Marianne S. Balleby

Konsulent, cand.phil. (antropologi)

+45 2475 9006

marbal@rm.dk

https://www.linkedin.com/in/marianneballeby

Præsentation

Omfattende evalueringserfaring særligt ud fra kvalitative undersøgelsesmetoder. Arbejder ud fra en interesse for, hvordan fagpersoner bedst hjælper og samarbejder om at hjælpe de borgere, der har brug for hjælp. Hvordan hjælpen organiseres, så tingene hænger sammen for borgerne - og virker? Projekter har omhandlet de sværest stillede sindslidende, borgere med kroniske sygdomme, misbrugsområdet og børne- og ungeområdet. Erfaring med anvendelse af indsatsteori i mange former og facilitering af workshops med videnspersoner inden for det givne område. Særlig ekspertise i casebaseret audit og metoder, der inddrager borgere og medarbejdere i vidensprocessen.

Kompetenceprofil

 • Kvalitetsudvikling inden for det sociale område, psykiatri og sundhed
 • Metoder til udvikling og evaluering af sammenhængende indsatser
 • Kvalitative metoder som interview, observation og dokumentstudier
 • Metoder til inddragelse af perspektiver på det undersøgte område: borgeres, medarbejderes og lederes
 • Særlig ekspertise i den casebaserede auditmetode
 • Projektledelseserfaring

Publikationer

Evaluering af Region Sjællands kursus for praksispersonale "Patienter med mulige tegn på kræft - tidlig opsporing og rettidig visitation".. Pernille Bjørnholt Nielsen, Marianne S. Balleby, DEFACTUM, 2019.

Analyse af genindlæggelser i psykiatrien og tværsektorielt samarbejde - Afsluttende rapport. Marianne S. Balleby og Kirsten Overgaard, DEFACTUM, 2019.

Brugernes oplevelse af Familieambulatoriet i Region Midtjylland. Pernille Bjørnholt Nielsen, Marianne S. Balleby, DEFACTUM, 2018.

Anbefalinger til nedbringelse af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger. Marianne S. Balleby og Stina Juel Lanken, DEFACTUM, 2018.

DEFACTUMs erfaringer med den casebaserede auditmetode 2017. Marianne S. Balleby, DEFACTUM, 2017.

Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser: Åben Dialog. Mett Marri Lægsgaard, Marianne Balleby, Anders Nørbæk og Karen Pilegaard , Socialstyrelsen, 2017.

Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie. Rapport fra auditmøde den 18. juni 2015. Marianne S. Balleby; Signe Andrén Thrane, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2015.

Tværkommunal undersøgelse af kommunernes specialiserede rehabiliteringsindsats over for voksne borgere med erhvervet hjerneskade. Kirsten Overgaard; Marianne S. Balleby, DASSOS og CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013.

Kritisk hændelse i psykiatrien i Region Midtjylland. Rapport afgivet af en ekstern undersøgelseskommission. Anette Stamer Ørsted; Marianne S. Balleby, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Åben Dialog i Odsherred. Marianne S. Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Samarbejdet om de svageste borgere i Odsherred Kommune - Anbefalinger vedrørende Åben Dialog og en kommunal tovholderfunktion. Marianne S. Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Kortlægning af modeller for tværfagligt samarbejde. Marianne S. Balleby; Christiane Bundegaard Petersen; Birgitte Ahlgreen; Lica Nyerup Johansen, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2012.

Et samtidigt ansvar - Evalueringsrapport. Marianne Sigaard Balleby; Lene Mosegaard Søbjerg, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Sammenhæng i indsatsen for sindslidende. Marianne S. Balleby, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2011.

Perspektiver på den faglige indsats blandt borgere med lænderygsmerter - et bidrag til udvikling af forløbsprogram for lænderygsmerter i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2010.

Borgernes perspektiv. Udfordringer for kronikerindsatsen. Marianne Balleby; Lisbeth Ørtenblad, Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Anbefalinger vedrørende håndtering af dødsfald på socialpsykiatriske botilbud. Marianne S. Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2009.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med KOL - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogrammet for KOL i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med Diabetes type 2 - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for Diabetes type 2 i Region Midtjylland. Lisbeth Ørtenblad, Marianne Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Perspektiv på den faglige indsats blandt borgere med en hjertesygdom - et bidrag til udarbejdelse af kronikerprogram for hjertekarsygdomme. Lisbeth Ørtenblad; Marianne Balleby, Center for Kvalitetsudvikling, 2008.

Ansættelser og projekterfaring

2007 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Evaluering af Fyrretoppen, en behandlingsindsats for unge med svær selvskade, Holmstrupgård (projektleder)
 • Kvalitativ evaluering af ambulante døgnpladser i Psykiatrien i Nordvest (projektleder)
 • Evaluering af Folden en behandlingsindsats for unge med isolations- og skolevægringsproblematikker, Holmstrupgård (projektleder)
 • Analyse vedr. genindlæggelser og tværsektorielt samarbejde (kvantitativ og kvalitativ casebaseret audit), igangsat af Psykiatri- og Socialudvalget i Region Midtjylland
 • Interview i fbm. evaluering af Region Sjællands kompetenceudviklingsforløb for praksispersonale vedrørende rettidig visitation og tegn på kræft blandt patienter i almen praksis
 • Evalueringssparring til Aarhus Kommune vedr. projekt Livsmester i Voksenhandicap med afprøvning af Åben Dialog i fbm. handleplaner for unge med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser
 • Evaluering af indsatsen ved Fyrretoppen, døgntilbud til unge med svært selvskadende adfærd, Holmstrupgård (projektleder)
 • Evaluering af 2. fase af Sociolancen i Region Midtjylland (projektleder)
 • Audit af bæltefikseringer i somatiske akutafdelinger i Region Midtjylland med fokus på selvskadende piger og unge kvinder (projektleder)
 • Brugerundersøgelse af Familieambulatoriet i Region Midtjylland gennem kvalitative interview
 • Evaluering af tværfaglige medicinrådgivningsteam i psykiatrien, Sundhedsstyrelsen, kvalitativ delundersøgelse i samarbejde med COWI
 • Evaluering af afprøvning af Åben Dialog i fem kommuner i Socialstyrelsens 19M-projekt: Kvalitet i den kommunale indsats over for borgere med svære psykiske lidelser, 2014-2016
 • Audit om vold på botilbud og forsorgshjem for Socialstyrelsen
 • Dokumentation af projektet Fra patient til borger – fremtidens sygepleje, Hospitalsenheden Horsens og Region Midtjylland
 • Evaluering af Thisted Kommunes projekt Hånd Om Egen Familie, afprøvning af helhedsorienterede indsatser over for udsatte familier
 • Evaluering af ”fremskudt rådgivning” i Randers Kommune, Metodecentret
 • Auditforløb om kommunernes rehabiliteringsindsats over for borgere med erhvervet hjerneskade (projektleder)
 • Sekretariatet for ekstern undersøgelseskommission nedsat til undersøgelse af kritisk hændelse i Psykiatrien i Region Midtjylland, "Blåkærgaardsagen"
 • Kortlægning og casestudier i udvalgte kommuner af modeller for tværfagligt samarbejde om udsatte børn og unge som led i implementering af Barnets Reform 2011, Socialstyrelsen
 • Evaluering af Odsherred Kommunes "Et samtidigt ansvar", et projekt til udvikling af indsatsen over de sværest stillede sindslidende i henhold til sundhedsaftalen (projektleder)
 • Løbende kvalitetsaudit af VISO-sagsforløb (projektleder)
 • Auditforløb om kritiske hændelser i to botilbud i Århus Kommunes socialpsykiatri
 • Case-undersøgelse i forhold til Silkeborg Kommunes misbrugspolitik – med fokus på den sammenhængende indsats (projektleder)
 • Interviewbaserede borgerperspektivundersøgelser, bidrag til udarbejdelse af Regions Midts forløbsprogrammer på kronikerområdet
 • Caseinterview, Henvisningsprojektet i børne- og ungdomspsykiatrien
 • Særlige kvalitetsopgaver for psykiatrien i Region Midtjylland i forhold til Den Danske Kvalitetsmodel i Region Midtjylland

2001-2006 Evaluator, Center for evaluering, Psykiatrien i Århus Amt

 • Evaluering af substitutionsbehandlingen, Stofbehandlingen i Ringkøbing Amt (projektleder)
 • Undersøgelse af implementering af brugerindflydelse i socialpsykiatrien 2004-2006 i samarbejde med Århus, Ringkøbing og Fyns amter (projektleder)
 • Kortlægning af kompetencer i forbindelse med tværfagligt teamarbejde på Århus Sygehus”. I samarbejde med Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Århus Sygehus (projektleder)
 • Erfaringsopsamling af Jobrotationsprojektet på Djursland (projektleder)
 • Dokumentation og formidling af Socialpædagogisk Arbejde, i samarbejde med Socialpædagogernes Landsforbund og Amtsrådsforeningen
 • Evaluering af Strandhuset - et bosted under Forsorgstilbuddet MidtByen, Psykiatrien i Århus Amt (projektleder)
 • Evaluering af brugerindflydelse i botilbuddet Kragelund, Psykiatrien i Aarhus Amt (projektleder)
 • Metodebeskrivelse af incestcentre ved hjælp af programteori som led i større evaluerings- og dokumentationsprojekt.
 • Undersøgelse vedrørende revision af psykiatriloven vedr. bl.a. patientrådgiverordning, tvangsforanstaltninger og udskrivningsaftaler/koordinationsplaner. I samarbejde med Rambøll Management A/S.
 • Erfaringsopsamling af to ABA-skoletilbud (Applied Behaviour Analysis) for to børn med autismespektrumforstyrrelser. I samarbejde med Fyns Amt
 • Udvikling af programteori som strategi i forb. med evalueringer, selvevalueringer og dokumentationsprojekter inden for det sociale område

1998-2000 Faglig vejleder ved Studienævnet for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

 • Studievejledning af igangværende og eventuelle nye studerende
 • Beskæftigelsesundersøgelse blandt færdiguddannede etnografer

Uddannelsesbaggrund

2001 Cand.phil., Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet;

1990 Studentereksamen, sproglig linje, samfundsfaglig gren, Skive Gymnasium og HF;

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 Den sundhedsfaglige indsats for borgere med kronisk sygdom og multisygdom, Boehringer Ingelheim, mødeleder Jakob Kjellberg, VIVE, eftermiddagsmøde

2019-2019 Konference for patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen 2019, plæg på workshop "Hvorfor er det så vanskeligt at være borger i det psykiatriske system?"

2019-2019 Rehabilitering 2019: Et menneske - et liv, 12. nationale rehabiliteringskonference

2019-2019 Konference: Åben Dialog, Regionsrådet i Region Midtjylland

2018-2018 Process-tracing som evalueringsmetode, Derek Beach, Aarhus Universitet, 1 dag

2018-2018 Design, gennemførelse og analyse af kvalitative interview, Marie Østergaard Møller, 1 dag

2018-2018 Arbejds- og inspirationskonference "På Patientens Præmisser", Koncern Kvalitet og Koncern HR, Region Midtjylland

2017-2017 Grundkursus i Patientsikkerhed, Region Nordjylland og Region Midtjylland

2017-2017 Den 10. årlige Rehabiliteringskonference, Rehabiliteringsforum Danmark, oplæg i plenum og spor, Åben Dialog – når borgeren inddrager sit netværk

2015-2015 Indblik i Psykiatrien, kursus vedrørende psykisk sygdom og behandling og støtte, Inger Mosbæk Greve, Region Midtjylland, 5 dage

2015-2015 Oplysningsret og Tavshedspligt, kursus om sundhedsjura, Kent Kristensen, Region Midtjylland, 1 dag

2015-2015 Interne forskningsseminarer, DEFACTUM, 5 møder

2015-2015 Gåhjemmøde: "Ledelse over grænser - Aarhus", Væksthus for Ledelse og KORA

2014-2014 Videnskabeligt engelsk, Morten Pilegaard, DEFACTUM og Aarhus Universitet, 5 halve dage

2014-2014 SFI-konference, Inklusion af marginaliserede voksne, oplæg i tema-session om den helhedsorienterede indsats

2014-2017 Årsmøder i Åben Dialog, 2014, 15, 16 og 17

2014-2014 Åben Dialog Seminar, DialogNu, en forening til fremme af Åben Dialog i Danmark

2013-2013 Psykiatritopmøde, Det Sociale Netværk, plenumoplæg om Åben Dialog i Odsherred Kommune

2013-2013 Temadag: Blåkærgårdsagen kalder på fælles handling, Region Midtjylland og kommunerne i den midtjyske region

2012-2012 Psykiatriens dag vedr. projektet Psykiatri på tværs, FOA, SL, Sundhedskartellet, KL og Danske Regioner

2012-2012 Skriv så de lytter, Dansk Magisterforening, 4 dage

2011-2011 Servicestyrelsens konference, Sammenhæng på udsatteområdet

2009-2009 Kroniske udfordringer på Sundhedsområdet, KKR Region Midtjylland, Sundhedsstyrelsen og Region Midtjylland

2009-2010 Efteruddannelse i kvalitativ, humanistisk sundhedsforskning, Mette Bech Risør, 8 dage

2008-2008 Sammenhængende patientforløb på kryds og tværs i Region Midtjylland, Regionalt Sundhedssamarbejde, Region Midtjylland

2007-2007 Institutionsledelse - mellem økonomi, faglighed og medarbejdertrivsel, Teknologisk institut, oplæg, Brug dokumentation til udvikling - evaluering i praksis

2007-2007 Nøglepersonuddannelsen vedr. Den Danske Kvalitetsmodel, Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS), 2 dage

2006-2006 Konsulentuddannelse for personale-uddannelses- og organisationskonsulenter v. Gitte Haslebo, 4 moduler á 2 dage

2004-2004 Konsulentrollen i systemisk perspektiv – inspiration og fornyelse, DISPUK, Århus, 2 dage

2004-2004 Voksenundervisning i praksis, Gert Rosenkvist, Dansk Magisterforening, 3 dage

2003-2003 Evalueringsmodeller, P. Dahler-Larsen og H.K. Krogstrup, konference, Syddansk Universitet

2003-2003 Afsluttende konference for HMS-projektet (hjemløshed, misbrug og sindslidelse), Odense

2003-2003 Social Work Conference, København, oplæg i parallelsession, “From practise based knowledge to knowledge based practice”

2001-2019 Dansk Evalueringsselskabs Årskonferencer, hyppig deltagelse og enkelte oplæg, bl.a. om evaluering af Åben Dialog og den casebaserede auditmetode

2001-2001 Evalueringskonference - Resultatmåling af det sociale arbejde, Open Space Konference med bl.a. P.D. Larsen og H.K. Krogstrup

2001-2001 Mød socialminister Henriette Kjær, diskussion og forskning og dokumentation af socialt arbejde, Den Sociale Højskole, Århus

2001-2001 Kursus i Nvivo – databaseprogram til behandling af kvalitative data, Jens Seeberg, 3 dage

2001-2007 Diverse møder og oplæg om dokumentation på det sociale område, arrangeret af bl.a. FOKUS – forum for kvalitet og udvikling i offentlig service, Dansk Evalueringsselskab (DES) og Videnscenter for Socialpsykiatri (VISP)

1999-1999 Kvalitativt metodekursus: Interviewmetoder i etnografisk feltarbejde, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

1999-1999 Grundkursus For Studievejledere ved de videregående uddannelser

1998-1998 Kvantitative metoder: Intensivt kursus for etnografer på kandidatoverbygningsniveau, Inst. f. Statskundskab, Aarhus Universitet, Lotte Bøgh Andersen, 37 timer

1997-1998 Miljølære, Aarhus Universitet, 1/2 årsværk

1997-1997 Ulandslære, Aarhus Universitet, 1/4 årsværk

1997-2016 Årsmøder i Dansk Etnografisk Forening, hyppig deltagelse

1996-1996 Praktikophold ved kenyansk DANIDA-projekt, Kitui International Development Project, 1/2 årsværk

1995-1995 Kursus i Rapid Rural Appraisal, Afdeling for Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

Undervisning og anden særlig erfaring

2015-2016 Praktikvejleder for en studerende fra Religionsvidenskab;

2009-2010 Udvikling og undervisning, en række undervisningsforløb i auditmetoden i samarbejde med JYFE (Jysk Forsknings- og Evalueringssamarbejde);

2009-2011 Netværksbestyrer og underviser, netværksprojektet Sammenhæng i indsatsen for sindslidende, finansieret af Momsfondet/KL (projektleder);

2007-2008 Netværksbestyrer for videnskabende netværk for kommunale og regionale medarbejdere fra socialpsykiatrien;

2006-2006 Praktikvejleder for en sociologistuderende;

2001-2001 Oplæg om evaluering, 7. semesters metodekursus, Etnografi- og Socialantropologi, Aarhus Universitet;

2001-2018 Facilitering af workshops i fbm programteori/indsatsteori, evalueringsmetoder mv.;

1998-2018 Erfagruppe (gl. specialegruppe) fra Etnografi og Socialantropologi, kvartalsvise møder;

1998-1999 Instruktor for nye studerende ved Etnografi og Socialantropologi;