I Region Midtjylland ønsker vi at skabe et sundhedsvæsen på patientens præmisser og et socialområde med borgeren som aktiv medborger. Det indebærer, at patienter og borgere bliver inddraget i egen pleje og behandling, har mulighed for at tilkendegive sin mening og kan biddrage til at øge kvaliteten. Konkret fokuserer vi i Region Midtjylland på:

  • Et ligeværdigt møde med borgeren
  • Fælles beslutning om behandling
  • Borgere, patienter og pårørende som medskaber af sundhed

Der bruges forskellige begreber inden for brugerinddragelse, hvilket godt kan skabe forvirring. På sundhedsområdet bruges ofte betegnelsen patient, mens socialområdet bruger betegnelsen borger. Dertil kommer betegnelsen bruger, som mange patient- og pårørendeorganisationer har taget til sig.

Når vi taler om brugerinddragelse på Forbedringsvejlederuddannelsen, tænker vi på de personer, som et forbedringsprojekt skal gavne. Det vil som udgangspunkt være patienter, borgere og/eller pårørende.

Der er gode grunde til at bruge tid på at inddrage brugere i forbedringsarbejdet. Der er belæg for, at det kan skabe en bedre indretning af sundhedsvæsenet, øge patientsikkerheden, mindske antallet af fejl, give bedre patienttilfredshed og skabe øget compliance hos patienten. Det giver også mening ud fra et demokratisk og etisk perspektiv. Måske bliver vi også udfordret på vores faglighed og forståelse af brugerne.

Involvering af brugere i dit forbedringsprojekt

Det er relevant allerede inden forbedringsprojektet formuleres at overveje, hvem de primære brugere er, og hvordan de skal tænkes ind i forbedringsprojektet. Nedenstående spørgsmål kan gennem hele uddannelsesforløbet guide dig til at have brugerne i centrum:

  • Hvem er dit projekt en forbedring for?
  • Hvem er brugerne i dit projekt?
  • Hvordan involveres brugerne i dit projekt?

Brugerne kan bl.a. involveres ved, at du taler med dem, inviterer dem med i dit team eller henvender dig til eventuelle brugerråd eller –nævn på din arbejdsplads.

I nogle situationer kan brugerne også være dine kolleger eller din ledelse, hvis du fx ikke har direkte patient- eller borgerkontakt i dit daglige arbejde. Brugerperspektivet handler derfor ikke udelukkende om patienterne og borgerne, men lige så meget om de parter, der er involveret i dit forbedringsarbejde.

Brugerinvolvering i kvalitetsudvikling