billede af mennesker til et møde
Med en audit bliver der stillet skarpt på en konkret problemstilling. Foto: Søren Sander

Casebaseret audit

DEFACTUM har igennem de sidste 10 år arbejdet med en særlig udgave af audit, casebaseret audit, som er baseret på gennemgang af enkeltcases. Vi har gennemført over 80 auditforløb inden for social-, psykiatri-, beskæftigelses- og sundhedsområdet. Vi tilbyder konsulentbistand til gennemførelse af auditforløb, og vi afholder kursus- og træningsforløb i casebaseret audit.

Casebaseret audit i dit arbejde

Omdrejningspunktet for den casebaserede audit er et møde, hvor fagpersoner og øvrige videnspersoner systematisk vurderer og drøfter en afgrænset faglig problemstilling. Casebaseret audit tager højde for, at paneldeltagernes kriterier for faglig kvalitet kan være forskellige. Heri ligger potentialet for nuancerede vurderinger. Den casebaserede audit tilbyder:

  • En grundig gennemgang af cases med relevante tværfaglige og tværsektorielle vinkler på hændelsesforløbet, ofte med inddragelse af borgerens perspektiv
  • At involverede fagpersoner, ledelsesrepræsentanter og andre relevante parter drøfter forløbet eller hændelsen igennem med hinanden i en styret proces med tydeligt fokus på læring, hvilket giver et konstruktivt grundlag for videre udvikling
  • Praksisnære anbefalinger til den faglige tilgang; hvordan kritiske forløb eller hændelser kan forebygges i fremtiden, eller god fagpraksis kan fastholdes

DEFACTUMs casebaserede auditmetode supplerer de øvrige udgaver af audit. Audit har i mange år har været anvendt til kvalitetsudvikling inden for især sundhedsområdet. Se DEFACTUMs beskrivelse af audit i forbindelse med forbedringsarbejde.

Casebaseret audit på tværs

Casebaseret audit vil ofte inddrage tværsektorielle problemstillinger. Det kan handle om kritiske børnesager i kommunerne, udvikling af samar­bejdet mellem kommuner og psykiatrisk afdeling eller samarbejdet om patienter med kroniske sygdomme.  Hør og se for eksempel deltagerne fortælle om deres erfaringer med casebaseret audit som metode til at skabe bedre sammenhæng i patientforløb for borgere med AKS, KOL og diabetes.

Et udgangspunkt for casebaseret audit er, at læringspotentialet findes både i succesfulde og i kritiske hændelser.

Kontakt os for mere information

Hvis du har lyst til at vide mere om casebaseret audit eller få en vurdering af, om metoden kan give nye perspektiver på din praksis, er du altid velkommen til at kontakte os.

Eksempler på DEFACTUMs brug af audit: