LUP_Fødende_Blå_med tekst.png

Resultater for Region Midtjylland

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året.

Delundersøgelsen LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra landets somatiske sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

I Region Midtjylland har 1.323 planlagt indlagte, 4.209 akut indlagte og 19.044 ambulante patienter besvaret et spørgeskema i 2021. Patienterne får mulighed for at give en tilbagemelding på en indlæggelse eller et ambulant besøg til det afsnit/afdeling, de har haft kontakt med. Læs pressemeddelelse her.

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.

Fra september til december 2021 modtag et udsnit af patienterne et spørgeskema, hvor de blev spurgt om deres oplevelse af indlæggelsen/besøget på afsnittet. Stikprøven er udtrukket blandt planlagt indlagte, akut indlagte og ambulante patienter fra 1. august til 31. oktober i 2021.

Rapporter med patienternes tilbagemelding

Den nationale rapport, regions-, sygehus- og afdelingsrapporter udarbejdes af Center for Patientinddragelse, hvor rapporterne er tilgængelige.

DEFACTUM supplerer med afsnitsrapporter for Region Midtjylland med resultater for henholdsvis planlagt indlagt, akut indlagt og planlagt ambulante patienter i LUP Somatik 2021.

De enkelte års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på det somatiske område bliver gennemført en gang om året. Fra 2022 overgår undersøgelsen til månedlige målinger.
  • Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.
  • Formålet med LUP er at:
    • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
    • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
    • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • DEFACTUM udgør sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden projektsekretariatet.

Delundersøgelser i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende, børn, unge og deres forældre, samt patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.
Læs mere om konceptet for LUP Psykiatri.

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse om fatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse.

LUP Fødende omfatter kvinder, der har født.
Læs mere om LUP Fødende.