Vurdering af metoden Arousal Profile & Guideline

DEFACTUM har evalueret metoden til nedbringelse og forebyggelse af tvang og udadreagerende adfærd på en række psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark og Region Sjælland. 

Formålet med en APG er at hjælpe personale og patienter med at forebygge episoder med udadreagerende/selvskadende adfærd så tidligt som muligt med henblik på at undgå/reducere anvendelse af tvang og øge sikkerhed og tryghed for såvel patient som personale.

APG som metode har fokus på såvel nuanceret risikovurdering som udarbejdelse af konkrete individuelt tilpassede handlestrategier.

Evalueringen finder, at metoden bl.a. bidrager med at skabe fokus på og konkretisering af hvad der trigger patienterne, giver medarbejderne hjælpsomme handlestrategier, skaber forståelse, fælles sprog, etablering af faste teams omkring patienten, struktur på tværs af afsnit og bosted samt mindre forvirring hos patienten og færre konflikter i hverdagen.  

Projektet er finansieret af Helsefonden og Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere