lup_psykiatri_groen_med_tekst_2_linjer.png

De nationale resultater for patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien 2018

Årets LUP Psykiatri er afsluttet og de nationale resultater kan du læse mere om her. Godt 24.000 patienter og pårørende i psykiatrien har i efteråret modtaget et spørgeskema, så de kunne give en tilbagemelding på deres ellers deres pårørendes indlæggelse eller besøg på hospitalet. 13.136 patient og pårørende har deltaget i undersøgelsen. Den samlede svarprocent for undersøgelsen er 54 %. Læs den nationale rapport her.

LUP Psykiatri består af ni delundersøgelser med spørgeskemaer og undersøgelseskoncepter, der er tilpasset de enkelte målgrupper. De ni delundersøgelser er fordelt på indlagte og ambulante patienter, forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien samt for pårørende til indlagte og ambulante patienter i voksenpsykiatrien. Patienter samt forældre til patienter i børne- og ungdomspsykiatrien spørges hvert år. Pårørende til voksne patienter bliver spurgt hvert tredje år, og de er med i 2018.

Formål
Formålet med LUP Psykiatri er at afdække patient- og pårørendeoplevelsen af centrale temaer omkring personalekontakt, behandling, patientinddragelse og organisering af behandlingen. Det giver bl.a. mulighed for at sammenligne forskelle i patienter og pårørendes oplevelser og udviklingen over tid. Resultaterne giver de lokale sengeafsnit og ambulatorier input til kvalitetsudvikling og til ledelsesinformation.

Temaer

 • Modtagelsen (kun indlagte patienter)
 • Personalet
 • Behandlingen
 • Patient-/pårørendeoplevede fejl
 • Patient- og pårørendeinddragelse
 • Tvang under indlæggelsen
 • Sammenhæng og samarbejde
 • Udskrivelsen fra sengeafsnittet
 • Samlet indtryk

Resultater
Resultaterne rapporteres på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Læs mere om de nationale resultater og de regionale resultater.

Fakta om Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for patienter og pårørende i psykiatrien

 • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser for psykiatrien bliver gennemført en gang om året
 • Undersøgelsen bliver gennemført i et samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse.
 • Formålet med LUP er at:
  • Identificere og sammenligne forskelle i patienters oplevelser inden for udvalgte temaer
  • Følge udviklingen i patienternes oplevelser og vurderinger systematisk over tid
  • Levere data til at arbejde med kvalitetsforbedringer, herunder målrettede oplysninger for de enkelte patient- og pårørendegrupper
 • Undersøgelsen omfatter fem patientgrupper og fire pårørendegrupper.
  • Voksne indlagte og deres pårørende
  • Voksne ambulante og deres pårørende
  • Børn og unge ambulante og deres forældre
  • Børn og unge indlagte og deres forældre
  • Voksne indlagte på specialiserede retspsykiatriske afsnit
 • Projektledelsen af undersøgelsens landsdækkende del varetages af DEFACTUM, der sammen med Kompetencecenter for Patientoplevelser i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet.

Delundersøgelser i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP)

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser omfatter fire delundersøgelser LUP Psykiatri, LUP Somatik, LUP Akutmodtagelse og LUP Fødende.

LUP Psykiatri omfatter voksne indlagte og ambulante patienter og pårørende, samt børn, unge og deres forældre, og patienter indlagt på specialiserede retspsykiatriske afsnit i hospitalspsykiatrien. 
Læs mere om LUP Psykiatri

LUP Somatik omfatter planlagt indlagte, akut indlagte og planlagt ambulante patienter fra somatiske hospitaler samt patienter, som har været behandlet på et privathospital efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg. 
Læs mere om LUP Somatik.

LUP Akutmodtagelse omfatter akut ambulante patienter på landets akutmodtagelser og akutklinikker.
Læs mere om LUP Akutmodtagelse

LUP Fødende omfatter nybagte mødre.
Læs mere om LUP Fødende.