På regionalt niveau danner forbedringsmodellen og læring i teams også rammen for arbejdet i udvalgte regionale forbedringsfællesskaber, som virker understøttende for arbejdet med de nationale mål.

I Region Midtjylland arbejder hospitalerne på tværs for at sikre bedre sammenhængende patientforløb, øget patientinddragelse og patienttilfredshed. Det sker gennem forbedringsfællesskabet "Sikkert Patientflow". Her iværksætter 5 akuthospitaler forskellige forandringstiltag, for at "blive bedre til at forudsige udskrivelser og indlæggelser samt tilpasse ressourcer, så der ikke opstår barrierer for patienternes videre færd gennem sygehuset" (Sikkert Patientflow). Målet er at sikre sammenhængende behandlingsforløb uden ventetid. Det udmønter sig konkret i en målsætning om, at patienter, der har været indlagt i mere end 48 timer, udskrives inden kl. 12.00.

Sikkert Patientflow er organiseret i en akutstyregruppe, der sætter rammer og mål for forbedringsarbejdet, en rådgivnings- og udviklingsgruppe, der understøtter samarbejde og videndeling på tværs af hospitalerne, samt lokale styregrupper og forbedringsteams på de enkelte hospitaler, der tilpasser og varetager forbedringstiltagene på de enkelte hospitaler.

I rådgivnings- og udviklingsgruppen indgår Strategisk Kvalitet, DEFACTUM og Koncern HR. Strategisk Kvalitet varetager sekretariatsfunktioner og videreformidler information, mens DEFACTUM og Koncern HR tilrettelægger læringsseminarer og sitevisits, for at støtte det lokale forbedringsarbejde.

Referencer