Mett Marri Lægsgaard

Chefkonsulent , Cand.psych., ph.d.

+45 2484 1395

metlae@rm.dk

Præsentation

Stor erfaring med planlægning, gennemførelse og afrapportering af dokumentations- og evalueringsprojekter på det sociale og det psykiatriske område. Bredt kendskab til problemstillinger indenfor både børn/unge og voksenområdet. Interesse for og indblik i udfordringerne forbundet med at skabe sammenhæng på tværs af sektorer. Projektledererfaring fra en række evalueringsprojekter, blandt andet organisationsevalueringer og effektevalueringer. Har arbejdet med udvikling og brug af indsatsteori som styrings- og evalueringsredskab. Erfaring med auditmetoden både mhp. kritiske sager og generel faglig udvikling, samt erfaring med processtøtte til socialfaglige udviklingsaktiviteter via videnskabende netværk og implementeringsmetoder. Underviser i metoder til vidensbasering og udvikling af socialfaglig praksis.

Kompetenceprofil

 • Understøttelse af vidensbasering indenfor det specialiserede socialområde
 • Solidt metodekendskab, erfaring med kvantitative og kvalitative metoder på ph.d.-niveau
 • Projektledelse af dokumentations- og evalueringsopgaver på psykiatri- og socialområdet
 • Psykologfaglig viden og klinisk psykologfaglig erfaring
 • Omfattende erfaring med projektudvikling og fundraising
 • Planlægning og facilitering af netværk, seminarer og workshops

Publikationer

Evaluering af projekt Frivillighus. Erfaringer fra et innovationsprojekt.   2017 , Side. 40 sider.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Social Færdighedstræning.   Mett Marri Lægsgaard, Anders Nørbæk og Emely Ek Blæhr Socialstyrelsen, 2017 .

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog.   Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard Socialstyrelsen, 2017 .

Gruppebehandling for børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb.   Mett Marri Lægsgaard DEFACTUM, 2016 .

Research Light - Vidensbasering af praksis i praksis.   Morten Greve, Mett Marri Lægsgaard Madsen, Knud Ramian Center for Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 51 sider.

Afsluttende evaluering: Netværk for Socialpædagogisk Kvalitetsudvikling.   Morten Greve; Mett Marri Lægsgaard Madsen; Christiane Bundegaard Petersen Center for Kvalitetsudvikling/KL/Danske Regioner og KTO/Socialpædagogerne, 2009 , Side. 20 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Chefkonsulent, CFK/DEFACTUM Region Midtjylland

 • Forskervejleder for det specialierede socialområde, Region Midtjylland
 • Projektleder på Evaluering af Åben Dialog og Social Færdighedstræning, Socialstyrelsen
 • Faglig ledelse
 • Sparring og supervision af konsulenter
 • Udvikling af auditmetoden
 • Projektudvikling og fundraising

2010-2011 Chefkonsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for Evaluering og effektmåling af gruppebehandling for børn/unge, der har været udsat for seksuelle overgreb eller har krænkende seksuel adfærd
 • Projektleder på auditforløb for VISO, Servicestyrelsen
 • Underviser på Research Light - kurser i vidensbasering af socialfaglig praksis

2009-2010 Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder på implementeringsnetværk omkring seksuelt krænkede unge, for Center for Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland
 • Projektleder på auditforløb for Myndighedsenheden, Ringsted Kommune
 • Konsulent på netværksprojekt: Udvikling af specialiseret bostøtte til voksne med ADHD (finansieret af JYFE)
 • Konsulent på netværksprojekt: Sammenhæng i psykiatrien (finansieret af Momsfondet)

2007-2009 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Projektleder for evaluering af Dansk Flygtningehjælps netværksprojekt omkring indsatsen overfor sindslidende/traumatiserede/misbrugende unge og voksne flygtninge
 • Konsulent for vidensskabende netværk på kvalitetsområdet finansieret af KL, Danske Regioner og SL/KTO
 • Projektleder for resultatdokumentation for Børn, Unge og Specialrådgivning i Region Midtjylland
 • Projektleder for to evalueringer af psykologorganiseringen på Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Midtjylland
 • Konsulent på auditforløb for Århus Kommune

2004-2007 Ph.d.-stipendiat, Sundhedsvidenskabeligt Fakultet, Aarhus Universitet

 • Konstruktion af spørgeskema om holdninger til psykiatrisk genetisk forskning og gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse blandt patienter og pårørende
 • Udarbejdelse og gennemførelse af fokusgruppestudie om patienters holdninger til psykiatrisk genetisk forskning og testning
 • Gennemførelse af fokusgruppestudie om holdninger til farmakogenetik, som del af et internationalt forskningsprojekt (London School of Economics)
 • Mundtlig og skriftlig formidling af forskningsresultater på internationale konferencer

2002-2006 Psykolog tilknyttet Klinik for Angst og Tvang, Århus Universitetshospital, Risskov

 • Udførelse af terapeutiske forløb med psykiatriske patienter

2002-2004 Forskningsassistent ved Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Århus Universitetshospital, Risskov

 • Indsamling af deltagere til internationalt forskningsprojekt om risikogener for depression og udførelse af diagnostiske interviews

Uddannelsebaggrund

2008 Ph.d.-graden i Medicin, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet

2002 Cand. psych., Psykologisk Institut, Aarhus Universitet

1992 1. år på etnografiuddannelsen, Afd. for etnografi og socialantroplogi, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 Brugerkursus i Youth Level of Service - Case Management Inventory (YLS/CMI), Socialstyrelsen

2015-2016 Professionel coaching, Rambøll Management Attractor

2012 Oplægsholder på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference

2011 Proceskonsulentuddannelse ATTRACTOR

2011 Oplægsholder på Dansk Evalueringsselskabs Årskonference

2010 Evidenskonference 2010: Hvordan skabes samspil og sammenhæng i det evidensbaserede børn og ungearbejde?, Servicestyrelsen

2010 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2009 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2008 Udviklingsseminar og konference, Dansk Evalueringsselskab

2004-2007 Kurser på ph.d.-niveau i blandt andet biostatistik, kvalitativ metode, spørgeskemakonstruktion, effektmåling i psykoterapi, formidling. Aarhus Universitet (Sundhedsvidenskabeligt Fakultet)

2002 WHO anerkendt kursus i det semistrukturerede diagnostiske interview SCAN (Scedules for Clinical Assessment in Neuropsychiatry), Leicester University, UK

2000 Tilvalgsfag i Mediation og Konfliktløsning, Aarhus Universitet (Samfundsvidenskabeligt Fakultet, Juridisk Institut)

Undervisning og anden særlig erfaring

2017 Medlem af bestyrelsen i Dansk Evalueringsselskab (DES)

2011-2014 Underviser i "Kvalitetsudvikling på det sociale område", Master-uddannelsen i kvalitetsledelse, Syddansk Universitet

2010-2014 Planlægning og afholdelse afholdelse af Research Light-kurser i vidensbasering af socialfaglig praksis

2000-2001 Instruktør på grunduddannelsen, Psykologisk institut, Aarhus Universitet