Kirsten Overgaard

Konsulent , cand.scient.pol.

+45 2152 6974

kirove@rm.dk

Præsentation

Kirsten har indgående projektledelseserfaring med kvalitetsudviklingsprojekter og større analyser, herunder videnskabende netværk, praksisbaseret forskning samt tværgående undersøgelser og udvikling af det kommunale og regionale socialområde. Kirsten har solid erfaring i videnskapacitetsopbygning hos praktikere med henblik på, at de kan gennemføre egne kvalitetsudviklingsprocesser, eksempelvis projektledelse, undervisning og vejledning i et videnskabende netværk om aldring og autisme; samt vejledning og bistand i kapacitetsopbygningen af Region Midtjyllands socialområde i relation til forskning og udvikling og herudover undervisning i regi af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kirsten har indgående kendskab til det sociale område samt psykiatrien, herunder særlig erfaring inden for komplekse tværsektorielle forløb, herunder har Kirsten arbejdet med en analyse vedr. tværsektorielle forløb inden for hjerneskadeområdet, en analyse for Socialstyrelsen vedr. vold på botilbud, en analyse i kommune vedr. en kritisk sag med dødelig udgang. Endelig har Kirsten deltaget i Socialstyrelsens arbejdsgruppe vedr. udarbejdelse af retningslinjer til forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud. Herudover har Kirsten væsentlig erfaring med kvalitetsudviklingsprocesser, herunder været ansvarlig for gennemførelse af flere auditforløb, fokusgruppeinterview, indsatsteori, dokumentation af praksis, implementeringsprocesser samt procesfacilitering.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af større nationale analyse- og udviklingsopgaver
 • Særlig ekspertise i ledelse af landsdækkende videnskabende netværk
 • Særlig viden og erfaring med autismeområdet
 • Indgående kendskab til det psykiatriske område og det sociale område, herunder særlig viden og erfaring inden for komplekse tværsektorielle forløb
 • Specialist i casebaseret audit
 • Indgående erfaring med procesfacilitering og undervisning for såvel medarbejdere som ledere.

Publikationer

Analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde - Afsluttende rapport.   Marianne S. Balleby og Kirsten Overgaard DEFACTUM, 2019 , Side. 30 sider.

Mit hospitalspas til mennesker med autisme.   2017 .

Afsluttende rapport fra det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017.   Kirsten Overgaard; Lone Jakobi Sørensen; Knud Ramian; Jannik Beyer 2017 .

Vold på botilbud og forsorgshjem - Tværgående analyse af 10 cases om voldsepisoder.   Kirsten Overgaard; Anette Stamer Ørsted DEFACTUM, 2016 , Side. 56 sider.

Anden artikelsamling i det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017.   Lone Jakobi Sørensen; Kirsten Overgaard; Knud Ramian; Jannik Beyer 2016 .

Folder: Lad praktikere samarbejde om at frembringe solid praktisk viden.   2016 .

Beskrivelse af sygepleje - i en børne- og ungdomspsykiatrisk kontekst.   Kirsten Overgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 48 + 17 sider.

Deklaration af VISOs leverandører.   Jens Hansen; Kirsten Overgaard Socialstyrelsen, 2014 .

Tværkommunal undersøgelse af kommunernes specialiserede rehabiliteringsindsats over for voksne borgere med erhvervet hjerneskade.   Kirsten Overgaard; Marianne S. Balleby DASSOS og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 32 sider.

Den gode henvisning - Audit på førhenvisnings- og henvisningsforløb til BUC Region Midtjylland.   Kirsten Overgaard CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 31 sider.

Bedre handleplaner - bedre styring.   Kirsten Overgaard; Christiane Bundegaard Petersen Center for Innovation & Metodeudvikling, 2012 , Side. 20 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2017 Specialkonsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Forsknings- og udviklingsvejleder for Specialområde Socialpsykiatri Voksne og Specialområde Autisme
 • Projektleder for audit vedr. genindlæggelser og tværsektorielt samarbejde
 • Projektleder for Fremtidens Boformer
 • Projektleder for videnskabende netværk vedr. aldring og autisme
 • Specialiseret bistand vedr. projekt om kvinder med autisme og spiseforstyrrelser

2011-2017 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder for Socialstyrelsens projekt vedr. vold i botilbud og på forsorgshjem
 • Vejleder for deltagere på forbedringsvejlederuddannelsen i Region Midtjylland
 • Ansvarlig for auditering af kritisk sag med dødelig udgang i XX kommune
 • Med-ansvarlig for Netværk for forskning og udvikling i Region Midtjylland
 • Projektleder for videnskabende netværk vedr. aldring og autisme
 • Auditering af udvalgte specialistydelsesforløb som en del af VISOs samlede kvalitetssikringsstrategi
 • Undervisning og udvikling af redskaber til Socialstyrelsens auditfunktion
 • Projektleder for projekt vedr. beskrivelse af sygepleje i Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Projektleder for auditforløb vedr. metode til behandling af mennesker med nedsat kognitiv funktionsevne, udsat for seksuelle krænkelser
 • Ansvarlig for auditnetværket i CFK
 • Auditering af sager på hjerneskadeområdet, DASSOS
 • Deltagelse i deklarering af VISOs specialistnetværk
 • Undervisning i auditmetoden på DES konference og på Syddansk Universitet
 • Auditering af en kritisk børnesag i XX kommune
 • Projektleder for Den gode henvisning - et auditforløb i Børne- og Ungdomspsykiatrien
 • Ansvarlig for auditforløb og evaluering i Projekt Bedre Handleplaner, Bedre Styring, Randers Kommune og Metodecentret
 • Projektleder i Projekt God Borgerbetjening, Vejle Kommune (9 auditforløb vedr. handleplaner og borgerbetjening)
 • Ansvarlig for auditforløb nr. 5 og 8 i VISO (Kvalitetsaudit af VISO sagsforløb)
 • Procesfacilitator og underviser vedr. implementeringsopgaver inden for socialpsykiatrien
 • Underviser i auditmetoden for ressourcepersoner i familieafdelingen i Aarhus Kommune
 • Underviser for ressourcepersoner i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område vedr. auditkoncept
 • Tovholder/kontaktperson vedr. deltagende kommuner i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2007-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Ressourceperson vedr. dokumentation og målinger vha. SPC
 • Projektledelse, undervisning, procesfacilitering og vejledning i Gennembrudsprojektet "Pårørende i Psykiatrien"
 • Procesfacilitator og underviser vedr. implementeringsopgaver inden for socialpsykiatrien
 • Underviser for ressourcepersoner i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Udvikling og tilpasning af koncept for audit i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område
 • Tovholder/kontaktperson vedr. deltagende kommuner i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2006-2007 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • Planlægning og gennemførelse af konferencer og netværksmøder
 • Procesfacilitering og vejledningsopgaver for deltagende team i Gennembrudsprojek-tet Tvang i Psykiatrien, 2. bølge
 • Konsulent i Gennembrudsprojektet Tvang i Psykiatrien, 2. bølge

2000-2006 Planlægnings- og udviklingsmedarbejder, Psykiatriforvaltningen, Vejle Amt

 • Implementering af elektronisk patientjournal i Psykiatrien i Vejle Amt
 • Tovholder på Depressionskampagnen i Vejle Amt
 • Psykiatriens koordinator for lønforhandlinger og ny løn
 • Sekretær for arbejdsgruppe vedr. revision af samarbejsaftale og håndbog for alle, der har med gerontopsykiatriske problemstillinger at gøre
 • Planlægningsopgaver og deltagelse i forhandlings- og udviklingsopgaver i relation til Strukturreformen
 • Formand for arbejdsgruppe vedr. forbedring af arbejds- og sagsgange i forhold til overgange mellem socialpsykiatrien og sygehuspsykiatrien, herunder også forvaltningens visitation

Uddannelsebaggrund

2000 Cand.scient.pol., Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 SIKON konference 2018

2018-2018 Dansk Evalueringsselskabs årskonference

2017-2017 SIKON konference 2017

2017-2017 KL's Psykiatri- og handicapkonference 2017

2016-2016 XI Autism-Europe International Congress 2016

2015-2016 Organisationspsykologisk udviklingsforløb

2014 Hjerneskaderehabilitering i kommunerne - kvalitet, sammenhæng og nye muligheder

2013 Dansk Implementeringsnetværks årskonference

2012 Teori U, Foredragsrække ved Åbent Universitet, Århus

2012 Implementeringskonference, Det danske implementeringsnetværk

2012 Konference om Multisygdom, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og Region Midtjylland, Workshopafholdelse

2012 Dansk Evalueringsselskabs årskonference, afholdelse af læringsseminar

2011 Positiv Psykologi, Foredragsrække v. Åbent Universitet, Århus

2011 Kursus i SurveyXact

2011 Konference: Sammenhæng på udsatteområdet, Servicestyrelsen

2010 Seminar med Charles Shaw vedr. akkreditering, Shaw Institute, Århus

2008 Formidlingsteknik, COK, Grenå

2008 Tænk i nye baner, Seminar, Region Midtjylland v. konsulentgruppen Innovator

2008 Kursus i læringsstile, Åbent Universitet, Århus

2008 Tænk kreativt, Foredragsrække v. Åbent Universitet, Århus

2008 Proceskonsulentuddannelse, Go'Proces, Århus

2006 Statistisk Proces Kontrol (SPC) v. Ove Kjell Andersen, Århus

2006 Breakthrough Series College, Institute for Healthcare Improvement, Boston, USA

2005 Forhandlingsteknik, Dieu

2005 Talentudvikling, Vejle Amt og Cubiks

2002 HD-enkeltfag: Projektledelse, Handelshøjskolen, Århus

2001 Kursus vedr. Lov om behandling af personoplysninger v. Karsten Revsbech

1999 Kvantitativ dataanalyse, Århus Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2017-2017 Auditundervisning for Socialtilsynene

2017-2017 Auditundervisning, Vejle Kommune

2013 Ekstern underviser på Syddansk Universitet

2012 Ekstern underviser på Syddansk Universitet

2012-2012 Læringsseminar om auditmetoden på Dansk Evalueringsselskabs årskonference

2011 Undervisning i auditmetode for ressourcepersoner i Familieafdelingen, Aarhus Kommune

2009 Undervisning vedr. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

2006-2009 Undervisning i Gennembrudsmetoden