Patientperspektivet er væsentligt for Region Midtjylland, der har som pejlemærke at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Patienterne skal om udgangspunkt inddrages og deltage i forbedringsarbejdet. DEFACTUM har i den forbindelse udviklet en række redskaber og indikatorer til at måle patienters oplevelse af og personalets syn på inddragelse på sygehusafdelinger.

I forbedringsarbejdet er patientinddragelse relevant i alle faser. Med udgangspunkt i forbedringsmodellens tre spørgsmål, kan patienter inddrages, både når der defineres problem og mål, når der indsamles data, og når der udvikles forandringstiltag;

Hvad vil vi gerne opnå?

Inddrag patienterne i arbejdet med at formulere mål for forbedringsarbejdet. Anvend eksempelvis interview eller observation til at afdække, hvad der udgør et problem for patienterne og spørg dem, hvordan de forestiller sig det løst. Man kan også ved hjælp af data undersøge, hvornår patienterne oplever ventetid eller utilfredsstillende behandling. Inviter gerne patienter med på de møder, hvor I skal drøfte målene.

Hvordan ved vi, at en forandring er en forbedring?

Efter igangsættelsen af et forandringstiltag kan vi ved hjælp af udvalgte indikatorer følge, om vores forandring er en forbedring. Resultatindikatoren måler som udgangspunkt på noget, der har direkte betydning for patienten. Proces- og ulempeindikatorer kan også med fordel handle om noget, der er vigtigt for patienten.

Hvilke forandringer kan iværksættes for at skabe forbedringer?

Patienter kan ofte bidrage med idéer til og viden om hvad personalet konkret kan gøre for at skabe de ønskede forbedringer. Overvej også, om det at give patienterne en mere aktiv rolle i sig selv kan føre til forbedringer.

Patienter indgår typisk også i afprøvninger af forandringstiltag i form af PDSA-tests. Her kan de give værdifuld information om, hvordan et forandringstiltag modtages og virker i praksis.

En god metode til at medtænke patienter i hele forbedringsarbejdet er at lade patienter eller pårørende indgå i ens forbedringsteam. Her vil de kunne bidrage med vigtig viden og nye synspunkter i hele projektperioden. På et organisatorisk niveau kan patientperspektivet bl.a. sikres gennem ansættelse af patientkonsulenter og etableringen af brugerråd.

Eksempler:

På Hospitalsenheden Horsens har man ansat tre patienter til at udvikle, afprøve og evaluere tiltag, som skal forbedre dialogen mellem patienter og personale, og på Hospitalsenheden Vest er der etableret et brugerråd for at sikre bedre dialog med og involvering af brugerne på hospitalet. I projekt Kronikerkompasset inviterede almen praksis en patient med på det halvdagsmøde, der handlede om at styrke egenomsorgen. Andre patienter havde inden da lavet deres egen syv minutters patientfortælling, som blev vist for deltagerne på møderne. DEFACTUM har ansat tre brugerkonsulenter, der deltager i udviklingsprojekter og rådgivningsopgaver.

Referencer