Betydningen af tidlig tværsektoriel indsats hos de svageste ældre, medicinske patienter. En kvalitativ undersøgelse af patientoplevelser

BAGGRUND
Følgeforskning om borgerinddragelse af de svageste ældre, medicinske patienter tilknyttes satspuljeprojektet "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt". Indsatserne forløber i to overordnede spor, som bygger på forskellige samarbejdsmodeller. Spor I (hospitalerne i Viborg/Silkeborg og Randers) har fokus på at etablere tættere samarbejde om visitationen for derved at sikre de svageste ældre det rette tilbud ved den første kontakt, mens spor II (hospitalerne i Vest, Horsens og Aarhus) fokuserer på tre forskellige modeller for hurtig opfølgning efter udskrivelse med det formål at forebygge genindlæggelser.
Forskningen tager udgangspunkt i de ældre, medicinske patienters oplevelser og perspektiver under visitation og udskrivning. Forskningen foregår i et tæt samarbejde med Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland og KOSU (midtjyske kommuneres styregruppe på sundhedsområdet).

FORMÅL
Det er projektets formål at finde og formidle faktorer, som giver betydning for, om tværsektoriel indsats opleves patientcentreret. I projektet udforskes svage ældre borgeres fortællinger om patientcentrering i forbindelse med tværsektoriel indsats, oplevelse af kvalitet og tryghed samt oplevelse af sammenhæng i sundhedsydelser. Fortællingerne undersøges gennem tre forskningsspørgsmål:

1) Hvilke faktorer har betydning for, om den tværsektorielle indsats opleves patientcentreret og afspejler den ældre borgers ønsker og behov?
2) Hvilke faktorer har betydning for, om indsatsen opleves sammenhængende og tryg for den ældre borger?
3) Hvilken betydning har inddragelse i planlægning og beslutningstagning for den ældres oplevelse af indsatsen?

DESIGN OG METODE
Forskningsprojektet tager afsæt i de svageste ældre borgeres oplevede kommunikation i den tidlige indsats. Epstein og Streets kommunikationsmodel er udformet om seks kernefunktioner: 1) Den relationelle kontakt, 2) udveksling af information, 3) følelsesmæssig støtte, 4) håndtering af usikkerhed, 5) støtte til at træffe beslutninger og endelig 6) støtte til selvforvaltning af sygdom. De seks kernefunktioner er i sig selv neutrale, men påvirker hinanden gensidigt og kan alle forfølges på en patientcentreret måde, som kan belyse forskningsspørgsmålene.
Forskningsprojektet er et kvalitativt casestudie af den tidlige tværsektorielle indsats med fokus på, hvordan indsatsen opleves set ud fra et patient- og borgerperspektiv. Studiet baseres på deltagerobservationer og semistrukturerede kvalitative interview med to til tre ældre, medicinske patienter, som omfattes af en af de fem tværsektorielle indsatser.

FORMIDLING
Erfaringer og oplevelser fra ældre, medicinske patienter analyseres og formidles i en forskningsartikel. Der formidles ligeledes til relevante faglige fora. I læringsfællesskaber under "Det rette tilbud til borgerne fra første kontakt" kan resultaterne umiddelbart omsættes i grundprojektet og forstærke ældre, medicinske patienters oplevelse af kvalitet, tryghed og sammenhæng på tværs af sektorer.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2019
Samarbejdspartnere Region Midts fem klynger

Projektleder

Lucette Kirsten Meillier

Projektmedarbejdere