Deltagerne i lærings- og kvalitetsteams er sundhedsprofessionelle, der er organiseret i lokale forbedringsteams. Det efterstræbes, at de lokale forbedringsteams sammensættes dels efter karakteren af indsatsen, dels efter et ønske om, at alle relevante faggrupper er repræsenteret. Derudover vil daglige ledere eller beslutningstagere enten indgå eller være i kontakt med teamet for at sikre ledelsesmæssigt følgeskab og opbakning.

Det er de lokale forbedringsteams ansvar at udføre forbedringsarbejdet i daglig klinisk praksis og sikre, at de aftalte indsatser og mål indfries. Teamet er forpligtede til at dele deres viden og erfaringer med andre forbedringsteams, særligt gennem de nationale læringsseminarer, og kan med fordel rapportere til ledelsen om opnåede resultater på månedlig basis.

De lokale forbedringsteams arbejder ud fra forbedringsmodellen for at opfylde mål i egen organisation, hvorved målsætningerne for det samlede LKT kan opfyldes. Det betyder bl.a., at de skal indsamle data og anvende PDSA-cirklen til at afprøve forandringer. I det enkelte team kan det derfor være en fordel at fastsætte regler for, hvem der gør hvad. I The Improvement Guide (s. 108) er der et forslag til seks typiske roller, man kan fordele mellem sig i teamet;

  • Teammedlem: Medvirker og kender til forbedringsmetoder, deltager i dataindsamling mv.
  • Teamleder: Planlægger møder, organiserer aktiviteter mv.
  • Improvement advisor (eller forbedringsvejleder eller forbedringsagent): Underviser og coacher teamet mv.
  • Subject matter expert (klinisk ekspert): Assisterer ift. uddannelse og træning i emnet, bidrager med viden ift. de testede forandringer mv.
  • Sponsor (person i ledelsesposition, eksempelvis afdelingsleder): Stiller ressourcer og tid til rådighed, fjerner barrierer og modstand mv.
  • Eksempel: Udover tre nuværende nationale LKT er der arbejdet med lokale forbedringsteams i mange forbedringsprojekter. Læs mere i afsnittet om Lærings- og Kvalitetsteam. Alle deltagerne på Region Midtjyllands forbedringsvejlederuddannelse opfordres også til at etablere lokale teams i forbedringsarbejdet.

Referencer

  • Danske Regioner, 2016: Drejebog for læring- og kvalitetsteams 1. juni 2016.
  • IHI Innovation Series white paper, 2003:The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement.Boston: Institute for Healthcare Improvement.
  • Langley, G. J. et al, 2009. The Improvement Guide. 2 edn. San Fransisco: Jossey-Bass.
  • Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, 2016: Projektbeskrivelse. Et nationalt Lærings- og kvalitetsteam vedr. apopleksi.