Evaluering af puljen til udarbejdelse af NKR 2017-2020

Sundhedsstyrelsen har fra 2012-2016 udviklet 50 nationale kliniske retningslinjer (NKR). Der er imidlertid et fortsat behov for udvikling af nye retningslinjer. Sundhedsstyrelsen inviterer derfor i perioden 2017-2020 faglige selskaber og miljøer til at søge midler fra en pulje til udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen har tilknyttet DEFACTUM (Region Midtjylland) som ekstern evaluator af puljen til udarbejdelse af NKR 2017-2020. Evalueringen skal belyse to overordnede evalueringsspørgsmål:

1. Evalueringen skal svare på, om puljen er blevet anvendt efter formålet, herunder om de planlagte nationale kliniske retningslinjer er blevet udarbejdet.

2. Evalueringen skal afdække og beskrive gode arbejdsmetoder og erfaringer med udviklingen af nationale kliniske retningslinjer til brug for det fremadrettede arbejde med udvikling af nationale kliniske retningslinjer.

Med dette fokus er det ambitionen, at evalueringen skal levere en systematisk erfaringsopsamling baseret på samtlige projekter, der modtager støtte i perioden 2017-2020. Evalueringen afgrænser sig samtidig fra at vurdere den faglige kvalitet af de enkelte retningslinjer eller den videre effekt af retningslinjerne.

Vi anvender en kombination af kvantitative og kvalitative dataindsamlingsmetoder. Evalueringsspørgsmål 1 belyses ved brug af surveymetode, hvorimod evalueringsspørgsmål 2 om processuelle og metodeafprøvende forhold belyses ved brug af telefoninterview og dokumentanalyse.

Evalueringen gennemføres i perioden oktober 2017 – december 2020.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2020

Projektleder

Projektmedarbejdere