Monitorering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland 2012-2018

For at øge kvaliteten af indsatser overfor borgere med kronisk sygdom er der udarbejdet og efterfølgende påbegyndt implementering af forløbsprogrammer i Region Midtjylland for borgere med hjertekarsygdom (akut koronart syndrom (AKS)), kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), type 2 diabetes, lænderygsmerter og depression.

Med henblik på at følge implementeringen af forløbsprogrammerne blev det i Region Midtjylland besluttet, at der løbende og systematisk skulle monitoreres på indikatorer med udgangspunkt i evidensbaserede anbefalinger i forløbsprogrammerne. Sundhedsprofessionelle fra almen praksis, hospitaler og kommuner har identificeret tværsektorielle indikatorer for AKS, KOL og type 2 diabetes, som primo 2012 blev godkendt af Sundhedsstyregruppens Kontaktudvalg i Region Midtjylland. En væsentlig præmis for monitoreringen var, at der skulle anvendes allerede eksisterende data.

Opbygningen af monitoreringssystemet foregik fra 2012-2016 og indeholdt følgende fem trin:
1. Identificering af den samlede population af borgere med hver af de tre ovenævnte sygdomme (rapport 1)
2. Kortlægning af data med henblik på opgørelse af indikatorer udviklet til almen praksis og hospitaler (rapport 2)
3. Kortlægning af potentialer og barrierer for indhentning af data med henblik på opgørelse af indikatorer udviklet til kommuner (rapport 3)
4. Sammenfatning af resultater og konklusioner fra allerede udarbejdede rapporter (rapport 4)
5. En samlet afrapportering af resultaterne for de udvalgte indikatorer (ikke offentliggjort)
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2018

Projektleder

Projektmedarbejdere