Effektmåling af Aggressionsprofiler og Guidelines (APG)

Projektets formål er at dokumentere effekten af Aggresionsprofiler og Guidelines (APG) systematisk. Dette er nødvendigt med henblik på, at APG kan vinde almen udbredelse og kunne komme mange patienter og medarbejdere til gavn.

APG er en metode til at identificere og håndtere en konkret patients risiko for at udøve vold/selvskade. APG anviser, hvordan personalet kan agere for at forebygge, at situationen eskalerer.

Arbejdspladser, som anvender APG-metoden, oplever på basis af lokale registreringer, at APG bidrager med at nedbringe antallet af voldsepisoder og selvskadende adfærd, men dette er endnu ikke systematisk dokumenteret. De seneste år har Center for Kompetenceudvikling (CKU) og de Psyko Fysiske Konsulenter fået henvendelser fra arbejdspladser, der har hørt om de gode resultater med APG-metoden, og derfor ønsker at implementere metoden på deres arbejdsplads. I den forbindelse efterspørger arbejdspladserne dokumenteret viden om effekt af metoden.

Dokumentationsdesignet er udarbejdet som en teoribaseret evaluering, hvor hypoteser om reduktion i voldsepisoder med mere afprøves. Der anvendes før- og eftermålinger på de patienter, som inkluderes. Evalueringen skal via de opstillede effektmål afdække, hvorvidt der ses en ændring og i givet fald i hvilket retning.

De inkluderede effektmål for projektet er:
• Færre episoder med trusler og udadreagerende/selvskadende adfærd blandt borgere med APG.
• Mindre anvendelse af magt og tvang over for borgere med APG.
• Færre sygefraværsdage, færre arbejdsskader samt bedre trivsel blandt medarbejdere, der arbejder med borgere med APG.

APG-metoden er udviklet af de Psyko Fysiske Konsulenter og CKU i 2007. Effektmålingen af APG-metoden er et samarbejde mellem CKU og DEFACTUM (begge Region Midtjylland). Projektet er støttet af Helsefonden
Projektstatus Aktiv
Afslutning 2019

Projektleder

Projektmedarbejdere