Forskningsprojektet 'Stadig Ramt'? baserer sig på spørgeskemadata fra Region Midtjyllands udgave af sundhedsprofilundersøgelsen Hvordan har du det? I undersøgelsen svarer deltagerne bl.a. på spørgsmål omkring vold på arbejdspladsen samt demografiske, sociale og arbejdsrelaterede forhold.

Der anvendes data indsamlet i henholdsvis 2006 og 2010.

Dataindsamlingerne i 2006 og 2010 fulgte samme indsamlingsprocedure og var baseret på et selvadministreret spørgeskema, som blev postomdelt til 31.500 personer i 2006 og 45.350 personer i 2010. Der blev udsendt op til tre rykkere per deltager.

Den endelige svarprocent var henholdsvis 69 i 2006 og 67 i 2010.

Stikprøve

I 2006 omfattede undersøgelsen danske statsborgere i alderen 25-79 år, som var bosiddende i Region Midtjylland og med mindst én forælder, der var født i Danmark.

I 2010 omfattede stikprøven personer i alderen 16 år og opefter, som var bosiddende i Region Midtjylland.

I projektet medtages alene personer med dansk etnisk baggrund i alderen 25 - 59 år.

Samkøring med registerdata

Data fra spøgeskemaundersøgelsen samkøres med registeroplysninger om arbejdsmarkedstilknytning og helbred, hvorved langtidskonsekvenserne af vold på arbejdspladsen belyses.

Læs om baggrund for projektet.