På denne side finder du beskrivelser af adskillige forbedringsprojekter, som er udarbejdet indenfor vidt forskellige områder og afdelinger i sundhedsvæsenet i Region Midtjylland. Projekterne er udarbejdet af forbedringsvejledere fra hold 1-8, som alle har færdiggjort Forbedringsvejlederuddannelsen. Ved uddannelsens afslutning afleveres en kort projektpræsentation, som indeholder de vigtigste informationer om projektets baggrund, mål og resultater. Det er disse projektpræsentationer, som du kan læse og finde inspiration i på denne side, eksempelvis hvis du selv skal til at igangsætte et nyt forbedringsprojekt på din afdeling. Præsentationerne er inddelt i temaer, og du kan finde beskrivelserne af hvert tema og downloade en fil med de tilhørende projekter nedenfor.

Du kan også downloade en fil med alle forbedringsprojekter opsat i alfabetisk rækkefølge.

Siden vil løbende blive udbygget med flere projektpræsentationer i takt med at nye hold afslutter forbedringsvejlederuddannelsen.

Arbejdsgange

Projekterne i dette tema har alle beskæftiget sig med optimering af arbejdsgange af forskellig karakter internt i afsnittene. Heriblandt finder vi eksempelvis projekter vedrørende sikker forsendelse af prøver og kontrolleret vikarforbrug. Der er også projekter omhandlende arbejdsmiljø og trivsel, eksempelvis gennem øget fokus på opgaveoverlevering mellem personalet, samt et projekt om bedre kompetenceudvikling.

Fødsler og børn

Under dette tema finder du projekter, hvis mål har været at forbedre praksis på fødsels- og børneafsnit. Projekterne har eksempelvis omhandlet involvering af familier på neonatal afdeling og reducering af svære bristninger for førstegangsfødende. Et enkelt projekt har også arbejdet med at udbrede HPV-vaccination blandt unge piger gennem almen praksis.

Medicin

Under dette tema har alle forbedringsvejlederne arbejdet med forbedring af medicinhåndtering på forskellig vis. Projekterne handler eksempelvis om, at personalet foretager medicingennemgang med patienten ved indlæggelse, at patienterne husker at medbringe medicinliste, og at medicinfejl reduceres gennem rettidig ordination. 

Patient- og operationsforløb

I dette tema handler projekterne primært om at skabe et godt patient- og operationsforløb med mindst mulig frustration og spildtid for patienter og personale. Det sker eksempelvis ved at forbedre processer i forbindelse med bookning af tider og reducere unødige konsultationer. Målene er bl.a. at opnå færre udeblivelser/afbud, skabe mindre ventetid, sikre bedre udskrivelser og reducere antallet af genindlæggelser. Et enkelt projekt har arbejdet med at skabe et demensvenligt hospital.

Patientinddragelse

Projekterne i dette tema omhandler inddragelsen af både patienten og de pårørende i henholdsvis beslutningstagning og behandling. Der er bl.a. fokus på at udarbejde struktureret risikovurdering og behandlingsplan i samarbejde med patienten, at inddrage patienten i processerne omkring indlæggelse og overflytning, samt bedre inddragelse af pårørende i behandlingsforløbet, f.eks. ved at der tages hurtig kontakt til disse ved indlæggelse.

Patientsikkerhed

Dette tema omhandler særligt psykiatrien og har fokus på at forbedre sikkerheden for patienterne og dermed også for personale og pårørende. Det drejer sig mere konkret om forbedring af skærmningsindsatser og vagtoverlevering samt om at forebygge selvskade og selvmord blandt patienter. Projekter fra somatikken omhandler bl.a. forebyggelse af trykskade ved hjælp af forskellige tiltag og forebyggelse af infektioner på et plejehjem.

Reduktion af tvang

Alle projekter vedrørende temaet reduktion af tvang er udført indenfor psykiatrien. De fokuserer særligt på nedbringelse af bæltefikseringer og lignende tvangsmetoder. Projekterne arbejder især med tiltag som forhåndstilkendegivelser, sikkerhedsbriefinger og brøset-målinger i arbejdet med at nedbringe tvang. En del projekter omhandler også indførslen af et eller flere af de ti interventioner i safewards, f.eks. positive ord og støtte ved dårlige nyheder.

Sektorsamarbejde

Projekterne i dette tema har alle som mål at forbedre samarbejdet mellem den primære og den  sekundære sundhedssektor. Her er eksempelvis et projekt, der omhandler afsendelse af epikriser til egen læge. Et andet projekt har arbejdet med forskellige tiltag i forhold til genoptræningsplaner til tiden.

Handlingsplaner

Under dette tema er der blevet gennemført projekter, der alle omhandler bedre brug af handlingsplaner. Projekterne under dette tema er gennemført både indenfor psykiatrien og på det sociale område. Heriblandt er der eksempelvis et projekt, der har haft som mål at samle 2 planer til én tværfaglig behandlingsplan.