CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har på vegne af Sundhedsstyrelsen været nationalt sekretariat for et 3-årigt satspuljeprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien i perioden juni 2012 til marts 2015.

Projektet var en del af satspuljeaftalen for 2011-2014, hvor et flertal af Folketingets partier aftalte at igangsætte et nyt gennembrudsprojekt for at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien. 

Projektets formål var at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien mest muligt. Samtidig skulle det sikres, at kvaliteten af den tvang, der anvendes, er så høj som muligt set fra et organisatorisk, fagligt og patientoplevet perspektiv. I projektet har de deltagende afsnit haft særlig fokus på at tilbyde patienter aktiviteter under indlæggelse som en måde at nedbringe anvendelsen af tvang. 

Alle fem regioner ansøgte om at deltage i projektet. I alt deltog de fem regioner med 34 psykiatriske døgnafsnit – som specialemæssigt er fordelt på børne- og ungdomspsykiatri, retspsykiatri, gerontologi, almenpsykiatri og andre specialer inden for voksenpsykiatrien. 

Den lokale indsats på de 34 deltagende afsnit har været drevet af 30 lokale projektteam. Fem regionale implementeringsgrupper har vejledt de lokale team i at afprøve og implementere forbedringstiltag og sprede de succesfulde tiltag til andre afsnit. Det nationale sekretariat i CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling har i samarbejde med de regionale implementeringsgrupper, Sundhedsstyrelsens nationale følgegruppe, en referencegruppe med eksperter og et nationalt brugerpanel faciliteret og koordineret den nationale indsats.

Projektets hovedresultater fremgår af den endelige evalueringsrapport. Det fremgår bl.a. at

  • Antallet af bæltefikseringer pr. måned på de 28 voksenpsykiatriske afsnit er samlet set reduceret med 26% - sammenlignet med en 12 måneders periode før projektet kom rigtigt i gang
  • Antallet af bæltefikseringsepisoder med anvendelse af fod og/eller håndremme er faldet med 27% på de deltagende 28 voksenpsykiatriske afsnit under et.
  • 11% færre voksne patienter blev bæltefikseret i projektperioden – sammenlignet med den forudgående periode
  • De bæltefikserede voksne patienter bæltefikseres i gennemsnit færre gange
  • Fysiske aktiviteter, sansestimulerende aktiviteter, sociale og andre miljøterapeutiske aktiviteter kan bidrage til at nedbringe anvendelsen af tvang

Det er ikke lykkedes alle deltagende afsnit at nedbringe brugen af bæltefiksering

  • Nogle patienter har brug for en særligt målrettet forebyggende indsats
  • Ikke alle tvangsepisoder kan forebygges ved at tilbyde indlagte patienter flere aktiviteter
  • En systematisk og markant nedbringelse af tvang i psykiatrien forudsætter en kombination af flere tvangsforebyggende tiltag, fx risikovurdering af den enkelt patient, individuelle mestringsanalyser, individuelle angst- og aggressionsplaner, deeskalering, analyser af tvangsepisoder, kompetenceudvikling af personalet, ledelse og/eller andre patientrettede, faglige og organisatoriske tiltag.

Læs mere om projektets resultater og erfaringer i den endelige evalueringsrapport, inspirationskataloget, de fem regionale selvevalueringer og lokale slutrapporter.

Se materialet fra konferencen 'Ned med Tvang' 9.-10. marts 2015

Se den nationale evalueringsrapport, 5. marts 2015

Se selvevaluering og slutrapporter fra Region Hovedstaden, 5. marts 2015 

Se selvevaluering og slutrapporter fra Region Nordjylland, 5. marts 2015

Se selvevaluering og slutrapporter fra Region Midtjylland, 5. marts 2015

Se selvevaluering og slutrapporter fra Region Sjælland, 5. marts 2015

Se selvevaluering og slutrapporter fra Region Syddanmark, 5. marts 2015

Se inspirationskataloget fra marts 2015

Se Midtvejsevaluering fra 2014

Se uddybende introduktion til gennembrudsprojektet 2012-15

Se Tvang i psykiatrien - håndtering og forebyggelse. Idékatalog