Implementering og afprøvning af metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet: Et forprojekt

Siden Ungdomskommissionens betænkning fra 2009 har der været markant politisk fokus på rettidig forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge. En national metodekortlægning foretaget i 2013 viser dog, at den aktuelle metode- og evalueringsviden på området lader en del tilbage at ønske. Formålet med forprojektet er at belyse, om der er grundlag for at gennemføre et forsøg – som et efterfølgende "hovedprojekt" – med systematisk implementering, afprøvning og evaluering af perspektivrige kriminalitetsforebyggelsesmetoder i nye kommunale kontekster – og i givet fald hvordan dette bedst kan gøres. Forprojektet gennemføres i fire faser med hovedvægt på anden halvdel af 2017: En forberedelsesfase med opbygning af et metodekatalog; en kontaktfase hvor kommunerne inviteres til at deltage i to regionale dialogmøder; gennemførelse af selve dialogmøderne; og sluttelig en afrapporteringsfase, hvor resultatet af dialogmøderne m.m. opsamles og formidles i form af et notat.
Projektstatus Afsluttet
Afslutning 2017

Projektleder