Artikler

Undersøgelse af sygdomsbyrde og behandlingsbyrde blandt mennesker med multisygdom er afsluttet 2017. Der er blevet publiceret to artikler: 

Multi-morbidity: A patient perspective on navigating the health care system and everyday life

Komplekse liv: Patientinddragelse som vej til et bedre hverdagsliv for multisyge?

Artiklerne har fokus på de multisyge patienters perspektiver i deres kontakter til sundhedsvæsenet, når de samtidig skal håndtere deres sygdomme og deres hverdagsliv. Generelt oplever patienterne en stor behandlingsbyrde, som er vanskelig at kombinere med et godt hverdagsliv. De dilemmaer, patienterne støder på, er knyttet til sundhedsvæsenets organisering, som fagligt er målrettet en specialiseret, monodiagnostisk indsats. Undersøgelsens resultater peger på en række anbefalinger, som kan imødekomme de komplekse problematikker, mennesker med multisygdom har. 


Om selve undersøgelsen

Sundhedsvæsenet er i dag organisatorisk og fagligt målrettet en specialiseret, monodiagnostisk indsats. Der er derfor brug for udvikling af konkrete anbefalinger og løsningsmodeller, som kan imødekomme de komplekse problematikker mennesker med behandlingskrævende multisygdom har.

Undersøgelsen tager afsæt i den utilsigtede sociale ulighed i sundhed, som opstår i det danske sundhedsvæsen. Den belyser hvilke særlige behov kortuddannede mennesker med multisygdom har i forhold til deres multisygdom i hverdagen og i mødet med sundhedsvæsenet.

Mennesker med multisygdom følges gennem alle kontakter i sundhedsvæsenet i en given periode. Gennem observation og interview er det undersøgelsens mål at pege på tiltag, som kan mindske uligheden i det behandlende sundhedsvæsen.

Undersøgelsen er gennemført i samarbejde med Danske Patienter.

Formål:

  • At undersøge kortuddannede 18 til 67-årige multisyge menneskers oplevelse og håndtering af sygdomsbyrden i hverdagen og behandlingsbyrden, når der er flere kontakter til forskellige behandlingstilbud over kort tid.
  • At undersøge behandler-patient interaktionen om monosygdomme og multisyge patienters prioritering af behandling, når der er en stor samlet behandlingsbyrde.

Metode: 

  • Fokusgruppeinterview med i alt ca. 30 multisyge patienter.
  • Ca. ni multisyge patienter følges et halvt år i hverdagssituationer og i kontakt med det monosygdomsspecifikke behandlingssystem. Tre af disse patienter har været i kontakt med Klinik for Multisygdom ved Regionshospitalet Silkeborg.

 

Yderligere information i Projektbeskrivelse.pdf