Der findes allerede flere danske beskrivelser af metoder inden for kvalitetsudvikling. Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren har lavet en begrebsliste og en metodehåndbog, og det har bl.a. Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) og Sundhedsstyrelsen også. På Region Midtjyllands Forbedringsvejlederuddannelse anvendes en forbedringsvejleder-wiki med udvalgte begreber og beskrivelser af forbedringsmetoder, og på intranettet for flere af regionens hospitaler findes allerede en del materiale om, hvordan og hvorfor der arbejdes med forbedringer.

Kvalitetschefer, ledere, kvalitetskonsulenter, kvalitetskoordinatorer samt deltagere på Forbedringsvejlederuddannelsen har alligevel efterspurgt et lettilgængeligt metodekatalog med begreber, værktøjskasse og litteraturhenvisninger, som de kan bruge i dialogen med deres kolleger. Det særlige ved dette katalog er, at det har fokus på forbedringsmetoder anvendt i Region Midtjylland. Det er således ikke ambitionen at beskrive de metoder, som eksempelvis Region Syddanmark anvender fra Virginia Masons tilgang til forbedringsarbejde, eller de Lean-metoder, som anvendes i det danske sundhedsvæsen. Det er heller ikke ambitionen at beskrive alle de innovative metoder, som MidtLab udviklede, og som fortsat anvendes i Region Midtjylland med bistand fra Koncern HR Udvikling.

Metodekataloget er heller ikke en projektmodel. Mange metoder til projektarbejde, som kan være relevante i forbedringsarbejde (fx interessentanalyse, GANTT-kort, milepælsplanlægning, budget og evalueringsmetoder), er således ikke medtaget i dette katalog.

Målet med metodekataloget er i stedet at give ledere og medarbejdere let adgang til de mest relevante metoder i det forbedringsarbejde, som skal erstatte en stor del af det kvalitetsarbejde, som foregik inden for rammen af Den Danske Kvalitetsmodel. Det gælder fx, når der iværksættes regionale forbedringsfællesskaber på tværs af hospitalerne. Metoderne er også relevante for de nationale lærings- og kvalitetsteams, i implementeringen af målbilledet for sundhedsområdet og det sociale område og til forbedringsarbejde i andre dele af den regionale organisation. Det forventes endvidere, at metodekataloget kan medvirke til at skabe en fælles forståelse og dialog omkring brugen af de enkelte metoder. Endelig kan det fremadrettet bidrage til erfaringsudveksling ved at formidle udvalgte eksempler på brugen af metoderne i regionen.

Dette katalog kaldes et metodekatalog, men det skal understreges, at det også rummer andet end metoder. Der er således medtaget forskellige modeller, tilgange, værktøjer og redskaber, som anses for anvendelige i forbedringsarbejdet. Ligeledes skal det understreges, at kataloget ikke giver en grundig indføring i metoderne og værktøjerne. Er ønsket en dybere, mere teoretisk indsigt, er kataloget således ikke tilstrækkeligt. Det er dog muligt at søge oplysninger i de angivne links, ligesom man opfordres til at gøre brug af andre medarbejdere i Regionen, der har erfaringen inden for feltet.

Metoderne og værktøjerne i dette katalog er beskrevet af medarbejdere i DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland. DEFACTUM har ekspertise inden for kvalitets- og projektudvikling på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet, herunder kvantitativ og kvalitativ dataindsamling, databearbejdning samt formidling. DEFACTUM er desuden ansvarlig for den nye forbedringsvejlederuddannelse i Region Midtjylland og har praktiske erfaringer med forbedringsmodellen og forbedringsfællesskaber.