Model: ICF-modellen. Schiøler G, Dahl T. International Klassifikation af Funktionsevne, Funktionsnedsættelse og Helbredstilstand. København: Munksgaard Danmark; 2003

Projekterne skal fokusere på, hvordan rehabiliteringen påvirker borgeren. Det er derfor helt centralt i Center for Praksisnær Rehabiliteringsforsknings (CePR) arbejde, at der tages udgangspunkt i borgerens perspektiv.

Data vil typisk være patientrapporterede oplysninger, funktionstests, registerbaserede oplysninger, interviews og observationer, der alle relaterer sig til borgerens hverdagsliv.

Den internationale forståelsesramme for funktionsevne: "International Classification of Functioning, Disability and Health" (ICF) er en naturlig referenceramme for CePR's arbejde.

ICF udgør et udgangspunkt, hvor den enkelte borgers funktionsevne opstår i samspillet med omgivelserne.

Gå tilbage til "Sådan arbejder vi"