Lone Jakobi Sørensen

Konsulent , cand.mag. (etnografi og socialantropologi)

+45 2166 1371

losoe1@rm.dk

Præsentation

Lone har 10 års erfaring med gennemførelse og ledelse af projekter og processer i regioner og kommuner; primært på social- samt børne- og ungeområdet, men også på sundhedsområdet. Hun har særlig omfattende erfaringer med og interesse for facilitering og procesledelse i forbindelse med projekter for udvikling, afprøvning og implementering af nye metoder og tilgange i organisationer og i faglig praksis. Tilrettelæggelse og gennemførelse af temadage, workshops, konferencer og seminarer, der på een gang involverer og engagerer deltagerne og samtidig er produktive ift formålet, er en spidskompetence. Lone har ligeledes solid kompetence som kursusudvikler og underviser. Hun er solidt forankret i kvalitativ dataindsamling og analyse, herunder i forskellige former for interviews, observationsstudier og dokumentanalyser. Erfaring med støtte og rådgivning til implementering af nye metoder på tværs af kommunale forvaltninger og civilsamfund. Mangeårig erfaring med udvikling, rådgivning og implementeringsstøtte i det tværregionale kvalitetssamarbejde, herunder metodeudvikling og implementering af konceptbaserede kvalitetstiltag i regionerne og i kommuner. Erfaring med udarbejdelse af indsatsteorier. Solid erfaring med praksisforskning som vejleder af videnskabende netværk. Projektleder af det fællesregionale kvalitetsarbejde i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, herunder stor erfaring med udvikling af og støtte til implementering af standarder og retningslinjer i praksis. Solid erfaring med kursusledelse og undervisning af ledelsespersoner, medarbejdere på sociale tilbud og stabsfunktioner i kommuner og regioner, blandt andre medarbejderne i de nye socialtilsyn. Undervisning i implementeringstilgange og evalueringsmetoder. Udvikling af koncepter for selvevaluering og ekstern evaluering af arbejdet på regionale og kommunale dag- og døgntilbud, herunder uddannelse af og løbende sparring med fagprofessionelle, som varetager opgaverne. Desuden erfaring med politisk, strategisk samarbejde i regionalt og kommunalt regi. Formidling af projekterfaring på internationale konferencer. Solid erfaring med kvalitativt funderede metodiske tilgange i undersøgelses-, evaluerings og udviklingsøjemed. Lones konkrete projekterfaring omfatter blandt andet udvikling af analyseværktøj til forebyggelse af bandekriminalitet; kortlægning og spredning af lovende praksisformer på kommunale botilbud for; kortlægning af Socialstyrelsens VISO-rådgivning vedrørende adoption uden samtykke; effekt- og fidelitetsmåling af det kognitive behandlingsprogram ART på sikrede institutioner; videnskabende netværk om ældre med autisme; undersøgelse af jobmarkedet for peer-medarbejdere; evaluering af pædagogisk udviklende funktion i lægelig videreuddannelse; rådgivning og processtøtte til implementering af fritidspas; udvikling og undervisning af nationalt kursus for medarbejdere i nyt socialtilsyn; kortlægning af forankring af viden fra VISO rådgivningsforløb; udvikling af metoder og koncept for indhentelse af brugeroplevet kvalitet hos borgere med omfattende funktionsnedsættelser; udvikling af metoder og koncepter for interne og eksterne evalueringer med sigte på kvalitetsforbedringer; udvikling og implementering af Dansk kvalitetsmodel på det sociale område.

Kompetenceprofil

 • Videnskabende netværk og praksisbaseret forskning
 • Solid erfaring med kvalitative undersøgelses- og analysetilgange; herunder interviewformer, deltagende observation, casestudier mm
 • Solidt kendskab til kommunal forvaltningspraksis og kommunale rammevilkår, særligt kendskab til børn og unge-området samt socialområdet
 • Undervisning, processtøtte og projektledelse
 • Solidt praksiskendskab på de kommunale og regionale socialområder
 • Solid erfaring med formidling, undervisning og facilitering af møder og workshops
 • Stor erfaring med udvikling og implementering af konceptbaserede programmer
 • Indgående kendskab til akkreditering og akkrediteringsprogrammer nationalt og internationalt
 • Solid erfaring med politisk, strategisk samarbejde
 • Erfaring med motivering og organisering af frivillige

Publikationer

Første artikelsamling i det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017.   Kirsten Overgaard; Lone Jakobi Sørensen; Lise Marie Witt Udsen; Knud Ramian 2015 .

Anden artikelsamling i det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017.   Lone Jakobi Sørensen; Kirsten Overgaard; Knud Ramian; Jannik Beyer 2016 .

Afsluttende rapport fra det videnskabende netværk om gerontologi og autisme (GAU) 2014-2017.   Kirsten Overgaard; Lone Jakobi Sørensen; Knud Ramian; Jannik Beyer 2017 .

Evaluering af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF).   Anne Sophie Boisen, Lone Jakobi Sørensen, Emilie Engemann Jensen DEFACTUM, 2017 , Side. 24 sider.

Ansættelser og projekterfaring

2016 Konsulent, DEFACTUM, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland

 • Effekt- og fidelitetsmåling af det kognitive behandlingsprogram ART
 • Fremtidens Boformer, KL og SL
 • Undersøgelse af jobmarkedet for peer-medarbejdere
 • Evaluering af pædagogisk udviklende funktion (PUF), Det regionale råd for lægelig videreuddannelse
 • Projektleder Projekt Fritidspas, Socialstyrelsen
 • Netværksbestyrer for videnskabende netværk om aldring og autisme

2011-2016 Konsulent, DEFACTUM (CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling), Region Midtjylland

 • Projektleder for det fælles-regionale kvalitetsarbejde i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område, Danske Regioner
 • Udvikling og undervisning, nationalt introduktionskursus for medarbejdere i Nyt Socialtilsyn, Socialstyrelsen
 • Rådgivning til udvikling af Nyt Socialtilsyn, Socialstyrelsen
 • Projektleder på Vidensforankringsprojekt for VISO, Socialstyrelsen
 • National evaluering af eksternt evalueringskoncept i regionerne, Danske Regioner
 • Udvikling og implementering, koncept for ekstern evaluering i kommuner og regioner, kommuner og regioner

2008-2011 Konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland

 • Udvikling og formidling af div. praksisrettede evalueringskoncepter
 • Udvikling og implementering af standarder og retningslinjer i kommuner og regioner
 • Planlægning og afholdelse af uddannelsesforløb for ledelse og medarbejdere på sociale tilbud
 • Udvikling og formidling af metoder til selvevaluering
 • Udvikling af koncept for auditmetodens anvendelse i forbindelse med monitorering af målopfyldelse og kvalitetsforbedring
 • Konceptudvikling af eksternt evalueringssystem
 • Facilitering af processer for udarbejdelse og implementering af retningsgivende dokumenter/retningslinjer

2002 Studentermedhjælp, misbrugsområdet, Århus Kommune

 • Deltagerobservation og kvalitative interviews i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelse på værested og i Halvvejshus

Uddannelsebaggrund

2016 Systemisk proceskonsulent, Attractor - Rambøll

2012 Projektledelse, Center for Diplomledelse

2011 Forandringsledelse, Center for Diplomledelse

2008 Cand.mag., Etnografi og Socialantropologi, Aarhus Universitet

2004 Kvantitativ metode, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2004 Forvaltningsret, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

2004 Mundtlig fremstilling og retorik, Institut for Nordisk, Aarhus Universitet

2004 Skriftlig fremstilling, Institut for Nordisk, Aarhus Universitet

Kurser, konferencer m.m.

2018-2018 SIKON Konference

2016-2016 XI Autism-Europe International

2015 Dansk Implementeringsnetværks årsmøde

2014-2015 KL's Social- og sundhedspolitiske Forum

2014 JobCAMP 14, KL's beskæftigelsestopmøde

2012 ISQua-konference, Geneve

2012 Seminar om tidlig opsporing af børn i en socialt udsat position, Socialstyrelsen

2012 Skjulte kognitive følger hos børn med epilepsi og lettere hjerneskader, ViHS

2011 ISQua-konference, Hong Kong; poster-præsentation

2010 Undersøgelses- uddannelses- og træningsforløb i auditmetoden; JYFE

2010 Seminar vedr. akkreditering med Charles Shaw, Shaw Institute

2010 Kursus i intern og ekstern survey, CHKS

2010 ISQua-konference Paris; oplægsholder

2009 ISQua-konference, Dublin; medforfatter på oplæg

2009 Studietur vedr. intern og ekstern survey til Joint Commission International, Chicago

2008 ISQua-konference, København

Undervisning og anden særlig erfaring

2015-2016 Underviser i "Audit og Kvalitetsmonitorering på det sociale område", Masteruddannelsen i Offentlig kvalitet og ledelse, Syddansk Universitet

2013 Ekstern ressourceperson og sparringspartner på udvikling af Nyt Socialtilsyn

2013-2014 Underviser, nationalt introduktionskursus for alle medarbejdere i Nyt Socialtilsyn

2012-2017 Kursusleder og underviser, uddannelse af medarbejdere til undersøgelse af brugeroplevet kvalitet

2010-2017 Kursusleder og underviser, uddannelse af eksterne evaluatorer

2009-2010 Underviser, ledelsesseminarer i kommuner og regioner

2009-2010 Kursusleder og underviser, kursusforløb for ressourcepersoner