Organisationsanalyse af fælles visitation

DEFACTUM er blevet bedt om at lave en organisationsanalyse af to forskellige modeller for fælles visitation, som afprøves i henholdsvis Midtklyngen og Randersklyngen. Formålet med organisationsanalysen er at identificere hvilke organisatoriske vilkår, som virker fremmende/hæmmende for, at de akut syge svageste ældre får det rette tilbud ved den første kontakt. Organisationsanalysen skal give svar på hvilke fremmende/hæmmende faktorer, der kan tænkes ind i en eventuel fremtidig implementering af fælles visitationsenheder.

Klyngerne har valgt at organisere sig forskelligt i arbejdet med at skabe en fælles visitation. Organisationsanalysen vil ikke have til formål at pege på den ene model frem for den anden, men i stedet fokusere på at belyse, hvilke organisatoriske udfordringer/barrierer projekterne er stødt på undervejs, samt hvilke interventioner der har givet positive/fremmende resultater i arbejdet for at skabe en fælles visitation på tværs af sektorgrænser.

Klyngernes projekter er en del af det nuværende arbejde i satspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne ved første kontakt", som er et fælles projekt mellem regionens fem hospitalsenheder og kommunerne støttet af satspuljen for de svageste ældre medicinske patienter. Projektet består af fem delprojekter fordelt mellem regionens fem klynger og er opdelt i to spor – koordinering før indlæggelse og hurtig opfølgning efter indlæggelse. Denne organisationsanalyse vil udelukkende beskæftige sig med spor 1, som består af Randers- og Midtklyngens delprojekter.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere