Etablering af et behandlingsråd - Hvordan prioriterer vi i Danmark?

Nye behandlinger, medicinsk udstyr og teknologier er hele tiden på vej ind i det danske sundhedsvæsen. Danske Regioner er i gang med organiseringen af et behandlingsråd, der skal vurdere nye, ofte dyre medicinske teknologier og behandlingsformer. Grundlaget for prioriteringerne er syv principper for Medicinrådets arbejde, som Folketingets partier har fastlagt. 

Formålet med dette projekt er at undersøge, om det er meningsfuldt at benytte de samme principper til prioritering i behandlingsrådet, og hvordan de syv principper forstås af politikere, beslutningstagere og befolkningen. Derudover undersøges, hvordan befolkningen og politikere vægter de syv principper indbyrdes, og dermed bidrager projektet med et grundlag for fremtidig prioritering. 

Der gennemføres tre delstudier. Første studie består af kvalitative interviews med relevante aktører inden for området omkring prioritering i sundhedsvæsenet. Formålet er at opnå en dybere forståelse af, hvordan disse aktører forstår og værdisætter de syv prioriteringsprincipper, og om eller hvordan de mener, at principperne kan bruges til prioritering af andre aktiviteter i sundhedsvæsenet. 

I delstudier 2 og 3 benytter projektet en sundhedsøkonomisk metode til at kvantificere politikernes og befolkningens præferencer i forhold til de syv principper. Ved hjælp af den metode tegnes der et billede af, hvordan de enkelte principper værdisættes, samtidig med at det er muligt at estimere princippernes relative betydning. Denne viden kan bruges til at vejlede i prioriteringsprocessen i det danske sundhedsvæsen og til at øge gennemsigtighed, ansvarlighed og legitimitet i prioriteringsprocessen og de tilhørende prioriteringsbeslutninger. 

Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har finansieret projektet.

Link til ekstern projekthjemmeside

Projektstatus Aktiv
Afslutning 2023

Projektleder

Projektmedarbejdere