Tina Willemann

Faglig leder, chefkonsulent , socialrådgiver, cand.scient.adm.

+45 2117 3102

tinwill@rm.dk

Præsentation

Tina har årelang erfaring med ledelse og udvikling af både regionale og nationale projekter. En erfaring som i særdeleshed er erhvervet med udviklingen og driften af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Dette har givet Tina en solid erfaring med projektledelse blandt andet gennem udvikling og implementering af akkrediteringsprogrammet under kvalitetsmodellen samt de tilhørende programmer til kvalitetsmonitorering, som DEL - Dokumentation, Effekt, læring, SIP – De Sociale Indikatorprogrammer og resultatdokumentation samt tilfredshedsundersøgelser blandt brugere af regionernes botilbud og deres pårørende. Tina har derved en indgående viden om kvalitetsmonitorering, akkreditering samt andre programmer til dokumentation og udvikling af faglig praksis. Tina varetager derudover også den faglige ledelse af DEFACTUMS forbedringsenhed, som blandt andet driver regionens Forbedringsvejlederuddannelse og understøtter regionens arbejde med forbedringsfællesskaberne som f.eks. Sikkert Patientflow og Patientansvarlige Læge (PAL) samt andre opgaver i forhold til anvendelse af forbedringsmetoder på alle niveauer i regionen. Tina er også involveret i det nationale kvalitetsarbejde. Her er Tina med i den tværregionale tovholdergruppe, som medvirker til at drive og udvikle det nationale kvalitetsarbejde vedr. de nye Lærings og kvalitetsteams (LKT). Region Midtjylland har i den forbindelse ansvaret for LKT Apopleksi, som Tina medvirker til driften af. Tina har siden 2008 brugt en stor del af sin arbejdstid på at vejlede og guide kollegaer i rollen som faglig leder med særligt ansvar for kvalificering og kvalitetssikring af projekter og produkter. En af Tinas spidskompetencer er strategisk udvikling og planlægning. Tina har som beskrevet i 10 år stået i spidsen for udviklingen og driften af regionernes Kvalitetsmodel på det sociale område. Senest har hendes evner for strategisk udvikling og planlægning været anvendt i forbindelse med udformningen af Region Midtjyllands kapacitetsopbygning af forbedringskompetencer, således regionen kan matche de nye måder at drive kvalitetsudvikling på, som det nationale kvalitetsprogram foreskriver.

Kompetenceprofil

 • Indgående viden om forbedringsarbejde. Herunder faglig ledelses af DEFACTUMS forbedringsenhed, som løfter DEFACTUMS opgaver i relation til den nye kvalitetsdagsorden på sundhedsområdet.
 • Stor erfaring med det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet. Herunder drift og udvikling af de nationale lærings og kvalitetsteams (LKT)
 • Særligt indgående kendskab til akkreditering og akkrediteringsprogrammer. Herunder udvikling og implementering af konceptbaserede kvalitetstiltag i regioner og kommuner og faglig ledelse af Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område.
 • Mangeårig erfaring med faglig ledelse med fokus på faglig sparring med kollegaer vedr. udvikling af kvalitetsprojekter på både sundhedsområdet, børn og ungeområdet samt handicap og psykiatriområdet.
 • Solid erfaring med planlægning, koordinering, styring samt budgettering af projekter for politisk styret organisationer - både for regioner og kommuner.
 • Erfaring med procesfacilitering, vejledning og undervisning

Publikationer

Målgrupperapport for SIP-socialpsykiatri.   Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen, Rikke Warrer Poulsen, Kathrine Dyhr Lycke og Tina Willemann CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 144 sider.

Målgrupperapport for SIP-udviklingshæmning.   Anne-Mette K. Isager, Peder Hau Lyng, Rasmus Elgaard Petersen og Tina Willemann CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, 2013 , Side. 137 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2017 Chefkonsulent og faglig leder for Enhed for forbedringsprocesser og Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Faglig ledelse af DEFACTUMS forbedringsenhed, som blandt andet driver Regionens Forbedringsvejlederuddannelse og understøtter regionens arbejde med forbedringsfællesskaberne som f.eks. Sikkert Patientflow og Patientansvarlige Læge (PAL) samt andre opgaver i forhold til anvendelse af forbedringsmetoder på alle niveauer i regionen.
 • Involvering i det nationale kvalitetsarbejde. Medlem af den i tværregionale tovholdergruppe, som medvirker til at drive og udvikle det nationale kvalitetsarbejde vedr. de nye Lærings og kvalitetsteams (LKT). Region Midtjylland har i den forbindelse ansvaret for LKT Apopleksi, som Tina medvirker til driften af.
 • Drift og fortsat udvikling af nye projekter under Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

2011-2016 Faglig leder for Enhed for forbedringsprocesser og Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, DEFACTUM, Koncern Kvalitet

 • Faglig ledelse af udviklings- og implementeringsprojekter.
 • Udvikling af programmer til kvalitetsmonitorering som DEL - Dokumentation, Effekt, læring, SIP – De Sociale Indikatorprogrammer samt tilfredshedsundersøgelser.
 • Projektledelse af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

2008-2011 Faglig koordinator i afdeling for Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Center for Kvalitetsudvikling. Region Midtjylland

 • Projektledelse af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.
 • Opbygning af en kvalitetsorganisation
 • Implementeringsstøtte til både kommuner og regioner
 • Koordineringsopgaver i forbindelse med udvikling af forskellige delelementer af kvalitetsmodellen. Såsom IT-understøttelse, standardudvikling, selvelaluering , ekstern evaluering

2007-2008 Konsulent, Videnscenter Gennembrud, Center for Kvalitetsudvikling. Region Midtjylland

 • Sekretariatskonsulent for projekt Operation Life. Nationalt projekt under DSPS
 • Tovholder for gruppe af proceskonsulenter
 • Undervisning i IT-system Epidata
 • Planlægning og gennemførelser af konferencer og netværksmøder

2005-2006 Konsulent, MST-Danmark. Kvalitetsafdelingen, Aarhus Amt.

 • Administrative opgaver. økonomi, dagsordner og referater mv
 • Tovholder for gruppe af psykologer og terapeuter

Uddannelsebaggrund

2018 Systemisk leder- og konsulentuddannelse, MacMann Berg

2016 Forbedringsvejlederuddannelsen, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

2012 Koordinatoruddannelse (3 dage)

2011 Akademiuddannelse: ”Kvalitet i dialog” SCKK. Uddannelse i gennemførelse af KVIK (Kvalitetsværktøj til udvikling af innovation og kompetence) (6 dage).

2009 Projektlederkursus. 10 uger med afsluttende eksamen. Modul 1,2,4 og 5 fra den internationale projektlederuddannelse (IPMA) IBC Kolding.

2005 Multisystemiskterapi grunduddannelse - 5-dags træning og uddannes på terapeutniveau

2004 Cand.scient.adm., Aalborg Universitet

2000 Socialrådgiver, DSH Aarhus

Kurser, konferencer m.m.

2019-2019 DSKS-Årsmøde. Tema: Fælles løsninger

2019-2019 The International Forum on Quality Improvement in Healtcare, Glasgow 2019

2019-2019 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference

2019-2019 Global Implementation Conference - Implementation for Impact

2019-2019 Patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen, Konference DSPS

2018-2018 DSKS Årsmøde. Tema: Sammenhæng i kvalitetsarbejdet – fra patient til minister

2018-2018 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference

2018-2018 The International Forum on Quality Improvement in Healtcare, Amsterdam 2018

2018-2018 Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Primærsektorkonference 2018

2017-2017 SIKON -International Autismekonference

2017-2017 DSKS-Årsmøde. Tema: Det nye kvalitetsprogram i sundhedsvæsenet

2017-2017 The International Forum on Quality Improvement in Healtcare, London 2017

2017-2017 Dansk selskab for Patientsikkerhed. Konference: Forbedring og Kvalitet

2017-2017 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference: Patientsikkerhed i primærsektoren

2016-2016 National Forum om Quality Improvement in healthcare, Orlando, IHI 2016 (4 dage)

2016-2016 DSKS - Årsmøde. Tema: Kvalitsteudvikling i sundhedsvæsenet 2016-2025

2016-2016 Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Konference: Patientsikkerhed i primærsektoren

2016-2016 Dansk selskab for Patientsikkerhed. Konference: Data og forbedringsmetodologi

2015-2015 KL´s Handicap og psykiatrikonference. Tema: "Vidensbaseret praksis - hvad virker for borgeren?".

2012-2012 SFI konference: Fra effektmåling til evidensbaseret praksis

2012-2012 ISQua-konference, Geneva(4 dage)

2012-2012 KL´s sociale temamøde

2011-2011 KL`s handicap og psykiatrikonference. Tema: "Nye veje til morgendagens indsatser".

2011-2011 ISQua- konference Hong Kong (4 dage)

2011-2011 DSKS Årsmøde. Tema: Evidensbaseret kvalitetsudvikling

2011-2011 KL's sociale temamøde. Tema: "Nye vilkår - nye veje til velfærd"

2010-2010 KL`s handicap og psykiatrikonference. Team: de aktuelle udfordringer

2010 Kursus i intern survey, CHKS (3 dage)

2010 Seminar vedr akkreditering med Charles Shaw, Shaw Institute (1 dag)

2010-2010 ISQua- Konference Paris (4 dage)

2009 Apollokursus – et lederaspirantkursus i Region Midt (5 dage)

2009 Studietur vedr. akkreditering, Joint Commission International,Chicago (5 dage)

2009 ISQua-konference, Dublin (4 dage)

2008 ISQua-konference, København

2005 Netværkskonference, MST Services, South Carolina (5 dage)

Undervisning og anden særlig erfaring

2016-2016 Medlem af socialpolitisk netværk, Samuelsen

2013-2013 Ekstern sparring på udvikling af Nyt Socialtilsyn, Socialstyrelsen

2013 Ekstern underviser på Syddansk Universitet - Kvalitetsmonitorering på det sociale område, Master i offentlig kvalitet og ledelse

2012-2012 Medlem af referencegruppe for projekt faglige kvalitetsoplysninger på voksensocialområderne, KL