Prioritering i det Danske sundhedsvæsenet

Nye lægemidler, behandlinger, medicinsk udstyr og teknologier er hele tiden på vej ind i det danske sundhedsvæsen. Dette kalder på systematisk prioritering af de tilstedeværende sundhedsressourcer.

Prioritering er en kompleks opgave, der involverer en kombination af flere valg og beslutninger afhængigt af situationen. Det er nødvendigt at adressere prioritering eksplicit for at udvikle mere retfærdige metoder til fordeling af knappe sundhedsressourcer.

Der gennemføres tre delstudier. Første studie består af kvalitative interviews med relevante aktører inden for området omkring prioritering i sundhedsvæsenet. Formålet er at opnå en dybere forståelse af, hvordan disse aktører forstår og værdisætter prioriteringsprincipper, og om eller hvordan de mener, at principperne kan bruges til prioritering af andre aktiviteter i sundhedsvæsenet.

I delstudier 2 og 3 benytter projektet en sundhedsøkonomisk metode til at kvantificere politikernes og befolkningens præferencer i forhold til de principper, som er vigtige i prioritering af de nye teknologier inden for sundhedsvæsenet.

Projektet benytter en sundhedsøkonomisk metode (Discrete Choice Experiment (DCE)) til at kvantificere præferencer i forhold til de karakteristikker. Idéen bag DCE er, at individer vælger mellem et antal alternativer som adskiller sig på de karakteristika. Gennemgangen af DCE-metoden integreres med den konkrete anvendelse af metoden i nuværende studie efter følgende tre trin: 

A. Design af DCE spørgeskema. Hver respondent vil blive præsenteret for ni valgmuligheder samt en række andre spørgsmål om socioøkonomiske forhold og livskvalitet (se et eksempel på en DCE-valgmulighed i den nedenstående tabel).

B. Dataindsamling.

C. Estimering af indirekte nyttefunktion: I DCE antages respondenterne at vælge mellem alternativer ud fra individets nyttefunktion, hvor det antages, at individets nytte af et alternativ er en funktion af alternativets karakteristika. Det antages endvidere, at individets valg vil afspejle et forsøg på at optimere nytten i det givne valg. 

Ved hjælp af denne metode tegnes der et billede af, hvordan de enkelte karakteristika værdisættes, samtidig med at det er muligt at estimere karakteristikkernes relative indbyrdes betydning. Projektet vil bidrage med ny viden, der kan bruges til at vejlede prioriteringsprocessen i det danske sundhedsvæsen. Projektet ønsker at biddrage til øget gennemsigtighed, ansvarlighed og legitimitet af prioriteringsprocessen og af de tilhørende prioriteringsbeslutninger.

Målgruppen er dels beslutningstager i sundhedsvæsnet og de institutioner, der står bag prioriteringer i sundhedsvæsnet, dels hele Danmarks befolkning, da projektet stræber mod at tydeliggøre prioriterings-præferencer i den brede befolkning. Undersøgelsen vil vise, om befolkningens præferencer for prioritering i sundhedsvæsnet er overensstemmende med de politiske beslutningstageres præferencer. Borgerne er de vigtigste interessenter i det offentlige danske sundhedsvæsen. Større inddragelse af befolkningen og deres prioriteringspræferencer er i god overensstemmelse med grundlæggende principper for demokrati og kan være med til at øge tilliden til sundhedssystemet samt accepten af de prioriteringer, der foretages. Derved kan beslutningstager aktivt inkludere undersøgelsens resultater i fremtidig planlægning af prioritering i sundhedsvæsnet.


Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2024

Projektleder

Projektmedarbejdere