Mette Gubi Axelsen

Konsulent , cand.scient.pol.

+45 5116 3405

metaxl@rm.dk

Præsentation

Som projektleder på forskelligartede evaluerings- og kvalitetsudviklingsprojekter er jeg stærkt optaget af, at projekterne skal skabe værdi for slutbrugerne - og af at genere viden, som kan skabe en bedre indsats for borgerne, i samarbejde med borgere og medarbejdere. Jeg er vild med data, jeg er især god til kvalitative data, der kan give dybdeviden om det, vi ønsker at undersøge; viden, der kan udvikle kernefaglighed og anvendes til beslutningstagerniveau. Jeg insisterer på rammesætning, kontekstafklaring og formidling i alle opgaver. Jeg er overbevist om, at god formidling både indebærer skriftlighed og mundtlighed. Sprog skaber virkelighed, og det er nødvendigt at dykke ned i samtalen og endevende sproget for at erkende og udvikle.

Kompetenceprofil

 • Særlige kompetencer i kvalitative evalueringsmetoder (audit, interviews, observation m.m.)
 • Projektledelse af udviklings- og evalueringsprojekter på social- og sundhedsområdet
 • Procesfacilitering, formidling og undervisning
 • Vejledning af medarbejdere på sociale tilbud i udviklingsprojekter m.v.
 • Konceptudvikling, uddannelse og implementering af lærende evalueringsbesøg

Publikationer

Evaluering af SIP-unge for sikrede døgninstitutioner.   Helle Berg Arvesen, Mette Gubi Axelsen, Simon Østergaard Møller Center for Kvalitetsudvikling, 2009 , Side. 16 sider.

Auditrapport 2016 – Thisted Kommune – Hånd Om Egen Familie.   Mette Gubi Axelsen DEFACTUM, 2016 , Side. 28 sider.

De første erfaringer med sociolancen.   Mette Gubi Axelsen; Peder Hau Lyng DEFACTUM, 2017 , Side. 14 sider.

Evaluering af Den Sociale Akutuddannelse 2015-2017.   Mette Gubi Axelsen, Josefine Belkov DEFACTUM, 2018 , Side. 53 sider.

Metodebeskrivelse: Tracer på det sociale område.   Mette Gubi Axelsen; Marianne Holland DEFACTUM, 2017 , Side. 6 sider.

Evaluering af Omsorgscenter Pitstop.   Mette Gubi Axelsen, Line Søgaard Kristensen DEFACTUM, 2019 , Side. 67 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Region Midtjylland

 • Projektleder og vejleder i forsknings-udviklingsarbejde på det specialiserede socialområde, Region Midtjylland
 • Udviklingsprojekt: Fremtidens Boformer
 • Projektleder: Evaluering af MultifunC - en delvist lukket institution for kriminalitetstruede unge
 • Projektleder: Evaluering af Omsorgscenter PitStop - et plejetilbud for hjemløse borgere
 • Projektleder: Uddannelse af surveyors og udarbejdelse af metodebeskrivelse til gennemførelse af tracer på det sociale område
 • Projektleder: Udvikling af redskab til kvalitetsopfølgning på PRO, Samarbejde mellem de fem regioner
 • Projektleder: Evaluering af Den Sociale Akutuddannelse
 • Evaluering af pilotprojekt: Sociolancen i Region Midtjylland
 • Kvalitetsaudit om VISO-sag
 • Projektleder: Pilotprojekt om anvendelse af tracer som metode til evaluering af kvalitetsarbejde på sociale botilbud
 • Projektleder: Audit og workshop: Hånd om egen familie, Thisted kommune
 • Audit om kritisk hændelse i kommune
 • Audit 2 om grov vold og vold med døden til følge på botilbud

2010-2016 Konsulent, CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Audit 1 om grov vold og vold med døden til følge på botilbud
 • Projektleder: Udviklings- og implementeringsforløb om vidensbaseret dokumentation for privat opholdssted for unge udsatte
 • Udvikling af metode- og implementeringskatalog, udvikling af introduktionsforløb samt e-læringssekvenser om kvalitativ dataindsamling og metode til brug for socialtilsynet
 • Udvikling af kvalitetsarbejde for regionernes sociale tilbud, sekretariat for temagruppe
 • Udvikling af introduktionsforløb i metodefaglighed for tilsynskonsulenter i socialtilsyn
 • Projektleder og projektmedarbejder: Kortlægning og vidensgenerering vedrørende kriminalitetsforebyggelse i 3 kommuner
 • Uddannelse af surveyors til udførelse af ekstern evaluering af sociale tilbud
 • Sekretariatsbistand for Jysk forsknings- og evalueringssamarbejde
 • Sekretariatsbistand for Dansk EvalueringsSelskab
 • Udarbejdelse af evalueringsrapporter til evaluering af koncepter samt erfaringer med brug af dokumentationsprogrammer
 • Udvikling og implementering af koncept for ekstern evaluering
 • Udførelse af Interviews og audits
 • Planlægning og afholdelse af uddannelsesforløb for medarbejdere på sociale botilbud
 • Udvikling af standarder for kvalitet til sociale tilbud

2008-2010 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udvikling af og pilottest af koncept for ekstern evaluering af botilbud
 • Udvikling af dokumentationsprogrammer for psykiatrinære institutioner samt socialpsykiatriske botilbud

2005-2005 Praktikant, Folketinget: Mette Frederiksen, Socialordfører, Socialdemokratiet

Uddannelsebaggrund

2008 Cand.scient.pol., Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2002 Sociologifag, Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, Spanien

Kurser, konferencer m.m.

2019 Oplægsholder: Casebaseret audit: dilemmaer ved en involverende analyseproces, Dansk EvalueringsSelskab, årskonference

2018 Brugerkursus i YLS/CMI til screening af kriminalitetstruede unge, Socialstyrelsen

2018 Proceskonsulentuddannelse, Attractor Mannaz

2018 Kvalitative interviews, endagskursus v. lektor Marie Østergaard Møller

2018 Kvalitativ kausalanalyse, endagskursus v. professor Derek Beach

2017 Kursus i flowskrivning, endagskursus v. tekstforfatter Bo Skjoldborg

2017 Forbedringsvejlederuddannelse, Region Midtjylland

2013 Projektlederuddannelse, Region Midtjylland

2013 Oplægsholder: om casebaseret audit som kvalitetsovervågning, ISQUA, Edinburgh

2012 ISQUA, Geneve

Undervisning og anden særlig erfaring

2019 Undervisning: projektlederkursus for afdelingsledere, Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland

2016 Undervisning på masteruddannelse i offentlig kvalitet og ledelse, SDU: Kvalitetsmonitorering og audit på det sociale område

2016 Undervisning på masteruddannelse i kvalitet og kvalitetsledelse, SDU: Kvalitetsvurdering i den sociale sektor

2016 Undervisning på diplomuddannelse i Metoder til klinisk kvalitetsudvikling, Metropol: Tværsektoriel audit

2016 Undervisning i udfordringer i projektarbejde på Social akutuddannelse, HR, CFK og Socialstyrelsen

2016 Medlem af bestyrelsen for aktivitetstilbud og værested, Livsværkstederne i Gellerup, KFUMs Sociale Arbejde

2015 Undervisning i auditmetoden for kommunale socialfaglige medarbejdere

2014 Undervisning i introprogram for medarbejdere i Socialtilsynet i Metodetriangulering og vurderingskriterier

2010-2018 Undervisning af socialfaglige og akademiske medarbejdere og ledere i ekstern evaluering, herunder metodetriangulering, afrapportering og feed back til tilbud

2008-2011 Undervisning af nøglepersoner i udvikling af dokumentationsprogrammer. Undervisning af ressourcepersoner i auditmetoden.