I forbindelse med det nye kvalitetsprogram er der udviklet en model for organisering og implementering af forbedringsprojekter, hvori lærings- og kvalitetsteams indgår (LKT) og bidrager til opfyldelsen af de nationale mål. Et LKT består af et nationalt netværk af fagprofessionelle og ledere fra relevante afdelinger og enheder, lokale forbedringsteams samt en ekspertgruppe, som bl.a. beskriver og definerer indholdet i den enkelte LKT. Deltagerne i et LKT er organiseret i tværfaglige, lokale forbedringsteams bestående af tre til fem sundhedsprofessionelle.

Formålet med et LKT er at støtte op om det kliniknære forbedringsarbejde og skabe læring på tværs af landsdele. Målet er at forbedre den kliniske kvalitet samt behandling, pleje og forløb for brugere, patienter og pårørende. Et LKT arbejder med at forbedre et specifikt klinisk område, og der arbejdes pt. med et LKT inden for;

  • Apopleksi
  • Det specialiserede palliative område
  • Rationel brug af antibiotika

Det er styregruppen for LKT, der beslutter, om der på et givent område skal nedsættes et LKT. I styregruppen har Danske Regioner formandsposten og derudover er regionernes sundhedsdirektører, KL, Sundheds- og Ældreministeriet, Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsstyrelsen repræsenteret. Områderne udvælges ud fra en fastsat procedure og bestemt kriterier. Bl.a. skal der være tale om et klinisk område, hvor behandlingskvaliteten er utilfredsstillende og/eller har en uønsket stor variation, og styregruppen skal vurdere, at der er behov for forbedringer, eksempelvis pga. udviklingen i de nationale mål.

Eksempler:

Der er siden 2004 gennemført mange nationale, regionale og lokale forbedringsprojekter. Det gælder bl.a. Operation Life Værkstederne, Nedbringelse af Tvang i psykiatrien (fire nationale projekter i perioden 2004-2015), Indflydelse på Eget Liv og Indflydelse på Egen Sundhed på det sociale område, Pårørende i Psykiatrien, Kronikerkompasset i almen praksis, Patientsikkert Sygehus, Sikkert Patientflow og Sikre Fødsler.

"Break Through Serie Collaboratives" blev udviklet udviklet af Institute for Healthcare Improvement (IHI) omkring 1994 og beskriver en banebrydende tilgang til forbedringer ved brug af forbedringsmodellen og læring i teams. I 2003 udkom også IHIs White Paper "The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement", der sammenfatter tilgangen i ét dokument.

Siden har denne tilgang bredt sig til mange lande. Det første forbedringsprojekt blev gennemført i Danmark i 2004-2006, og de lokale forbedringsteam fik vejledning fra Videnscenter Gennembrud i Århus Amt. I 2008 i gangsatte Dansk Selskab for Patientsikkerhed Operation Life kampagnen, hvor Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland (nu DEFACTUM) var forbedringskonsulenter og uddannede vejledere på alle deltagende hospitaler. Siden 2004 har adskillige fagpersoner, herunder pædagoger fra mange sociale botilbud, flere hundrede praktiserende læger og hospitalslæger, sygeplejersker og lægesekretærer mv. fra flere psykiatriske afdelinger og hospitaler i Danmark deltaget i lokale forbedringsteams og på læringsseminarer i store netværksorganiserede forbedringsprojekter.

Referencer Lærings- og kvalitetsteams

  • Danske Regioner, 2016: Drejebog for læring- og kvalitetsteams 1. juni 2016
  • Dokumenter om PS-Selskabets projekter er tilgængelige via patientsikkerhed.dk
  • Evalueringsrapporter om de enkelte forbedringsprojekter er tilgængelige på defactum.dk
  • IHI Innovation Series white paper, 2003:The Breakthrough Series: IHI’s Collaborative Model for Achieving Breakthrough Improvement.Boston: Institute for Healthcare Improvement. 
  • Region Hovedstaden, Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland, 2016: Projektbeskrivelse. Et nationalt Lærings- og kvalitetsteam vedr. apopleksi.