Morten Greve

Chefkonsulent , Cand.scient.pol., MA

+45 2148 1539

morgre@rm.dk

Præsentation

Morten har 15 års erfaring som projektleder af evaluerings- og udredningsarbejde på det sociale og socialpsykiatriske område såvel som i sundhedsvæsenet. Han har solid ekspertise i forhold til kvantitativ og kvalitativ dataindsamling og analyse (herunder surveys, dokument- og journalanalyser, individuelle interview, gruppeinterview, workshopinterview, vignetinterview osv.). Et andet vigtigt spor i Mortens konsulentarbejde er facilitering af datadrevne faglige udviklingsprocesser. Han er specialist i planlægning og facilitering af involverende og effektfulde workshops, seminarer, temadage m.m. Morten har desuden særlig ekspertise i forhold til indsatsbeskrivelse og -evaluering via logiske modeller og indsatsteorier samt strategi- og forretningsudvikling på både forvaltnings- og tilbudsniveau. I de senere år har han i stigende grad haft fokus på understøttelse af metode- og strategi-implementering samt forandringsledelse, herunder professionel coaching og effektfuld mundtlig formidling som drivmiddel i faglige udviklingsprocesser. Mortens projekterfaring omfatter bl.a. evaluering af faglig strategi-implementering på specialinstitutionen Kofoedsminde; kortlægning af kommunernes udfordringer med og forebyggelse af skolemistrivsel og social isolation hos børn og unge voksne med autisme; organisatorisk udviklingsprojekt på døgninstitutionen MultifunC; afdækning af lovende indsatser mod selvskade og spiseforstyrrelser i Danmark og Norden; kortlægning af Socialstyrelsens VISO-rådgivning vedrørende adoption uden samtykke; analyse af børn og unge med handicaps adgang til grundskolegang på frie grundskoler; evaluering af satspuljeprojekter vedrørende afprøvning af Tværfaglige Udgående Team i de regionale børne- og ungdomspsykiatrier (forankret i almene afdelinger/afsnit, men også i bl.a. Center for Spiseforstyrrelser i Region Midtjylland); resultat- og implementeringsevalueringer af "Patientansvarlig læge" i Region Midtjylland; kortlægning af Socialstyrelsens VISO-rådgivning vedrørende skolevægring hos børn og unge med autisme; innovationsprojekt om værdiskabende gruppebaseret hjemmevejledning på handicapområdet i Fredericia Kommune; flere evalueringer af frivillighedsbaserede udslusningsindsatser på den socialpsykiatriske ungdomsinstitution Holmstrupgård; innovationsprojekter i kommuner, regioner og private tilbud vedrørende nye forretningsmodeller på det specialiserede socialområde; projektleder for "Research Light", DEFACTUM's kompetenceudviklingskoncept for lokal vidensbasering af faglig praksis; metodeudviklings- og afprøvningsprojekt med fokus på forebyggelse af banderekruttering; kortlægning af veldokumenterede kommunale metoder til forebyggelse af kriminalitet med fokus på spredning og implementering; evalueringer, recidivopfølgninger og kortlægninger af brugen af landets sikrede ungeinstitutioner; kortlægning af monitoreringssystemer som forebyggelsesmæssigt virkemiddel i kommunerne; erfaringsopsamling vedrørende afprøvning af fysisk aktivitet i psykiatrien; national resultatevaluering af familie- og netværksbehandlingstilbuddet Multisystemisk Terapi; evaluering af et specialpædagogisk it-forsøgsprojekt på ungeinstitutioner i Region Midtjylland; evaluering af vidensdeling og netværksdannelse omkring Den Sociale Kvalitetsdatabase; national kortlægning af kommunernes modeller for tværfagligt samarbejde på børn og unge-området. I perioden 2010-2016 var Morten desuden tværgående projektleder for DEFACTUM's opgaver som VISO-rådgiver ift. forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet i en lang række kommuner landet over. Til slut skal det nævnes, at Morten har omfattende erfaring med facilitering af workshops, temadage, konferencer m.m. om bl.a. forebyggelse af ungdomskriminalitet og skolevægring hos børn og unge med autisme, tværsektoriel indsats mod spiseforstyrrelse og selvskade, og innovation af indsatser og forretningsmodeller.

Kompetenceprofil

 • Projektledelse af dokumentations- og evalueringsarbejde på en række velfærdsområder
 • Konceptudvikling, dataindsamling og formidling med fokus på kvalitetsudvikling
 • Særlig viden om og erfaring med børn og unge-området (bl.a. social udsathed, autisme, selvskade)
 • Specialist i kvalitative dataindsamlingsmetoder (interview, vignetundersøgelser m.m.)
 • Rådgivning og processtøtte til implementering samt organisations- og forretningsudvikling
 • Strategiudvikling og -implementering ift. socialfaglige indsatser
 • Planlægning og facilitering af workshops, seminarer m.m.
 • Strukturerede journalanalyser og -gennemgange
 • Mundtlig formidling med effekt
 • Coaching som værdiskabende professionel dialogform
 • Kapacitetsopbygning i forhold til vidensbasering af egen praksis

Publikationer

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en videns- og erfaringsopsamling.   Morten Greve; Simon Østergaard Møller; Lene Mosegaard Søbjerg CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling og Socialstyrelsen, 2012 , Side. 52 sider.

Projekt JUMP: Organisering, erfaringer og resultater.   Morten Greve, Erik Møller Knudsen Center for Kvalitetsudvikling, 2010 , Side. 30 sider.

Den Sociale Kvalitetsdatabase. Evaluering og erfaringsopsamling 2005-2008.   Morten Greve Center for Kvalitetsudvikling, 2008 , Side. 50 sider.

Fysisk aktivitet i psykiatrien - erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt.   Morten Greve Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 54 sider.

Evaluering af forstærket indsats overfor unge på sikrede institutioner. 12- 14 årige på sikrede institutioner og anvendelsen af særligt sikrede afdelinger.   Morten Greve, Jens Hansen, Birgitte Ahlgreen Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 61 sider.

Afsluttende evaluering: Netværk for Socialpædagogisk Kvalitetsudvikling.   Morten Greve; Mett Marri Lægsgaard Madsen; Christiane Bundegaard Petersen Center for Kvalitetsudvikling/KL/Danske Regioner og KTO/Socialpædagogerne, 2009 , Side. 20 sider.

Udviklingen i brugen af de sikrede institutioner.   Morten Greve; Anders Nørbæk CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012 , Side. 37.

Research Light - Vidensbasering af praksis i praksis.   Morten Greve, Mett Marri Lægsgaard Madsen, Knud Ramian Center for Kvalitetsudvikling, 2011 , Side. 51 sider.

Forsøg med interaktive tavler på interne skoler i Region Midtjylland. En proces- og resultatevaluering.   Morten Greve Center for Kvalitetsudvikling, 2010 , Side. 34 sider.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - en metode og implementeringsguide.   Morten Greve Socialstyrelsen, 2014 , Side. 131 sider.

Tværgående monitorering som socialfagligt forebyggelsesredskab.   Morten Greve, Karen Nørskov Jensen, Julie Stenvang Pedersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2014 , Side. 50 sider.

Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge - En litteraturoversigt.   Morten Greve; David E. Andersen CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 38 sider.

Developmental evaluation som vidensbaseret forretningsudvikling?.   Morten Greve DEFACTUM, 2016 , Side. 22 sider.

VISO-rådgivning: Skolevægring hos børn og unge med autisme. Målgruppe, sagsforløb og specialistindsats.   Morten Greve; Line Dahl Petersen DEFACTUM, 2016 , Side. 120 sider.

Projektinvitation: Forebyggelse af skolemistrivsel hos børn og unge med autisme.   Morten Greve DEFACTUM, 2017 , Side. 10 sider.

Mere effektfulde mundtlige oplæg.   DEFACTUM, 2017 , Side. 13 sider.

Evaluering af projekt "patientansvarlig læge" i Region Midtjylland.   DEFACTUM, 2017 , Side. 51 sider + 99 sider.

Implementering og afprøvning af metoder til forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet: Et forprojekt.   Josefine Belkov og Morten Greve DEFACTUM, 2018 , Side. 22 + 16 sider.

Indsatsteori som implementeringsredskab.   Morten Greve DEFACTUM, 2018 , Side. 14 sider.

Implementering af patientansvarlig læge. Erfaringer fra Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Randers.   Morten Greve Jakob Sevelsted DEFACTUM, 2018 , Side. 32 sider.

Værdiskabelse i praksis. Udviklingsprojekt i Voksenservice, Fredericia Kommune.   Morten Greve DEFACTUM, 2018 , Side. 20 sider.

Adgang til skolegang på frie grundskoler for børn og unge med handicap.   Morten Greve og Jakob Sevelsted DEFACTUM, 2018 , Side. 53 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2011 Chefkonsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Rådgivning i forhold til strategisk udvikling af velfærdsindsatser
 • Facilitering af udviklingsforløb, temadage, workshops m.m.
 • Dokumentations- og evalueringsprojekter på en række velfærdsområder
 • VISO-rådgivning i kommunerne ift. forebyggelse af ungdomskriminalitet
 • Udvikling af kompetenceudviklingskonceptet "Research Light"
 • Faglig ledelse og faglige udviklingsopgaver

2010-2011 Chefkonsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Dokumentations- og evalueringsprojekter på social- og socialpsykiatriområdet
 • Udvikling og implementering af tidsstyring og knowledge management
 • Intern procesoptimering og kvalitetsstyring

2007-2010 Faglig koordinator, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Evaluering af udslusningstilbuddet JUMP ved ungeinstitutionen Holmstrupgård
 • Evaluering m.m. af brugen af de sikrede institutioner
 • Videnskabende netværk på kvalitetsområdet for KL, Danske Regioner og SL/KTO
 • Evaluering af implementeringsprojekt om brug af fysisk aktivitet i psykiatrien

2005-2006 Konsulent, Kvalitetsafdelingen, Århus Amt

 • National resultatevaluering af familiebehandlingstilbuddet Multisystemisk Terapi
 • Den Sociale Kvalitetsdatabase, et socialpædagogisk vidensdelingsredskab

2001-2004 Ph.d.-stipendiat, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

 • Præsentation af arbejdspapirer ved internationale konferencer
 • Ansvarlig for seminarundervisning på kandidatuddannelsen
 • Publicering af artikler i danske og internationale forskningstidsskrifter

Uddannelsebaggrund

2000 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

1996 Master of Arts, International Political Economy, University of Warwick, England

Kurser, konferencer m.m.

2019 Læringsseminarer og konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2019 Folkemødet 2019 (deltager i diverse paneler)

2018 Neurodagen, COK og Socialstyrelsen

2018 Kvalitativ kausalanalyse, endagskursus v. professor Derek Beach

2018 Kvalitative interview, endagskursus v. lektor Marie Østergaard Møller

2017 Dansk Socialrådgiverforenings Handicapkonference (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om handicap og skolevægring, februar (oplægsholder)

2017 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om handicap og skolevægring (oplægsholder)

2017 Socialstyrelsens temadag om autisme og skolevægring (oplægsholder)

2017 Forskningsprogrammet Leadership and Performance (LEAP), afslutningskonference

2016 Value Proposition Design Master Class, Aalborg Universitet

2016 Dansk Implementeringsnetværks årskonference (oplægsholder)

2016 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2016 Vidensbaseret socialpolitik og -praksis, konference, Socialstyrelsen m.fl.

2015-2016 Professionel coaching, Rambøll Management Attractor

2014 Organisationsanalyse, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2014 Innovationsledelse, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2014 Faglig indsats på det specialiserede socialområde, JYFE (oplægsholder)

2013 Kriminalpræventiv Dag 2013, Vejle

2013 Udviklingsworkshop og årsmøde, Dansk Evalueringsselskab (medarrangør)

2013 Strategy and Business, MBA-fag, Business and Social Science, Aarhus Universitet

2013 Netværksseminar om forebyggelse af ungdomskriminalitet, VISO

2012 Få succes med fundraising, kursus, Up Front Europe

2012 Evidenskonference 2012, Socialstyrelsen, Nyborg

2012 Konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2011 Kriminalpræventiv Dag 2011, Esbjerg (oplægsholder)

2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet, VISO-workshop, Odense

2011 Complexity theory and organizational change, research seminar, Aalborg Universitet

2011 Læringsseminarer og konference, Dansk Evalueringsselskab (oplægsholder)

2011 Evaluering af de sikrede institutioner, temadag, Servicestyrelsen (oplægsholder)

2010 De Utrolige År, konference, Servicestyrelsen

2010 Forholdet mellem forskning og praksis, konference og årsmøde, FORSA

2010 Lyt og lær om arbejdet med udsatte børn og unge, KL og Socialministeriet

2010 Blueprints, konference om evidensbaserede indsatser for børn og unge, Texas

2009 Udviklingsworkshop, Dansk Evalueringsselskab, Nyborg (oplægsholder)

2009 Styring af tid og ressourcer, kursus, Mannaz

2008 Building for the Future, European Evaluation Society Biannual Conference, Lissabon

2007 Udviklingsworkshop og konference, Dansk Evalueringsselskab

2007 Assistance to children at risk of committing crimes, Østersørådet (oplægsholder)

2006 Hvad virker?, årskonference, Nordisk Campbell Center

2006 Evidence based methods in social work, Styrelsen for Social Service

2005 Skandinavisk konferens om Multisystemisk Terapi, IMS, Stockholm

2001-2004 Diverse kurser i forskningsmetode og didaktik

Undervisning og anden særlig erfaring

2018 "Strategisk retning i velfærdsorganisationer", workshop på ledernetværksmøde, LOS - De Private Sociale Tilbud

2018 "Forretningsudvikling i private sociale tilbud?", workshop på landsmøde/konference, LOS - De Private Sociale Tilbud

2016-2019 Medlem af bestyrelsen for Fonden VITA - Center for Socialt Arbejde

2014-2018 Beskikket censor for kandidatuddannelsen i socialt arbejde, Aalborg Universitet

2013-2017 Beskikket censor for Statskundskab, Samfundsfag og en række Masteruddannelser på Aarhus Universitet og Syddansk Universitet

2012-2013 Medlem af bestyrelsen for Dansk Evalueringsselskab (DES)

2012-2014 Medlem af bestyrelsen for Katrinebjergskolen, Aarhus

2011 Specialuddannelse for psykiatrisygeplejersker, Reg. Nord og Midt, underviser på modul om evaluering

2011-2014 "Kvalitetsudvikling på det sociale område", underviser på modul på Master-uddannelsen i kvalitetsledelse, Syddansk Universitet

2010-2015 "Research Light" - kurser i lokal vidensbasering af faglig praksis, div. kommuner, regioner, uddannelsesinstitutioner m.m.

2009-2012 Intern undervisning i tidsstyring

2003 Planlægning, gennemførelse og eksamination i forbindelse med seminarforløb på Statskundskabsuddannelsens 2. del, Aarhus Universitet

1994-1997 Studenterinstruktor, Statskundskabsuddannelsens 1. del, Aarhus Universitet