Hvordan har du det? - konceptet blev undfanget i det gamle Århus Amt. Første gang befolkningsundersøgelsen blev gennemført var i 2001. Dernæst i 2006, for det dengang kommende Region Midtjylland, og så igen i 2010, hvor Hvordan har du det? var blevet et landsdækkende initiativ. 

Nye forudsætninger for undersøgelsen

I januar 2009 blev der indgået en aftale mellem Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Finansministeriet om organisering og finansiering af sundhedsprofiler for regioner og kommuner.  

Ifølge aftalen har de fem regioner gennemført og finansieret indsamlingen af sundhedsprofildata efter et fælles spørgeskema i 2010. Undersøgelsen gentages i 2013 og derefter hvert fjerde år.  Den koordinerede indsats betyder, at man fremover kan følge udviklingen  og sammenligne sundhedstilstanden i landets 98 kommuner. 

Undersøgelserne vil desuden indeholde lokale spørgsmål om sundhedstemaer som regioner eller kommuner har en særlig interesse i at få belyst.

Tværoffentligt samarbejde

Der er nedsat et koordinerende udvalg under Sundhedsstyrelsens formandskab med deltagelse af projektets parter. Det koordinerende udvalg fastsætter de fremtidige rammer for undersøgelsen samt aftaler om fælles praktiske forhold omkring undersøgelsens gennemførelse:

For at vi i Region Midtjylland kan sikre dialog med undersøgelsens brugere er der nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra sygehuse, almen praksis, kommuner og administrative enheder.

Resultater offentliggjort i rapporter og analyser

På baggrund af undersøgelsen har daværende Center for Folkesundhed  udarbejdet dels en hovedrapport 2010 og dels en sammenligningsrapport 2006-2010, som blev offentliggjort på en konference januar 2011. Herudover er der udgivet en ungerapport i november 2011, som blev offentliggjort på en konference november 2011.

Du kan finde rapporter og analyser her. 

Bemærk at Center for Folkesundhed fra 1. marts 2011 er blevet til CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland. Og fra den 1. marts 2016 hedder vi DEFACTRUM, Region Midtjylland