Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) bliver gennemført en gang om året.

Delundersøgelsen LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra landets somatiske sygehuse samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.

Den regionale rapportering af undersøgelsen i Region Midtjylland fra DEFACTUM beskrives her.

I Region Midtjylland har 5.029 planlagt indlagte patienter, 7.166 akut indlagte patienter og 17.953 ambulante patienter besvaret et spørgeskema i undersøgelsen. Patienterne får mulighed for at give en tilbagemelding på en indlæggelse eller et ambulant besøg til det afsnit/afdeling, de har haft kontakt med.

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.

Fra september til december 2017 modtager et udsnit af patienterne et spørgeskema, hvor de bliver spurgt om deres oplevelse af indlæggelsen/besøget på afsnittet. Stikprøven er udtrukket blandt planlagt og akut indlagte patienter fra 1. -31. august, 1.-30. september og 1.-31. oktober og blandt de ambulante patienter fra 18.-31. august, 17.-30. september og 18.-31. oktober i 2017.

Rapporter med patienternes tilbagemelding

DEFACTUM supplerer med rapporter m.m. for Region Midtjylland med resultater for henholdsvis planlagt indlagt, akut indlagt og ambulante patienter, som ligger under det enkelte hospital:

 • Afsnitsrapporter inklusiv diagnoserapportering
 • Kommentarsamling for afdelingen og dens afsnit og samlet for hele hospitalet

Tidligere års resultater for hospitalerne i Region Midtjylland ligger i menuen til venstre.

Den nationale rapport, afdelings-, sygehus- og regionsrapporter udarbejdes af Kompetencecenter for Patientoplevelser og rapporterne er her.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på de somatiske sygehuse (LUP Somatik)

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for somatikken (LUP Somatik) bliver gennemført en gang om året

 • Undersøgelsen bliver gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.

 • Formålet med LUP er at:
  • identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • give input til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • kunne følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
 • Undersøgelsen omfatter tre patientgrupperne
  • planlagt indlagt
  • akut indlagt
  • ambulante patienter
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af Kompetencecenter for Patientoplevelser, der sammen med DEFACTUM i Region Midtjylland udgør projektsekretariatet. Projektledelsen af undersøgelsens regionale del varetages i Region Midtjylland af DEFACTUM.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.
Læs mere om LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse om fatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende om fatter nybagte mødre.
Læs mere LUP Fødende.