LUPs logo, der viser en grøn terning med 'LUP' på.

Resultater fra LUP Psykiatri 2021

8 ud af 10 psykiatriske patienter er i høj grad tilfredse

81 procent af over 8.000 patienter i psykiatrien svarer, at de i høj eller meget høj grad er tilfredse med den behandling, de har fået i den regionale psykiatri. Det viser LUP Psykiatri 2021, hvor over 8.300 ambulante og indlagte patienter har svaret på en stribe spørgsmål om deres oplevelser i psykiatrien. Læs alle de nationale og regionale resultater.

LUP Psykiatri

LUP Psykiatri består af ni undersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De ni undersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter og deres pårørende.

Formål

Formålet med LUP Psykiatri er at afdække patient- og forældreoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling, patientinddragelse og organisering af behandlingen. Det giver bl.a. mulighed for at sammenligne forskelle i patienter og forældres oplevelser og udviklingen over tid. Resultaterne giver de lokale sengeafsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og til ledelsesinformation.

Temaer

 • Modtagelsen (kun indlagte patienter)
 • Personalet
 • Behandlingen
 • Patient-/forældreoplevede fejl
 • Patient- og forældreinddragelse
 • Tvang under indlæggelsen
 • Sammenhæng og samarbejde
 • Udskrivelsen fra sengeafsnittet
 • Samlet indtryk

Resultater

Resultaterne rapporteres på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Læs mere om de nationale resultater og de regionale resultater.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for patienter og pårørende i psykiatrien

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for psykiatrien bliver gennemført en gang om året
 • Undersøgelsen gennemføres på vegne af de fem regioner.
 • Formålet med LUP er at:
  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
 • Undersøgelsen omfatter fem patientgrupper og fire pårørendegrupper.
  • Voksne indlagte
  • Voksne ambulante
  • Børn og unge ambulante og deres forældre
  • Børn og unge indlagte og deres forældre
  • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
  • Pårørende til voksne indlagte og ambulante patienter (gennemføres hvert tredje år, næste gang i 2024)
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM, der sammen med Center for Patientinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter samt deres pårørende, børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien. 
Læs mere om konceptet for LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter kvinder, der har født.
Læs mere om LUP Fødende.

Simone Witzel
Tlf.: 4042 7144
Mail: simwit@rm.dk

Elisa Bak Bødskov
Tlf.: 6150 7818
Mail: elboed@rm.dk

Gitte Dahl
Tlf.: 2448 1443
Mail: gitdah@rm.dk

Torben Holm
Tlf.: 2921 7745
Mail: torbho@rm.dk