I DEFACTUM får vi ofte adgang til personoplysninger i forbindelse med undersøgelser og analyser. Det betyder vi bruger en række oplysninger om dig som borger, bruger eller patient i vores daglige arbejde. Vi sørger altid for at beskytte disse oplysninger og behandler dem fortroligt.

På denne side kan du læse mere om, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger.

Fortrolig indsamling og behandling af dine personoplysninger

DEFACTUM er ansvarlig for, at vi behandler personoplysninger efter rammerne i lovgivningen. Det betyder, at vi skal behandle personoplysninger lovligt, rimeligt og gennemsigtigt. Det betyder, at vi kun behandler personoplysninger om dig, hvis lovgivningen giver mulighed for det, eller hvis du giver dit samtykke. Et samtykke er altid frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage.

Vi behandler alle kategorier af personoplysninger, herunder for eksempel CPR-nr., helbredsoplysninger og oplysninger om sociale problemer. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante, tilstrækkelige og nødvendige i forhold til at opfylde de formål, som oplysningerne er indsamlet til.

DEFACTUM indsamler personoplysninger til forskning, kvalitetsudvikling og andre analyse- og udviklingsprojekter. På DEFACTUMs hjemmeside og i tilgængelige rapporter præsenteres statistiske og videnskabelige oplysninger alene i anonymiseret form. Helbredsoplysninger eller andre personoplysninger vil derfor aldrig optræde i personidentificerbar form.

Hvor samler DEFACTUM personoplysninger fra

DEFACTUM indsamler personoplysninger fra borgere til brug for konkrete projekter. Dette kan for eksempel indeholde oplysninger fra offentlige myndigheder samt fra registre med personoplysninger i bl.a. Danmarks Statistik, Sundhedsdatastyrelsen og Arbejdsmarkedsstyrelsen. 

Dataansvarlig og databehandler

Når DEFACTUM behandler personoplysninger sker det enten som dataansvarlig eller databehandler. Region Midtjylland optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførsel af fx forskning og/eller kvalitets- og udviklingsprojekter i Region Midtjylland. Det vil sige, at vi selv bestemmer de formål personoplysningerne indsamles og behandles til.

DEFACTUM optræder som databehandler, når vi varetager en opgave på vegne af en anden dataansvarlig eller databehandler og, hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks fra den dataansvarlige. Som databehandler bestemmer vi ikke selv formålet med indsamlingen og behandlingen af personoplysninger. Når vi indgår som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den dataansvarlige, som fastsætter vilkår og instruks for vores behandling.

Samtykke og dine rettigheder som registreret

I nogle undersøgelser kræves din deltagelse et skriftligt samtykke. Dette vil fremgå af informationsbrevet til den konkrete undersøgelse.

Ved indsamling af personoplysninger til en undersøgelse vil DEFACTUM, som følge af vores oplysningspligt, altid informere dig om, hvorvidt vi er dataansvarlig eller databehandler, og hvad det har af betydning for dine kontaktmuligheder, hvis du har spørgsmål til undersøgelsen. Vi vil samtidig konkretisere den behandling af personoplysninger, der sker i regi af det enkelte projekt.

DEFACTUM kan som dataansvarlig i en række tilfælde være undtaget for at iagttage sin oplysningspligt, hvis det er umuligt eller kræver en uforholdsmæssig stor indsats af den dataansvarlige at give oplysningerne. Sådanne undtagelser vil navnlig være relevante tilfælde hvor behandlingen sker til videnskabelige eller ved statistiske formål.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger 

DEFACTUM må opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forbindelse med en videnskabelig eller statistisk undersøgelse. Oplysningerne pseudonymiseres i det omfang, det er muligt. Det betyde, at oplysningerne ikke kan henføres til enkeltpersoner uden brug af supplerende oplysninger.   

Hvis DEFACTUM er databehandler, skal personoplysningerne enten slettes, anonymiseres eller leveres tilbage til den dataansvarlige efter undersøgelsens ophør. Hvis DEFACTUM er dataansvarlig, skal personoplysningerne enten slettes, anonymiseres eller arkiveres i Rigsarkivet til evt. fremtidigt forskningsbrug.

Der kan være særlige regler i forbindelse med forskning og lignende, som kan give os pligt eller ret til at opbevare personoplysninger i længere tid.

Du kan læse om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger på regionens hjemmeside

Sikkerhed

DEFACTUM tager sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger meget alvorligt. DEFACTUM har udviklet en række interne procedurer og politikker med en det formål at leve op til principperne i lovgivningen.  

DEFACTUM en del af Region Midtjylland, og dermed er Region Midtjyllands samlede persondatapolitik gældende for DEFACTUMs behandling af personoplysninger.

Du kan læse mere om Region Midtjyllands behandling af personoplysninger generelt på regionens hjemmeside.

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte os angående alle spørgsmål om behandling af personoplysninger om dig og om udøvelse af dine rettigheder i henhold til persondatabeskyttelseslovgivningen.

Du kan også kontakte Region Midtjyllands databeskyttelsesrådgiver, hvis du som registreret har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger. Kontakt Region Midtjyllands databeskyttelsesrådgiver på dpo@rm.dk

Ved spørgsmål vedrørende ovenstående kan du kontakt kontorchef i Data og Analyse, DEFACTUM, Henriette Qvist på henqvs@rm.dk.