ældre, der er over 85 år gamle, og blandt dem, som bor alene eller har et dårligt helbred. Ensomhed er forbundet med betydeligt dårligere fysisk og psykisk helbred. Derfor kan indsatser, som øger social kontakt og social støtte, have en gavnlig effekt på ældres trivsel og helbred.

Men kan en besøgsven modvirke social isolation og ensomhed blandt ældre? Kan deltagelse i en besøgstjeneste øge trivsel og fremme social deltagelse blandt det voksende antal ældre i Danmark, og under hvilke omstændigheder opstår effekterne? Det vil en forskningsbaseret evaluering søge svar på. 

I projektet gennemførers et kvantitativt, ikke-randomiseret kontrolleret effektstudie. Effekter belyses ved hjælp af en spørgeskemamåling af ensomhed, social kontakt og trivsel blandt ældre, som modtager en besøgsven. Data indsamles før opstart i en besøgstjeneste og igen efter fem måneder blandt ca. 300 deltagere. Der inkluderes deltagere fra forskellige besøgstjenesteudbydere i Danmark. Besvarelserne bliver sammenlignet med en ekstern kontrolgruppe af ældre, som ikke deltager i en besøgstjeneste. Dermed kan det sandsynliggøres, at eventuelle forskelle i effektmål skyldes deltagelse i besøgstjenesten. Projektet vil munde ud i international videnskabelig formidling af resultater samt konkrete og praksisorienterede anbefalinger for fremtidens besøgstjenester i Danmark. Projektet er støttet af Fonden Ensomme Gamles Værn.  


Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2026

Projektleder

Projektmedarbejdere