Forundersøgelse til national pårørendeundersøgelse på hjerteområdet

Baggrund:
I 2019 vil Hjerteforeningen i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed gennemføre en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse for hjertepatienter: ’Livet med en Hjertesygdom. En undersøgelse om at leve med en hjertesygdom og af hjertepatienters vurdering af sundhedsvæsenets indsats’. Denne undersøgelse er en gentagelse af en tidligere spørgeskemaundersøgelse, men som noget nyt indgår også en spørgeskemaundersøgelse til hjertesyges pårørende. Med henblik på at kvalificere den nye spørgeskemaundersøgelse til hjertesyges pårørende gennemfører DEFACTUM en forundersøgelse.

Formål:
Formålet med forundersøgelsen er at tilvejebringe forskningsbaseret viden, der kan danne grundlag for tilrettelæggelse af spørgeskemaundersøgelsen og medvirke til at forbedre støttemulighederne for hjertesyges pårørende - både i Hjerteforeningen og i sundhedsvæsenet.
Forundersøgelsen vil afdække følgende spørgsmål blandt hjertesyges pårørende:
1. Hvilke pleje-/omsorgsopgaver udfylder pårørende i dag til hjertesyge, og hvor stor opleves den aktuelle pårørendebyrde?
2. Hvilke problemstillinger, såvel socialt, økonomisk som psykisk, opleves i hverdags-, familie- og arbejdslivet?
3. Hvordan opleves kontakten og samarbejdet med Hjerteforeningen, sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder?
4. Hvilke forbedringer/behov for hjælp efterspørges, og hvilken rolle kan hhv. Hjerteforeningen, sundhedsvæsenet og de sociale myndigheder – set i et pårørendeperspektiv - spille i den sammenhæng?

Metode:
Overordnet vil forundersøgelsen bestå af information fra en litteratursøgning, enkeltinterviews med eksperter og fokusgrupper med pårørende.

Resultater og formidling:
Projektets resultater formidles i en rapport samt danner grundlang for, at Hjerteforeningen producerer videoer med pårørendecases, der formidler relevante problemstillinger fra undersøgelsen.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019

Projektleder