LUP_Fødende_Blå_med tekst.png

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) understøtter arbejdet med at udvikle kvaliteten i den enkelte afdeling ved løbende at indsamle data, levere månedlige resultater og mulighed for lokale spørgsmål.

Fra 2022 er LUP på det somatiske område (LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende) overgået til at være månedlig målinger, hvor afdelinger og afsnit hver måned får tidstro data til kvalitetsarbejdet.

I takt med at de enkelte måneders dataindsamlinger lukkes, bliver data formidlet for regions-, hospitals-, afdelings- og afsnitsniveau via regionens BI-portal, som ansatte i Region Midtjylland kan tilgå.

Center for Patientinddragelser står for at indsamle data, som DEFACTUM analyserer og distribuerer i BI-portalen.

Kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål

Spørgeskemaet til de månedlige målinger består af en kerne af nationale spørgsmål og mulighed for valg af lokale spørgsmål. Patienterne i LUP Somatik og LUP Akutmodtagelse får ti nationale spørgsmål. For LUP Fødende er det 13 nationale spørgsmål. De nationale spørgsmål er ens på tværs af regionerne og dækker bl.a. patientinddragelse og tilfredshed med behandlingen.

Afdelingerne har mulighed for selv at vælge en række lokale spørgsmål. Her finder du spørgsmålskataloget, og det er også muligt at angive ønsker til nye, lokale spørgsmål.

Årlig status på patientoplevelser

Fra LUP 2022 sker der en opsamling af de månedlige målinger i en årlig status, som viser forskelle og udvikling i patientoplevelser over tid på lands-, regions- og hospitalsniveau. Patienter, der er fritaget for digital post, indgår også i LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende, da de tre måneder i løbet af året kan få tilsendt papirspørgeskemaer til den årlige status. ​

Den årlige status offentliggøres i uge 11 det efterfølgende år.

Pressemeddelelse fra Region Midtjylland: Stor tilfredshed med de midtjyske hospitaler

Vil du vide mere om månedlige digitale målinger i LUP?

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte specialkonsulent Simone Witzel, tlf.: 4042 7144, mail: simwit@rm.dk.

Fakta om den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser på det somatiske område er en undersøgelse med månedlige digitale målinger, hvor der suppleres med udsendelse af papirskemaer i januar, maj og september.
  • Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.
  • Formålet med LUP er at:
    • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
    • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
    • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer
  • DEFACTUM udgør sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden projektsekretariatet.

Delundersøgelser i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende, børn, unge og deres forældre, samt patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien.
National undersøgelse af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien - DEFACTUM.

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse om fatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse.

LUP Fødende omfatter kvinder, der har født.
Læs mere om LUP Fødende.