Organisationsudvikling i MultifunC

Specialområde Kriminalitetstruede og Dømte Børn og Unge (DOK) i Region Midtjylland driver det evidensbaserede behandlingstilbud MultifunC; en delvist lukket ungdomsinstitution for de allermest udsatte unge med udadreagerende adfærd, kriminalitet, misbrug m.m. DOK oplever til tider, at de unges handlekommuner er tilbageholdende med at iværksætte et MultifunC-forløb, uanset relevante indikationer – bl.a. med henvisning til en høj døgntakst. Dette indebærer både et samfundsmæssigt spild pga. ledig kapacitet og et tab for de unge i målgruppen, som ikke modtager den rette indsats til rette tid. DOK og DEFACTUM samarbejder derfor om et udviklingsprojekt med et dobbelt formål: (1) at analysere MultifunC's aktuelle tilgang til dialog og samarbejde med kommunerne med henblik på at foretage en datadrevet afprøvning af udviklingstiltag på området; og (2) at gøre erfaringer med konkrete udviklingsværktøjer med henblik på at vurdere, om værktøjerne kan have bred værdi for Region Midtjyllands specialområder i deres arbejde med at optimere dialog og samarbejde med kommunerne. Udviklingsprojektet forventes at få positiv effekt på kommunernes tilbøjelighed til at benytte MultifunC, rettidigt og hvor det er den fagligt bedste løsning. Metodisk består det primært af workshoparbejde og interessentinddragelse i form af interview med kommunale ledere og fagpersoner samt med unge fra MultifunC.

Projektets publikationer

Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder