Nedenfor er der supplerende information til undersøgelsen i Region Midtjylland. Læs mere generelt om undersøgelsens metode på http://www.patientoplevelser.dk/undersoegelser/faktarapport-lup-2016

Spørgeskemaer
Spørgeskemaerne i Region Midtjylland har påtrykt afsnittets, afdelingens og hospitalets navn i daglig tale. Patienterne vidste på den måde, hvilken indlæggelse eller besøg det handlede om, hvis de havde flere indlæggelser og/eller besøg på den aktuelle afdeling i inklusionsperioden.

Spørgeskemaet er inddelt i en række temaer vist i tabel 1, som erfaringerne fra litteraturen på området og fra tidligere undersøgelser blandt lignende patientgrupper har vist, at patienterne prioriterer højt.

Tabel 1 Temaer i LUP 2016

  Ambulant  Akut indlagt  Planlagt indlagt 
Modtagelse/Ankomst

x

x

x

Personalet ved besøget/indlæggelsen 

x

x

x

Involvering

x

x

x

Fejl under besøget/indlæggelsen 

x

x

x

Basale forhold

 

x

x

Information før, under og efter indlæggelse

x

 
Information før og under indlæggelse    

x

Information under indlæggelse  

x

 
Information vedrørende udskrivelse  

x

x

Rengøring

x

   
Tilgængelighed og rådgivning

x

   
Samarbejde med hjemmepleje/-sygepleje/sundhedsplejerske  

x

x

Samlet indtryk

x

x

x

Årlige temaspørgsmål

x

x

x

Baggrundsoplysninger

x

x

x

 

Spørgeskemaet for hver af de tre patientgrupper finder du her.

Supplerende udtræk af patienter
Patienter fra de somatiske hospitaler i Region Midtjylland indgår i undersøgelsens regionale del, og er en del af stikprøven i undersøgelsen.

For hver afdeling/ambulatorium er spørgeskemaet sendt til en tilfældig stikprøve på 400 patienter per patienttype. På afdelinger/ambulatorier med færre end 400 patienter i inklusionsperioden, er spørgeskemaet sendt til samtlige patienter. For afdelinger med ambulante patienter gælder desuden, at hvis en afdelings ambulante patienter dækker flere matrikler eller flere specialer, så opjusteres stikprøven fra 400 til maksimalt 1200 afhængig af ambulatoriets størrelse. Er der færre end det fastsatte antal, er samtlige patienter inkluderet. Ambulante stikprøvestørrelser:

  • 1 matrikel/speciale 400
  • 2 matrikler/specialer 600
  • 3-4 matrikler/specialer 900
  • 5+ matrikler/specialer 1200

Afdelinger, der har færre end 30 patienter i inklusionsperioden, indgår af hensyn til patienternes anonymitet samt resultaternes statistiske usikkerhed ikke i undersøgelsen. I Region Midtjylland supplerer DEFACTUM med et patientudtræk fra BI-portal af hensyn til rapporteringen på afsnitsniveau, så spørgeskemaet blev sendt til minimum 30 patienter fra hvert afsnit, hvis dette er muligt.

Patienterne indgår kun i stikprøven én gang. Har patienterne haft flere indlæggelser eller besøg i inklusionsperioden, er det den seneste indlæggelse/besøg i inklusionsperioden, der indgår i stikprøven.

Rapportering
Patienternes tilbagemelding sker på afdelings-, hospitals- og regionsniveau i rapporter fra Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse, hvis der som minimum er 20 besvarelser (afdelinger/ambulatorier med færre end 20 besvarelser eksluderes) fra den nationale undersøgelse. I Region Midtjylland supplerer DEFACTUM undersøgelsen med rapporter på afsnitsniveau, kommentarsamlinger på afdelings- og afsnitsniveau samt en diagnoserapportering på afdelingsniveau. Der udarbejdes rapporter, hvis afdelingen/afsnittet som minimum har 15 besvarelser.

Reliabilitetstest ifm. kategorisering af kommentarer under ”Samlet indtryk i kommentarsamling
Kommentarerne under ”Samlet indtryk” i kommentarsamlingerne kan være markeret med en eller flere kategorier for temaer, som knytter sig til indholdet i kommentaren.

Til kategoriseringen af kommentarerne er der udarbejdet en vejledning for, hvilke emner der hører under de enkelte kategorier. Den giver en afgræsningen mellem kategorierne, som en hjælp til at kategorisere den enkelte kommentar korrekt. Kommentarerne rubriceres efter kategorierne ventetid, kvalitet i behandling, relationer til personale/pleje, patientinddragelse, kommunikation og information, kontaktperson samt fysiske rammer.

For at sikre kvaliteten af kategoriseringen fik tre kodere (i 2014) en grundig vejledning, og der blev udarbejdet en test på 60 tilfældig udtrukket kommentarer for at undersøge, om der var variation i deres kategorisering af kommentarer.

Som målestok for graden af overensstemmelsen mellem de tre kodere beregnes Krippendorffs alpha. Testen viste, at der ikke er perfekt overensstemmelse mellem de tre koderes vurderinger, men alpha-niveauerne er meget pæne (alpha ligger mellem 0,687 og 1).