Baggrund

DEFACTUM arbejder med forskning og udvikling på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. DEFACTUM arbejder med sammenhængende indsatser på tværs af sektorer, fagområder og faggrupper til gavn for borgerne.

Konsulenter og forskere har en bred kontakt- og samarbejdsflade, der udover Region Midtjylland dækker kommuner i hele landet, interesseorganisationer, andre regioner, ministerier, styrelser samt udviklings- og forskningsinstitutioner i ind- og udland. DEFACTUMs indtægter tilvejebringes overvejende fra eksterne midler. 

DEFACTUM er organisatorisk en del af Koncern Kvalitet i Region Midtjylland. DEFACTUMs virksomhed vil således altid relatere sig til Region Midtjyllands ressortområder og strategi. Forskningen er på universitært niveau. Der er etableret et formelt samarbejde med Aarhus Universitet. Udvikling og forskning er uafhængig og anvendelsesorienteret.

Som enhed under Region Midtjylland har DEFACTUM til opgave at sikre, at virksomheden til stadighed er på forkant med nyeste viden og udviklingstendenser på organisationens områder nationalt og internationalt. DEFACTUM skal kunne garantere uafhængige og valide resultater af det arbejde, DEFACTUM bedriver. Resultater, der dels er til gavn for Region Midtjylland i regionens daglige arbejde og beslutningsprocesser, dels kan anvendes af nationale og internationale parter. DEFACTUMs arbejde skal herved medvirke til, at Region Midtjylland fremstår som en førende aktør på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet.

DEFACTUM har et fagligt strategisk råd, hvis formål er at rådgive DEFACTUMs ledelse i forhold til den aktuelle strategi.

Opgaver

Det faglige strategiske råd er rådgivende i forhold til DEFACTUMs aktuelle og fremadrettede virksomhed og strategi.

Det faglige strategiske råd skal:

  • kritisk forholde sig til, om der er overensstemmelse mellem DEFACTUMs strategi, produktion og kompetencer,
  • understøtte udvikling og profilering af DEFACTUM med viden og erfaring om nyeste tendenser indenfor social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet,
  • bidrage til at sikre faglig uafhængighed i DEFACTUMs virksomhed. 

Mødekadence og mødeform

Rådet mødes to gange årligt. Efter behov og efter aftale med formanden kan der indkaldes til yderligere møder.

Med mindre andet aftales, mødes rådet på DEFACTUMs adresse i Aarhus. Møderne ledes af rådets formand. DEFACTUM er sekretariat for rådet og udarbejder dagsorden i samarbejde med formanden. Rådets øvrige medlemmer kan foreslå punkter til dagsorden. Der udarbejdes referat af rådets møder.

Sammensætning

Formanden og rådets øvrige medlemmer udpeges af DEFACTUM. Rådet består ud over formanden af 9 medlemmer. Medlemmerne udpeges for en to-årig periode og kan højst sidde i rådet i to perioder. Medlemmerne udpeges både personligt og blandt organisationer. Ved mødeforfald er det ikke muligt at sende suppleanter. Det tilstræbes, at medlemmerne tilsammen dækker de faglige områder, DEFACTUM beskæftiger sig med.

Formanden honoreres med et aftalt årligt beløb. De øvrige rådsmedlemmer honoreres ikke. Alle rådsmedlemmer får dækket rejseudgifter i forbindelse med møderne.

Fra DEFACTUM deltager foruden vicedirektøren for Koncern Kvalitet en repræsentant fra ledelsesgruppen og en medarbejderrepræsentant. Repræsentationen fra ledelsesgruppen vil variere fra gang til gang afhængig af dagsordenen. Der vil på ad hoc basis kunne deltage andre medarbejdere fra DEFACTUM, ligesom der efter aftale med formanden vil kunne inviteres andre med til møderne.

 

 


Henriette Qvist
 
Tlf.: 7841 4040 / 2341 1223
Mail: henqvs@rm.dk

camillapalmhøj sort-hvid-hb1.jpg

Camilla Palmhøj Nielsen
Tlf.: 7841 4352 / 2162 1238
Mail: capani@rm.dk