I Region Midtjylland har fire ud af fem akuthospitaler i perioden 2013-2015 de sidste tre år været en del af det nationale forbedringsprojekt Sikkert Patientflow i samarbejde med otte andre akuthospitaler og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. 

For at understøtte det allerede påbegyndte arbejde med Sikkert Patientflow, blev der i 2016 etableret et forbedringsfællesskab på tværs af alle Regionens akuthospitaler, Præhospitalet og Psykiatrien. Forbedringsfællesskabet er frem til udgangen af 2018 med til at sikre vidensdeling og fortsat udvikling af arbejdet med Sikkert Patientflow.

Sikkert Patientflow er et systematisk arbejde med flow, patientsikkerhed og forbedring af de akutte patientforløb ud fra visionen: "Den rigtige patient - i den rigtige seng - på det rigtige tidspunkt - med det rigtige behandlerteam". 

Sikkert patientflow er en arbejdsform, der øger patientsikkerheden og minimere den ikke-fagligt begrundede ventetid. Arbejdet bygger på en række redskaber og metoder, der danner grundlag for sammenhængende patientforløb af høj kvalitet.

Organisering
Arbejdet med Sikkert Patientflow er organisatorisk forankret i Akutstyregruppen, der træffer de overordnede beslutninger om forbedringsfællesskabets arbejde og organisering. Der er nedsat en rådgivnings -og udviklingsgruppe, der sikrer samarbejde og vidensdeling mellem hospitalerne. 

DEFACTUM og Koncern HR tilrettelægger læringsseminarer i fællesskab, og DEFACTUM besøger ligeledes hospitalerne mellem læringsseminarerne. Der er ligeledes en lokal organisering på de enkelte hospitaler og i psykiatrien, der skal sikre, at forbedringsindsatsen er tilpasset lokale forhold.

Metode
Den grundlæggende metode, der anvendes i Sikkert Patientflow, er forbedringsmodellen. Det centrale i modellen er, at de sundhedsprofessionelle afprøver idéer til mere sikre arbejdsgange i mindre skala, og justerer indtil det virker. Hertil bruges PDSA-cirklen (Plan, Do, Study, Act) til at omsætte idéer til konkrete handlinger. 

Projektets flowpakke indeholder de grundlæggende metoder, der skal skabe mere sikre og sammenhængende patientforløb. Flowpakken baserer sig på metoden Real Time Demand Capacity Management (RTDC). Den er udviklet af Institute for Healthcare Improvement (IHI) i samarbejde med amerikanske hospitaler og har forbedret patientforløbene på sygehuse over hele verden. 

De centrale redskaber i RTDC er daglige tavlemøder på afdelingsniveau og daglige kapacitetskonferencer på tværs af afdelinger. 

Læs mere om Sikkert Patientflow på RegionMidts hjemmeside.